Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992-2002 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992-2002 рр.)

Анотації 

Луник О. О. Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992-2002 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія оборони України. – Київ, 2003.

   У дисертації досліджується становлення системи застосування Збройних Сил України до запобігання виникненню, врегулювання або створення умов для врегулювання, надання допомоги у подоланні наслідків воєнних конфліктів і кризових ситуацій у 1992-2002 рр., місце та роль Збройних Cил нашої держави у миротворчій діяльності України, участь українських миротворчих контингентів і персоналу у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН, у складі багатонаціональних сил. Вперше здійснено систематизацію наявної історіографічної та джерельної бази дослідження. З’ясовано, що формування системи залучення українських підрозділів до врегулювання воєнних конфліктів було досягнуто на основі врахування досвіду еволюції міжнародних дій та заходів багатонаціональних сил у сфері підтримання миру та безпеки у нормативно-правовому й інституційному аспектах, що дає змогу встановити відповідність створеної системи вимогам, які визначені світовим співтовариством.
   Автором у хронологічній послідовності висвітлюються дії підрозділів Збройних Cил України у миротворчих операціях та місіях під час врегулювання воєнних конфліктів. Матеріали дослідження узагальнюють досвід і здобутки миротворчих зусиль України та її Збройних Сил.
   Ключові слова: Збройні Cили України, воєнні конфлікти, миротворчість.

Луник О. О. Формирование системы привлечения Вооруженных Сил Украины к урегулированию военных конфликтов (1992-2002 гг.). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 – военная история. – Национальная академия обороны Украины. – Киев, 2003.

   В диссертации исследуется становление системы привлечения Вооруженных Сил Украины к урегулированию военных конфликтов и кризисных ситуаций в 1992-2002 гг., место и роль Вооруженных Сил нашего государства в миротворческой деятельности Украины, участие украинских миротворческих контингентов и персонала в международных миротворческих операциях под эгидой ООН, в составе многонациональных сил.
   В диссертационной работе осуществлена систематизация существующей историографической и источниковедческой базы проблемы исследования. Показано, что формирование системы привлечения украинских подразделений к урегулированию военных конфликтов было достигнуто на основе учета опыта эволюции международных действий и мероприятий многонациональных сил в сфере поддержания мира и безопасности в нормативно-правовом и институциональном аспектах, что дает возможность установить соответствие созданной системы требованиям, определенным мировым сообществом.
   Диссертантом определены исторические предпосылки формирования системы привлечения Вооруженных Сил Украины к урегулированию военных конфликтов в 1992-2002 гг., которые обеспечили участие Украины в мировых процессах сохранения и восстановления мира.
   Автор в хронологической последовательности освещает действия подразделений Вооруженных Сил Украины в миротворческих операциях и миссиях во время урегулирования военных конфликтов, изучает миротворческую деятельность Украины, достижения и недостатки на пути создания миротворческих контингентов, участие подразделений и представителей украинской армии в международных миротворческих операциях.
   В результате изучение опыта участия Вооруженных Сил Украины в миротворческих операциях на территории бывшей Югославии автором установлено, что с июля 1992 по декабрь 2002 гг. украинские военнослужащие принимали участие в миротворческих акциях многонациональных сил: ЮНПРОФОР, ИФОР, СФОР, КФОР (“Укрполбат” в составе многонациональной бригады “Восток”, БЕЛУКРОКОС в составе тактической группы “Косбат”).
   В составе сил ЮНПРОФОР (июль 1992 г. – декабрь 1995 г.) Украину представляли 240-й и 60-й отдельные специальные батальоны. 240-й осб осуществил шесть ротаций, а 60-й осб – две ротации, после чего был выведен в Украину.
   В состав сил ИФОР (с декабря 1995 г. по декабрь 1996 г.) входил 240-й осб, 8-я отдельная вертолётная (боевая) эскадрилья, 17-я отдельная вертолётная (транспортная) эскадрилья и 70-я отдельная специальная танковая рота. В октябре 1996 г. 70-я остр была выведена в Украину, а её заменила 64-я отдельная специальная механизированная рота. В это же время на базе 8-й овбэ и 17-й овтэ была сформирована 17-я отдельная вертолётная транспортно-боевая эскадрилья.
   В Стабилизационных силах (декабрь 1996 г. – июнь 1999 г.) вновь пребывал 240-й осб, 64-я осмр и 17-я овтбэ, которые после шести ротаций личного состава вернулись на Родину в ноябре 1999 года.
   С декабря 2002 р. 92-я отдельная аэромобильная рота та 11-й отдельный инженерно-саперный взвод численностью 149 человек выполняет миротворческие задания в составе бельгийско-люксембургско-румуно-украинского батальона БЕЛУКРОКОС.
   Материалы исследования дополняют источниковедческую базу, расширяют историографию украинской армии, обобщают опыт миротворческих усилий Украины, её Вооружённых Сил в первое десятилетие независимости.
   Ключевые слова: Вооруженные Силы Украины, военные конфликты, миротворчество.

Oleg O. Lynuk. Formation system of actions the Armed Forces of the Ukraine for peaceful settlement of the military conflicts (1992-2002). – Manuscript.

Ph. D. thesis on specialty 20.02.22 – Military History. – National Defense Academy of Ukraine. – Kyiv, 2003.

   Thesis explores a place and a role of the Armed Forces of the Ukraine in peacekeeping activities of the Ukrainian state, their participation in peacekeeping operations under the auspices of the Organisation of United Nations within multinational forces, and in the system of international relations of the Ukraine. The author made a considerable stress on the matter of establishing and improvement of co-operation in a military field between the years of 1992-2002, and the efforts made by the military agency of the Ukraine in the development of its equal partnership with the North Atlantic Treaty Organisation member nations. In dissertation the components of the preconditions of attraction of Ukrainian Armed Forces to process of prevention of occurrence and settlement of the military conflicts of modernity in close interaction and under the control of the international organisations are considered.
   The author examined the Ukrainian peacekeeping contingents participation in the multinational peacekeeping UN Forces. Among the subjects under consideration, there was a process of creation of legal base for the participation of the Ukrainian units in peace enforcement operations. The author in chronological order and in details depicted the operation of the Ukrainian peacekeeping units in resolving the conflicts in the world. Real denominations of the military units involved were introduced by the author into historiography use, which gives the opportunity of ruling out possible relevant errors in that field when writing about the Ukrainian peacekeeper’s participation in various multinational structures.
   The materials contained in the work broaden and complement the historiography of the modern Ukrainian Armed Forces, generalise the experience and the achievements of the peacekeeping efforts of the Ukrainian state.
   Key words: Ukrainian Armed Forces, military conflict, peacekeeping.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування системи залучення Збройних Сил України до врегулювання воєнних конфліктів (1992-2002 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net