Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України

Анотації 

Новак І.А. Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти. Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2003.

   Дисертацію присвячено проблемі вдосконалення підготовки працівників оперативно-розшукових органів ПВУ України у процесі навчання у ВВНЗ. Проаналізовано теоретичні аспекти моделювання підготовки оперативного складу ПВУ, висвітлено сучасний стан проблеми у психолого-педагогічній і спеціальній літературі та практиці ВВНЗ, визначено основні підходи до створення моделі підготовки фахівців ОРО. На основі змодельованих характеристик особистості спеціаліста і діяльності створено дидактичну модель навчально-виховного процесу НАПВУ, яка сприяє підвищенню готовності курсантів до здійснення оперативно-розшукової діяльності; обґрунтовано принципи та етапи її застосування, висвітлено підходи до реалізації системних характеристик моделі у практиці навчання. Експериментально апробовано та доведено результативність пропонованої дидактичної моделі.
   Ключові слова: оперативно-розшукова діяльність; модель спеціаліста; дидактична модель підготовки; готовність до діяльності

Новак И.А. Дидактическая модель подготовки оперативного состава Пограничных войск Украины. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 - Теория і методика профессионального образования. Национальная Академия Пограничных войск Украины им. Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2003.

   Диссертация посвящена проблеме совершенствования подготовки работников оперативно-розыскных органов ПВУ Украины в процессе обучения в высшем военном учебном заведении. Проанализированы теоретические аспекты моделирования подготовки оперативного состава ПВУ, освящено современное состояние проблемы в психолого-педагогической и специальной литературе и практике вышей военной школы, определены основные подходы к созданию модели подготовки специалистов оперативно-розыскной деятельности пограничных войск. На основе смоделированных характеристик личности специалиста и оперативно-розыскной деятельности разработана дидактическая модель учебно-воспитательного процесса НАПВУ, которая способствует повышению готовности курсантов к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, обоснованы принципы и этапы ее применения, описаны подходы к реализации системных характеристик модели в практике обучения.
   В диссертации доказано, что построение такой модели - комплексная и многоплановая задача, которая предусматривает решение ряда вопросов: определение основных параметров модели специалиста на гипотетическом и исследовательском уровнях; отбора, конструирования, стандартизации комплекса методик для формирования модели; разработки дидактических подходов к реализации модели в реальном учебном процессе.
   Диссертантом проверялось предположение о том, что уровень готовности курсантов к оперативно-розыскной деятельности ПВУ значительно повысится при условии:
   - учета в учебном процессе комплекса факторов, которые влияют на профессиональное самоопределение абитуриентов и курсантов в сфере оперативно-розыскной деятельности;
   - получения и использования в учебном процессе объективной информации об уровне профессионального соответствия психофизиологических и други характеристик курсантов требованиям, которые выдвигаются к работникам оперативно-розыскных подразделений ПВУ;
   - построения учебно-воспитательного процесса военного вуза на основе практической реализации научно обоснованной модели подготовки специалиста для оперативно-розыскных органов ПВУ.
   В процессе теоретического исследования и констатирующего эксперимента определены критерии и показатели, за которыми можно определить готовность курсантов оперативно-розыскной деятельности, выделены и обоснованы три уровня готовности такой готовности. Экспериментально апробирована и доказана эффективность предлагаемой дидактической модели, описаны ход и результаты экспериментальной работы по проблеме исследования.
   Сформулированы рекомендации относительно усовершенствования учебно-воспитательного процесса Национальной Академии пограничных войск Украины с применением авторской модели подготовки оперативных работников. Материалы проведенного исследования могут быть использованы в процессе подготовки специалистов в высших воинских учебных заведениях, при разработке учебных курсов, программ, спецкурсов, связанных с моделированием учебного процесса высших военных учебных заведений на основе выполнения профессиональных задач будущими специалистами.
   Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; модель специалиста; дидактическая модель подготовки; готовность к деятельности

Novak I. A. Didactic model of the criminal-investigation department officers for the Border Troops of Ukraine. - Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences on specialty: 13.00.04 - Theory and Methodology of Professional Education. The National Academy of the Border Troops of Ukraine named after B. Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2003.

   The thesis is devoted to the problem of the training improvement of the criminal-investigation department officers for the Border Troops of Ukraine during their studies at higher military educational establishments. The theoretical aspects of modeling the criminal-investigation department officers' training for the Border Troops of Ukraine have been analyzed. The problem's present state both in the pedagogical, psychological and special literature and in the practice of higher military educational establishments has been clarified. The main approaches to the creation of the criminal-investigation department officers-experts training model have been defined. The educational process didactic model at the National Academy of the Border Troops of Ukraine has been worked out on the basis of the simulated personal characteristics peculiar to a specialist and his activity. It stimulates the cadets' readiness to perform criminal-investigational activity. The main principles and stages of its usage have been substantiated. The approaches to the realization of system model's characteristics within the educational activity have been revealed. The effectiveness of the model offered has been experimentally checked and proved.
   Key words: criminal-investigation activity; the specialist's model; the training didactic model; readiness to the activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дидактична модель підготовки оперативного складу Прикордонних військ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net