Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні основи формування навчально-виховних груп у вищих військових закладах освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні основи формування навчально-виховних груп у вищих військових закладах освіти

Анотації 

Кравченко І.В. Педагогічні основи формування навчально-виховних груп у вищих військових закладах освіти. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти. — Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. — Харків, 2003.

   Дисертація присвячена проблемі формування військової навчально-виховної групи вищого військового закладу освіти, яка розглядається як важливий чинник підвищення ефективності підготовки офіцерських кадрів Збройних сил України. Проведений теоретичний аналіз праць вітчизняних і зарубіжних дослідників із проблеми, вивчений практичний стан діяльності військових навчально-виховних груп; розкрито й науково уточнено зміст понять: “військова навчально-виховна група”, “педагогічний потенціал військової навчально-виховної групи”, “управлінський вплив”, “структурна цілісність”, “діяльнісна цілісність”, “рівень сформованості групи”, “згуртованість групи”; теоретично обґрунтовані ознаки узагальненої організаційно-функціональної моделі, процес та етапи формування військових навчально-виховних груп; виявлено і теоретично обґрунтовано сукупність специфічних об’єктивних і суб’єктивних педагогічних умов процесу формування військових груп.
   У дисертації визначено роль і значення формального лідера, вплив місцевих і дистанційних управлінських структур на процес формування військової навчально-виховної групи.
   Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено систему засобів формування військових навчально-виховних груп у відповідності до етапів процесу. Розроблено “Програму поетапного формування військової навчально-виховної групи військового закладу освіти”.
   Ключові слова: військовий заклад освіти, військова навчально-виховна група, педагогічний потенціал, модель, процес, засоби.

Кравченко И.В. Педагогические основы формирования учебно-воспитательных групп в высших военных учебных заведениях. — Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 — теория и методика профессионального образования. — Харьковский государственный университет им. Г.С. Сковороды. — Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена проблеме формирования военной учебно-воспитательной группы высшего военного учебного заведения, которая рассматривается как важный фактор повышения эффективности учебно-воспитательного процесса по подготовке офицерских кадров Вооруженных сил Украины. Актуальность формирования военных учебно-воспитательных групп обусловлена комплексом проблем: Украина как независимое демократическое государство требует адекватной личностно ориентированной парадигмы обучения и воспитания личного состава Вооруженных сил. Это предусматривает модернизацию военно-педагогических структур, наполнение их функционирования современным, гуманистическим содержанием, создание на этой основе единой системы воинского образования и воспитания, требует перехода от авторитарной к субъект-субъектной модели формирования военных специалистов. Основой этого выступает учебно-воспитательная группа, в структуре которой формируется личность курсанта, усваиваются профессиональные знания и умение.
   В диссертационном исследовании проведён теоретический анализ работ отечественных и зарубежных исследователей по проблеме; изучено практическое состояние деятельности военных учебно-воспитательных групп; отработаны признаки обобщенной модели и процесс поэтапного формирования; выявлены и теоретически обоснованы основные педагогические условия формирования групп; разработана система средств формирования групп; раскрыто и уточнено содержание понятий: “педагогический потенциал военной учебно-воспитательной группы”, “управленческое влияние”, “структурная целостность”, “деятельностная целостность”, “уровень сформированности группы”, “сплоченность группы”.
   Автором впервые комплексно проанализировано педагогические основы формирования военных учебно-воспитательных групп, выявлено их ведущие признаки и основные структуры; разработана модель процесса их формирования; выявлено её организационно-функциональные характеристики; разработаны и охарактеризованы личностно ориентированные технологии, инновационные методы и приёмы. В диссертации определена роль и значение формального лидера, влияние локальных и дистанционных управленческих структур на процесс формирования военной учебно-воспитательной группы.
   В результате исследования экспериментально проверено разработанную обобщённую организационно-функциональную модель формирования военной учебно-воспитательной группы, которая включает: интеллектуальные показатели личности, объективные ограничения, факторы групповой и личностной психологии и педагогики, обучения и воспитания.
   Также определено основное содержание и пути реализации педагогического потенциала военной учебно-воспитательной группы, который заключается в дальнейшей профориентационной работе по направлению курсантов на будущую деятельность в войсках; развитие умений и навыков, необходимых будущему специалисту для координации действий при выполнении профессиональных обязанностей; в управлении индивидуальными и групповыми процессами обучения и воспитания; организованного проведения досуга; недопущении и предупреждении фактов неуставных отношений; в обеспечении личностно ориентированного учебно-воспитательного процесса; повышении качества знаний, самосовершенствовании профессиональных умений и навыков, воспитании лидера и гражданина.
   В диссертационном исследовании экспериментально проверена система средств формирования военных учебно-воспитательных групп в соответствии с этапами процесса. Отработана “Программа поэтапного формирования воинской учебно-воспитательной группы военного учебного заведения”.
   Ключевые слова: военное учебное заведение, военная учебно-воспитательная группа, педагогический потенциал, модель, процесс, средства.

Kravchenko I.V. Pedagogical Bases of Military Educational and Training Group Formation in Higher Military Educational Institution. — Manuscript.

The dissertation for obfaining the scientific degree the candidate of pedagogical sciences on the speciality 13.00.04. –– theory and technology of professional education. — Kharkiv Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. — Kharkiv, 2003.

   The dissertation concerning the problem of the military educational and training group formation at higher military educational institution as an important aspect of training the officer corpse of the Armed Forces of Ukraine.
   The author theoretically analyzed the works of Ukrainian, Russian and foreign investigators of this problem, researched the practical score of activity of military educational and training groups, studied deeply the features of generalized model and the process of stage-by-stage group formation, developed the system of group formation methods, discovered and theoretically grounded the main pedagogical conditions of group formation, discovered and specified the definition of “pedagogical potential of military educational and training group”, “management influence”, “structural integrity”, “activity integrity”, “the level of group forming”, “gluing of the group”.
   The role and the importance of the formal leader and the influence of local and distance management structures to the process of military educational and training group formation in the dissertation is pointed.
   The system of the instruments of military educational and training group formation according to the stages of the process was controlled in the experiment. The Program of Stage-by-Stage Formation of Military Educational and Training Group at Higher Military Educational Institution was worked out.
   Key words: higher military educational institution, military educational and training group, pedagogical potential, model, process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні основи формування навчально-виховних груп у вищих військових закладах освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net