Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів

Анотації 

Генералова Н.М. Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів. – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м.Хмельницький, 2003.

   Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню педагогічних умов керівництва самопідготовкою курсантів. Це - формування внутрішньої мотивації самостійного навчання курсантів під час самопідготовки; стимулювання розвитку пізнавальних інтересів та заохочення курсантів до самостійної навчально-пізнавальної діяльності; застосування педагогічної технології підготовки сержантів-консультантів до процесу керування самопідготовкою курсантів; залучення підготовлених сержантів-консультантів, які мають сформовані уміння організації самопідготовки до керівництва цим процесом. В дисертації визначені показники ефективності самопідготовки курсантів військових вищих навчальних закладів: часовий та оцінно-кількісний. вдосконалення організації самопідготовки забезпечується узгодженістю сітьового планування, міжпредметними семінарами викладачів з різних навчальних дисциплін, що сприяють поліпшенню планування, підготовкою сержантів-консультантів, у яких сформовані не тільки вміння самостійної роботи, а й педагогічні уміння керування самопідготовкою у відповідності з трьома її етапами. Запропоновано кількісну характеристику результативності самопідготовки курсантів через формулу, що визначає її ефективність.
   Ключові слова самопідготовка, педагогічні умови керівництва, етапи самопідготовки, ефективність самопідготовки, сержанти-консультанти, показники ефективності самопідготовки.

Генералова Н.М. Педагогические условия руководства самостоятельной подготовкой курсантов высших военных учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – национальная академия Государственной пограничной службы Украины, г. Хмельницкий, 2003.

   Диссертация посвящена научному обоснованию педагогических условий руководства самостоятельной подготовкой курсантов. В диссертации обоснована актуальность выбранной темы как одного из направлений развития прикладных вопросов педагогики и исследования педагогических условий, которые позволяют повысить эффективность самостоятельного обучения курсантов на самоподготовке.
   Анализ дидактических принципов, на которых основана самоподготовка первых – третьих курсов, позволил обосновать этапы самоподготовки. Этапы самоподготовки получили название по характеру учебной деятельности курсантов. На каждом из этих этапов обеспечиваются условия педагогического руководства, необходимые для приобретения навыков самостоятельной работы. Под педагогическими условиями руководства самостоятельной подготовкой курсантов автор понимает: во-первых, систему педагогических приёмов и методов, которые приводят к активизации деятельности курсантов по приобретению навыков самостоятельно учиться; во-вторых, коррекцию существующих явных и скрытых факторов учебного процесса, которые влияют на достижение целей учебного процесса.
   Педагогическое руководство, как совокупность педагогических воздействий на процесс самостоятельного обучения курсантов, можно представить так.
   Соблюдение дидактических принципов: научность обучения и практическая его направленность; единство образовательных, развивающих и воспитательных функций самоподготовки; наглядность обучения; активность и сознательность; систематичность и последовательность обучения; прочность обучения и его цикличность.
   Совершенствование организации самоподготовки: согласование сетевого планирования; межпредметные семинары преподавателей по улучшению планирования; структурно-уровневый подход к изучению учебной дисциплины; обучение курсантов методам и приёмам организации учебной деятельности.
   Формирование мотивов обучения на самоподготовке: создание доброжелательной атмосферы и доверительного отношения к преподавателям; создание гибкой системы стимулирования и поощрения хорошей успеваемости, соблюдение строгой дисциплины; использование примеров профессиональной направленности в изучаемой дисциплине для стимулирования интереса к изучению учебного предмета, применение методов встречных вопросов, которые приводят к творческому взаимоотношению курсанта и педагога. Факторный анализ позволил вскрыть неявно выраженные зависимости между методами организации самоподготовки, формированием внутренней мотивации, а также умений самостоятельной учебной работы у курсантов.
   Участие в педагогическом руководстве самоподготовкой сержантов-консультантов и формирование у них умений самостоятельного обучения на самоподготовке заключалось в приобретении навыков управления самостоятельной работой курсантов, обучении упражнениям, повышающим продуктивность умственного труда; обучении пользованию литературой; обучении методам скоростного запоминания математических символов и формул. педагогическое руководство самоподготовкой сержантов-консультантов представляет собой современную педагогическую технологию, локальную по уровню применения, материалистическую по философской основе, развивающую по концепции усвоения. Это технология саморазвития по ориентации на личностные структуры, обучающая по характеру содержания и структуры, академическая по организационным формам. Она характеризуется по типу управления познавательной деятельностью как синтез малых групп и обучения по книге. по направлению модернизации существующей традиционной системы она основана на активизации и интенсификации деятельности курсантов, по категории обучающихся – это технология работы с военнослужащими. Экспериментальная работа позволила повысить эффективность самоподготовки в экспериментальных группах по сравнению с контрольными на 15 – 20 %. Материалы диссертации могут использоваться преподавателями ввузов разного профиля в качестве руководства по совершенствованию процесса обучения на самоподготовке. Диссертация имеет объём 162 стр, содержит 27 таблиц, 5 рисунков, 22 приложения, 226 литературных источников.
   Ключевые слова: самоподготовка, педагогические условия руководства, этапы самоподготовки, эффективность самоподготовки, сержанты-консультанты, организационные факторы, мотивационные факторы, вес фактора.

Generalova N.M Pedagogical conditions of self-preparation direction of the cadets higher military educational establishments. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of candidate of pedagogical sciences by speciality 13.00.04 – theory and methodology of the professional education. – The National Academy of the state frontier service of Ukraine, Khmelnytskyi, 2003.

   The dissertation is devoted to scientific substantiation of pedagogical conditions of cadet’s self-preparation management. That is independent cadets study during self-preparation, cognitive interests development and stimulation of cadets for autonomous knowledge acquisition; tutor-sergeants pedagogical technique implementation into the process of cadets` self-preparation management; involvement of trained tutor-sergeants, with formed skills of self-preparation organization into management of this process. Temporal and quantitative indices of effective self-preparation management of cadets` self-preparation management at higher military educational institutions have been determined in the dissertation. Self-preparation organization improvement has been provided by accordance of net-planning, inter-subject seminars of various subject instructors, which promote planning improvement, by training of tutor-sergeants who posses both skills of self-preparation work and pedagogical skills of self-preparation management according to its three stages. Quantitative characteristic of cadets` self-preparation effectiveness has been suggested.
   Keywords: self-preparation, pedagogical conditions of management, self-preparation stages, self-preparation effectiveness, tutor-sergeants, self-preparation effectiveness indices.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net