Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Військова справа в Україні у другій половині XIV - першій половині XV ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Військова справа в Україні у другій половині XIV - першій половині XV ст.

Анотації 

МИКИТИШИН В. Військова справа в Україні у другій половині XIV - першій половині XV ст. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – Військова історія. Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президенті України. – Львів, 2003.

   Дисертацію присвячено комплексному дослідженню військової справи в Україні у другій половині XІV – першій половині XV ст. Зібрано і проаналізовано джерела та дослідження істориків з проблем історії військової справи в українських князівствах у цей період. Розглянуто основні віхи і тенденції розвитку європейських держав та їх впливу на розвиток і функціонування українських князівств. Детально з'ясовано склад, характеристики і стан всіх видів захисного і атакуючого озброєння, яке застосовувалося у військах українських князівств, а також прослідковано напрямки і час запозичень технічних новинок. Висвітлено зміни у структурі та організації війська, їх причини, впливи та запозичення таких змін. Також зроблено порівняння бойового застосування українських військ і кращих європейських армій у битвах, які відбувалися у ці часи. Дана характеристика основних осіб, які мали вплив на розвиток військової справи в українських князівствах, їх внесок у розвиток військової справи. Встановлено, що рівень військової справи в українських князівствах протягом цього часу відповідав високим європейським зразкам, як з огляду озброєння, так і з огляду структури і організації. На озброєнні були зразки європейського і азіатського озброєння.
   Ключові слова: військо, зброя, дружина, українські князівства

Микитишин В. Военное дело в Украине во второй половине ХІV – первой половине ХV вв. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 – Военная история. Львовский региональный институт государственного управления Украинской академии государственного управления при Президенте Украины . – Львов, 2003.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию военного дела в Украине второй половины ХІV – первой половины ХV вв. В работе собраны и проанализированы источники и исследования историков по ключевым проблемам истории военного дела в украинских княжествах в этот период.
   Рассмотрено основные этапы и тенденции развития европейских государств, их влияние на развитие и функционирование украинских княжеств. Основное внимание уделено эволюции военного дела, причинам изменения вооружения и техники, замены ополчений небольшими за численностью профессиональными войсками, изменением структуры этих войск, последнему этапу гегемонии тяжелой рыцарской конницы, появлению линейной пехоты и стрелковых подразделений как основных элементов боевого порядка.
   Установлено состав, характеристики н состояние всех видов защитного и атакующего вооружения, которое применялось в войсках украинских княжеств, а также исследованы направления и время заимствования технических новшеств. Прослежены изменения конструкций панцирей, причины увеличения бронирования, время принятия на вооружение панцирей новых конструкций (байдан, колонтарей, бахтерцев, корацин, бригантин и др.), развитие конструкций шлемов, бронирование лошадей, изобретение новых видов ударного (алебарда и ее разновидности) и стрелкового оружия, артиллерии и огнестрельного вооружения. Установлено влияние Тевтонского Ордена, Венгрии, Польши и чешских гуситов на развитие вооружения в украинских землях.
   Освещены изменения структуры и организации войск, их причины, влияния и заимствования таких изменений. Впервые сделано сравнение боевого применения украинских войск и лучших европейских армий во всех важнейших битвах, происходящих в Европе в это время. Рассмотрены также все битвы с участием украинских войск: от битвы под стенами Белза (1352 г.) до битв под Вилькомиром (1435 г.) и Варной (1444 г.). На примере этих битв прослежены причины и практика изменений в вооружении и организации войск, а также влияние результатов этих битв на дальнейшие изменения в этом направлении.
   Дана характеристика основных военных и политических деятелей (князей Любарта-Дмитрия Гедиминовича, Свидригайла Ольгердовича, Зигмунта Корибутовича, Федора Данииловича Острожского, Федора Корибутовича, Михаила Семеновича Болобана, воевод Дрозда и Юрши), имевшим влияние на развитие военного дела в украинских княжествах, их роль и место в развитии военного дела.
   Установлено, что уровень военного дела в украинских княжествах на протяжении второй половины XІV – первой половины XV вв. соответствовал лучшим европейским образцам, как по качеству вооружения, так и по уровню структуры и организации. На вооружении были лучшие образцы как европейского, так и азиатского вооружения. Производство многих из них было освоено на месте, хотя импорт вооружения преобладал.
   Ключевые слова: войско, оружие, дружина, украинские княжества.

Mykytyshyn V. Military Business in Ukraine in the Second Part of 14th – First Part of the 15th Century. Manuscript.

Thesis of historical scientist's candidate according to a speciality 20.02.22 – Military history. Lviv Academy Government Branch of the National Scientist Academy of Ukraine placed under President of Ukraine. Lviv 2003.

   The thesis is devoted to a complex research on military business in Ukraine in the second part of 14th – first part of the 15th century. The author has gathered and analyzed sources and researches of historians on most important problems of military business in Ukraine principalities at that period. Mykytyshyn examines main stakes and tendencies in development of European states during the second part of the 14th – first part of the 15th century and their influence upon the development and function of Ukrainian principalities. For the first time the given work finds out in detail composition, characteristic and state of all kinds of defensive and attacking weapon that was used by the troops of Ukrainian principalities, the given work also retraces directions and the time of borrowing of technical novelties. The thesis throws light on the changes in structure and troops organization, their causes, influences and borrowing of such changes. For the first time such a work compares the fighting application of Ukrainian troops with the best European armies in the fights that took place at those times. The thesis characterizes principal persons who had an influence on the development of military business in Ukrainian principalities during the mentioned period corresponded to the best European samples from the point of view of weapon as well as the structure and organization. Ukrainian troops were armed with European as well as the best samples of Asian weapon.
   Key words: troops, weapon, fighting squad, Ukrainian principalities.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Військова справа в Україні у другій половині XIV - першій половині XV ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net