Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних сил України вмінь проектування виховного процесу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних сил України вмінь проектування виховного процесу

Анотації 

Литвиновський Є.Ю. Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних сил України вмінь проектування виховного процесу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2003.

   У дослідженні проведено аналіз теоретичних засад професійної підготовки офіцерів структури виховної роботи Збройних сил України, виявлено специфіку їх професійної діяльності.
   Одним із важливих компонентів професійної компетентності організаторів виховного процесу визначено його проектування. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічну технологію формування у майбутніх заступників командирів військових частин з виховної роботи в процесі професійної підготовки у Національній академії оборони України вмінь проектування виховного процесу. Концептуальною основою розробленої технології визначено особистісно-орієнтоване навчання, а умовами її ефективного функціонування – застосування квазіпрофесійних творчих завдань та їх розв’язання в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу.
   Ключові слова: професійна підготовка, компоненти професійної діяльності, педагогічне проектування, педагогічна технологія, уміння проектування виховного процесу, офіцер структури виховної роботи.

Литвиновский Е.Ю. Формирование в офицеров структуры воспитательной работы Вооружённых сил Украины умений проектирования воспитательного процесса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2003.

   В исследовании проведен анализ теоретических основ профессиональной подготовки офицеров структуры воспитательной работы Вооружённых сил Украины, выявлена специфика их деятельности.
   Одним из важных компонентов компетентности организаторов воспитательного процесса определено его проектирование. Теоретически обосновано и экспериментально проверено педагогическую технологию формирования в будущих заместителей командиров воинских частей по воспитательной работе умений проектирования воспитательного процесса во время профессиональной подготовки в Национальной академии обороны Украины. Концептуальной основою разработанной технологии определено личностно ориентированное обучение, а условиями её эффективного функционирования – применение квазипрофессиональных творческих заданий и их решение в процессе субъект-субъектного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса.
   Ключевые слова: профессиональная подготовка, компоненты профессиональной деятельности, педагогическое проектирование, педагогическая технология, умения проектирования воспитательного процесса, офицер структуры воспитательной работы.

Litvinovsky Eugene U. Development of the skills of educational process projecting among the officers of the educational work structure of the Armed Forces of Ukraine. – Manuscript.

The competition for a candidate’s dissertation of pedagogical sciences by speciality 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – Institute of Pedagogy and Psychology of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kiev, 2003.

   In this research it was theoretically grounded and experimentally tested the technology of projecting the educational process skill development among the educational work structure officers of operational-tactical level of command during their professional training in the National Defense Academy. Also in this research it was determined the conceptual ground thereof – individual-oriented education concept. It was analyzed the current preparedness level of the educational work structure officers – deputy military unit commander on education matters to such kind of activity.
   It was grounded the characteristic of their professional activity. Military-professional activity of deputy company commander on educational work directed at organization of military education, development, psychological training and self-perfection of personnel and creation of favorable education surrounding for this in the military unit.
   This characteristic consists of functional and operating components. The functional components consists of battle, military-professional, educational, didactical, psychological, methodical, management, informational, cultural, military-social part of the officers of the educational work structure of the Armed Forces of Ukraine. Diagnostically, prognostic, model, design, organization and estimation part of the officers of the educational work structure of the Armed Forces of Ukraine are the operating components. The main operating component is the educational process projecting.
   The main tasks of the educational process projecting are diagnosis, forecasting, modeling, structuring, designing, evaluation of the consequences of any intentions of its organization and creation of its legal image. The objects of the pedagogical projecting are military-pedagogical system generally in the Armed Forces of Ukraine and in particular in the military units; military pedagogical process, military-pedagogical situations; management process of the military-pedagogical system, process and situations; kinds of activities for the educational work organizer and their sequence; educational sphere; the process of cooperation between the participants of the military-pedagogical process; individual growth trajectory of each participant of pedagogical cooperation.
   Joining of the interconnection “competence – power” to the chain “professional activity requirement – training objectives – training content” favored clear determination of the technology objectives of the formation among the education work structure officers of ability to project educational process, ground its content, to choose methodical base of its functioning, to make the process of their training closer to the practice of troops.
   This research theoretically grounded and experimentally checked the technology of formation of their educational process designing skills during the professional training in the National Defense Academy of Ukraine. It also determined the conceptual basis and conditions of effective functioning.
   The concept of professional training organization of deputy company commander on educational work is personality-oriented education, and the basis thereof is clearly determined education objectives taxonomy. The reason for professional training objectives hierarchy is componential structure of professional activity of deputy company commander on educational work who determines its partial tasks.
   The main of the organizational-pedagogical conditions of technology effective functioning is determined to be the organization of subject-to-subject cooperation between the participants of the military-pedagogical process on the basis of comfort and pragmatism principles, taking into account personal experience of audience, its potential abilities and creative pedagogical skill of teachers.
   Prospective directions of problems research of educational work structure officers professional training are: theoretic-methodological grounding of formation of different types of competence; methodological provision of their professional formation trajectory; theoretic-methodical grounding of their activity within the process of their service duty performance; grounding of distance training as the way to improve their professional skill, improvement of psychological-pedagogic competence of the officer, military-special and humanitarian disciplines teacher; development of monitoring system of activity effectiveness of the graduates during 3-5 years after their graduation from higher military educational institutions etc.
   Key words: professional training, components of professional activity, pedagogical projecting, pedagogical technology, educational process projecting skills, educational work structure officer.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування в офіцерів структури виховної роботи Збройних сил України вмінь проектування виховного процесу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net