Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах

Анотації 

Кислий В.Д. Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах. – Харківський військовий університет, Харків, 2003.

   Дисертація присвячена проблемі соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах. В дисертації виявлені основні теоретико-концептуальні підходи у дослідженні соціально-психологічної адаптації. Охарактеризовані психічні стани офіцерів, зумовлені впливом стрес-факторів у процесі виконання ними службових завдань. Проведено системний аналіз теоретичних аспектів процесу соціально-психологічної адаптації. Запропоновано прийоми та методи психокорекційної роботи щодо оптимізації процесу адаптації офіцера-випускника. Надано загальну характеристику методів дослідження та груп обстежуваних. Виявлено основні стрес-фактори, що впливають на процес соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників. Досліджено динаміку процесу адаптації офіцерів до особливих умов. Проведено аналіз залежності соціально-психологічної адаптації від індивідуально-психологічних особливостей офіцерів-випускників. Розроблено методику соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах. У результаті проведеного дослідження командному складу частин та підрозділів Збройних Сил України запропоновані практичні рекомендації з оптимізації соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників.
   Ключові слова: соціально-психологічна адаптація, офіцери-випускники, особливі умови діяльності, стрес-фактори, індивідуально-психологічні особливості.

Кислый В.Д. Особенности социально-психологической адаптации офицеров-выпускников к деятельности в особых условиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – психология труда в особых условиях. – Харьковский военный университет, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена проблеме социально-психологической адаптации офицеров-выпускников к деятельности в особых условиях. В диссертации проведен анализ современной психологической литературы, который позволил выявить основные теоретико-концептуальные подходы в исследовании социально-психологической адаптации. Выделены три основные направления исследований, связанные с проблемой адаптации. К первому относятся преимущественно клинико-психологические исследования стресса. Второе направление представлено работами тех психологов, которые изучают реакцию отдельных органов или психических процессов на рабочую нагрузку либо на неблагоприятные условия деятельности. К третьему направлению относятся исследования по комплексному изучению психических и функциональных состояний человека в трудовой деятельности. Охарактеризованы психические состояния офицеров, обусловленные влиянием стресс-факторов в процессе выполнения ими служебных задач. Обоснованы индивидуально-психологические особенности офицеров-выпускников, влияющие на их социально-психологическую адаптацию к деятельности в особых условиях: личностный адаптивный потенциал, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности, моральная нормативность, акцентуации характера, тревожность, самочувствие, активность, настроение. Проведен системный анализ теоретических аспектов процесса социально-психологической адаптации. В результате исследования выделены три уровня социально-психологической адаптации, характерные для офицеров-выпускников в особых условиях деятельности: высокий, средний, низкий. Предложены приемы и методы психокоррекционной работы по оптимизации адаптации офицера-выпускника.
   В работе приведена общая характеристика методов исследования и групп обследуемых. Определены стресс-факторы, влияющие на процесс социально-психологической адаптации офицеров-выпускников и обоснованы особые условия их деятельности, которые характеризовались напряженностью, тревожностью, монотонностью деятельности, а также наличием ограниченности информации, сменяющейся информационными перегрузками и рассогласованием ритмов сна и бодрствования при выполнении учебно-боевых задач. Исследована динамика процесса адаптации офицеров к особым условиям деятельности. Выявлено, что любой уровень успешности социально-психологической адаптации офицеров-выпускников может быть сформирован целенаправленным воздействием или возникнуть спонтанно, однако при естественном возникновении он несет на себе признаки других уровней и требует совершенствования. Проведен анализ зависимости социально-психологической адаптации офицеров-выпускников от их индивидуально-психологических особенностей, показавший, что наибольшее влияние на социально-психологическую адаптацию в особых условиях оказывают личностный адаптивный потенциал, коммуникативные способности, акцентуации характера, личностная тревожность. Исследовано влияние уровней социально-психологической адаптации офицеров-выпускников на эффективность их деятельности в особых условиях.
   Разработана методика социально-психологической адаптации офицеров-выпускников к деятельности в особых условиях, которую необходимо проводить в два этапа. Первый этап – подготовка к деятельности в особых условиях, включающая обучение в высшем военно-учебном заведении на выпускном курсе и прохождение войсковой стажировки по специальности. Второй этап – прибытие в воинскую часть после окончания высшего военно-учебного заведения, вхождение в должность и ее освоение. Особенностью данного этапа является то, что офицеры-выпускники проходят следующие виды социально-психологической адаптации: общую, специальную и целевую. Общая адаптация достигается путем выработки целеустремленности, устойчивой мотивации к активным действиям по выполнению служебных обязанностей, формированием и совершенствованием у офицеров-выпускников определенных уровней индивидуально-психологических особенностей. Специальная адаптация предполагает выработку устойчивости психики, ее закалку. Она представляет собой систему мероприятий, которые придают естественной напряженности офицера-выпускника, вызываемой трудностями, стимулирующий характер (пребывание в экстремальной ситуации, работа в условиях дефицита времени, самостоятельное принятие ответственных решений и др.). Целевая адаптация к конкретному действию ведется для подъема активности психики путем выработки четкой установки на выполнение конкретной задачи. И здесь большую роль играет уяснение ее смысла, значения, условий, отработка предстоящих действий на тренажерах, макетах и т.п.
   В результате проведенного исследования командному составу частей и подразделений Вооруженных Сил Украины предложены практические рекомендации по оптимизации социально-психологической адаптации офицеров-выпускников.
   Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, офицеры-выпускники, особые условия деятельности, стресс-факторы, индивидуально-психологические особенности.

Kisliy V.D. Characteristics of social-psychological adaptation of graduated officers to activities in specific conditions. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in specialty 19.00.09 – Psychology of activities in specific conditions. – Kharkiv Military University, Kharkiv, 2003.

   This thesis is devoted to the problem of social-psychological adaptation of graduated officers to activities in specific conditions. In this work the main theoretical conceptional approaches to investigation in social-psychological adaptation are revealed. The author characterizes psychological state graduated officers influenced by stress-factors when they are doing their official duties. The theoretical aspects of the process of social-psychological adaptation are systematical y analyzed here. The author presents the ways and methods of psychological regulative work on optimizing of adaptation of a graduated officer, gives general characteristics of the methods of investigation and examined groups. Here he defines stress-factors influenced the process of social-psychological adaptation of graduated officers. The dynamics of the process of their adaptation to activities in specific conditions is studied here. The author gives analysis of dependence of social-psychological adaptation on individual-psychological characteristics of graduated officers. The methods of social-psychological adaptation of graduated officers to activities in specific conditions are devised here.
   Key words: social-psychological adaptation, graduated officers, specific conditions of activities, stress-factors, individual-psychological characteristics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net