Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Система оптимізації медичної допомоги у Збройних Силах України (наукове обгрунтування та реалізація)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система оптимізації медичної допомоги у Збройних Силах України (наукове обгрунтування та реалізація)

Анотації 

Голик Л.А. Система оптимізації медичної допомоги у Збройних Силах України (наукове обгрунтування та реалізація) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена проблемам наукового обгрунтування та впровадження системи оптимізації медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил (ЗС) України та ветеранам військової служби в умовах реформування військово-медичної служби.
   Встановлено, що існуюча система медичної допомоги у ЗС України, особливо її підсистема – первинна медико-санітарна допомога за медичними, соціальними та економічними критеріями в нових умовах виявилась недостатньо ефективною.
   Показано, що впровадження нових та вдосконалення існуючих форм організації медичної допомоги у ЗС України сприяє досягненню ефективного використання кадрових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів військових закладів охорони здоров’я. Доведена необхідність переорієнтації терапевтичної ланки первинної медико-санітарної допомоги у ЗС України на лікарів загальної практики – сімейної медицини. Апробовано та впроваджено нову функціонально-організаційну структуру Головного військового клінічного госпіталю – Клініку амбулаторно-поліклінічної допомоги й опрацьовані нормативно-правові та організаційні засади її діяльності. Обгрунтовано, розроблено та впроваджено якісно нову систему етапного лікування в ланці “Клініка амбулаторно-поліклінічної допомоги – Головний військовий клінічний госпіталь – Госпіталь доліковування та реабілітації”, принципами якої є забезпечення пріоритетності розвитку амбулаторно-поліклінічної допомоги на засадах загальнолікарської практики – сімейної медицини, розширення позастаціонарних форм надання медичної допомоги та профілактичної діяльності. На основі комплексного медико-соціологічного дослідження науково обгрунтовані окремі компоненти удосконалення амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги.
   Розроблено модель консолідованого фінансування військових закладів охорони здоров’я. Визначені складові медичної, економічної та соціальної ефективності впровадженої якісно нової системи оптимізації медичної допомоги у ЗС України.
   Ключові слова: система надання медичної допомоги, стаціонарна допомога, амбулаторно-поліклінічна допомога, клініка амбулаторної допомоги, загальнолікарська практика (сімейна медицина), фінансування, медико-економічна ефективність.

Голик Л.А. Система оптимизации медицинской помощи в Вооружённых Силах Украины (научное обоснование и реализация) – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 – социальная медицина. – Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца МЗ Украины, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена проблемам научного обоснования и внедрения системы оптимизации медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил (ВС) Украины и ветеранам воинской службы в условиях реформирования военно-медицинской службы в соответствии с Государственной программой реформирования и строительства ВС Украины.
   Изучена заболеваемость за 2000 г. военнослужащих рядового и офицерского состава, курсантов, ветеранов военной службы по данным избирательных исследований в трёх районах г. Киева (Дарницкий, Минский, Печерский), что позволило установить её общие показатели, которые составили (1241,6 + 21,0), (755,3 + 19,0), (758,1 + 35,5) и (1353,1 + 22,1) на 1000 лиц соответствующего контингента.
   По данным статистической отчетности среднегодовая общая заболеваемость военнослужащих срочной службы и младших офицеров за период 1996–2001 гг. составляла соответственно (841,5 + 23,2) и (755,8 + 18,6) на 1000 обследованных. По классам болезней первые три ранговых места в структуре заболеваемости военнослужащих срочной службы и курсантов занимают болезни органов дыхания – (394,7 + 37,2), кожи и подкожной клетчатки (163,2 + 10,7), инфекционные и паразитарные (63,9 + 8,1), среди младших офицеров – органов дыхания (354,4 + 26,1), пищеварения (169,1 + 15,2), системы кровообращения (55,9 + 6,1) на 1000 обследованных. Заболеваемость старших офицеров (в возрасте от 35 до 55 лет) и ветеранов военной службы (55 лет и старше) обусловлена влиянием многовариантных комплексно действующих факторов внутренней и внешней среды и характеризовалась преобладанием болезней системы кровообращения (303,7 + 28,7), органов пищеварения (299,8 + 24,1) и органов дыхания (231,0 + 16,2) на 1000 обследованных.
   Показано, что существующая система медицинской помощи в ВС Украины, особенно её подсистема – первичная медико-санитарная помощь по медицинским, социальным и экономическим критериям в новых условиях оказалась недостаточно эффективной. Выявление ряда организационных недостатков в медицинском обслуживании закрепленного контингента Киевского гарнизона за период 1994–1996 гг. стало предпосылкой его реформирования. Первый его этап завершился формированием в 1997 г. Киевского военно-медицинского центра, в состав которого, как элементы системы, вошли Главный военный клинический госпиталь, Ирпенский гарнизонный госпиталь, Центральная стоматологическая поликлиника МО Украины, Военный санаторий “Пуща-Водица”, Центральная поликлиника МО Украины, Центр крови МО Украины. Решение задач второго этапа реформирования – функционального усовершенствования объединенных учреждений КВМЦ – позволило обосновать целесообразность, апробировать и внедрить качественно новую функционально-организационную структуру ГВКГ – клинику амбулаторно-поликлинической помощи, деятельность которой положительно оценили 99,8 + 0,17% опрошенных респондентов, разработать нормативно-правовые и организационные основы её деятельности, впервые сформировать 66 врачебно-сестринских территориальных участков. Доказана необходимость переориентации терапевтического звена первичной медико-санитарной помощи в ВС Украины на врачей общей практики – семейной медицины. Обоснована, разработана и внедрена качественно новая система этапного лечения в звене “Клиника амбулаторно-поликлинической помощи – Главный военный клинический госпиталь – Госпиталь долечивания и реабилитации”, принципами которой являются обеспечение приоритетности развития амбулаторно-поликлинической помощи, внедрение общеврачебной практики (семейной медицины), расширение внестационарных форм оказания медицинской помощи и профилактической деятельности.
   Внедрение новой оптимизированной системы потребовало приоритетной разработки дифференцированых программ работы с кадрами, новых профессионально-должностных требований к специалистам, рассчета необходимого количества должностей врачей-специалистов и численности закрепленного контингента. При этом доказана на 1,175 ниже нормативной потребность в специалистах и численность обслуживаемых на одного врача общей практики в пределах 500–1100 человек, а его функция обоснована как 5200–5400 посещений в год, что дало возможность ежегодно обепечивать 4–5 посещений в поликлинике и 1,5–2,0 – к врачам-специалистам.
   Реализация модели консолидированного финансирования учреждений здравоохранения ВС Украины способствовала увеличению поступления денежных средств в ГВКГ из внебюджетных источников с 334,5 тыс. грн. в 1996 г. до 8107,0 тыс. грн. в 2002 г.; в целом в лечебные учреждения КВМЦ соответственно с 630,2 тыс. грн. до 12525,7 тыс. грн., что позволило обеспечить гарантированный объём и уровень медицинской помощи в Киевском гарнизоне.
   Эффективность внедрения качественно новой системы оптимизации медицинской помощи в Киевском гарнизоне подтверждается увеличением за период 1995–2001 гг. числа посещений врачей общей практики с 2,9 до 4,5 , объёма амбулаторной помощи – с 74,2 до 88,5%, сокращением среднего койко-дня с 21,8 до 12,9, увеличением оборота койки с 13,3 до 22,5 и числа пролеченных в течение года больных с 19,7 до 23,8 тыс., снижением уровня общей госпитализации с 315,4‰ до 263,6‰, общей смертности – с 12,2‰ до 8,5‰.
   Полученные данные свидетельствуют о действенности предложенной системы оптимизации медицинской помощи и возможности ее внедрения в других военных гарнизонах Украины.
   Ключевые слова: система оказания медицинской помощи, стационар-ная помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, клиника амбулаторной помощи, общеврачебная практика (семейная медицина), финансирование, медико-экономическая эффективность.

Golik L.A. System of optimization of medical assystance in the Armed Forces of Ukraine (scientific grounding and realization) – Manuscript.

Dissertation for obtaining a scientific degree of the doctor of medical sciences in speciality 14.02.03 – social medicine. – National medical university named after O.O. Bogomolets of the Ministry of Public Health, Kyiv, 2003.

   The dissertation is devoted to the issues of scientific grounding and implementation of the system of optimization of medical assystance to the servicemen of the Armed Forces (A.F.) of Ukraine and the veterans of military service under the conditions of reforming the military-medical service.
   It is established, that the present system of medical assistance in the A.F. of Ukraine and particularly its subsystem – primary, medical-sanitary assistance according to the medical, social and economical criteria under the new conditions – has proved itself as not enough effective.
   It is demonstrated, that implementation of new and improvement of the existing forms of organization of medical assistance in the A.F. of Ukraine famours effective use of personnel logistical and financial resources of military institutions of health care. The necessity of reorientation of the therapeutic link of the primary medical-sanitary assistance in the A.F. of Ukraine to the doctors of general practice – family medicine – is obvious. The new functional-organizational structure of the Main military clinical hospital – The Clinic of out-patients-polyclinical assistance – has been probated and implemented; also have been worked out the normative-judicial and organizational principles of its functioning. The qualitatively new system of treatment by stages in the chain “The Clinic of out-patients-polyclinical assistance.
   Main military clinical hospital. – The Hospital of finishing treatment and rehabilitation has been grounded up, developed and implenunted. Its principles aim to provide priority of development of out – patients’ – polyclinical assistance on the basis of general – medical practice – family medicine, expansion of outside – the hospital forms of medical assistance, and profylactic work. On the basis of complex medical – sociological research separate components of improvement of out - patients’- polyclinical and hospital medical assistance have been scientifically grounded.
   The model of consolidated financing of military institutions of health care has been developed.
   The components of medical, economical and social effectiveness of the implemented qualitatively new system of optimization of medical assistance in the A.F. of Ukraine have been determined.
   Key words: the system of providing with medical assistance, hospital assistance, out – patients’ – polyclinical assistance, the clinic of , out – patients’ (family medicine), financing, medical – economical efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система оптимізації медичної допомоги у Збройних Силах України (наукове обгрунтування  та реалізація)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net