Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні особливості військовослужбовців строкової служби з ознаками девіантної поведінки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості військовослужбовців строкової служби з ознаками девіантної поведінки

Анотації 

Овчар О.М. “Психологічні особливості військовослужбовців строкової служби з ознаками девіантної поведінки”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – Педагогічна та вікова психологія – Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників АПН України, Донецьк, 2003.

   Дисертація являє собою експериментальне дослідження феномена девіантності у військовослужбовців строкової служби. Актуальність дослідження визначається тим, що існуюча практика відбору молодого поповнення та комплектування ним військових підрозділів ще не досконала. В результаті у війська часто потрапляють психологічно несумісні люди. Багато хто з них мають різні акцентуації, адаптація таких молодих солдатів до умов служби в даному підрозділі чи не можлива, чи затягується на тривалий період. У результаті виникають конфлікти, трапляються події і навіть злочини. Оперативне виявлення таких людей, правильне розміщення відповідно до їхніх психологічних особливостей і застосування ефективної системи корекції сприяло б попередженню можливих негативних явищ, підвищенню виховної ролі Збройних сил України.
   У дослідженні розробляється модель функціональної динамічної структури особистості молодого воїна. Розбалансованість системи його потреб є одним із джерел девіантних відхилень у поведінці військовослужбовця. За допомогою науково обґрунтованої моделі визначені критичні для кожного військовослужбовця параметри, які можна оперативно визначити за допомогою обмеженого набору існуючих діагностичних методик та інших емпіричних методів. Розроблена й апробована система відповідних корекційних засобів. Застосування цієї системи дозволило на протязі чотирьох років у підрозділах декількох військових частин не мати злочинів і подій. Усі виявлені солдати з проявами девіантної поведінки протягом короткого періоду успішно проходили адаптаційний період. При цьому досягалася істотна зміна структури їхніх потреб. До моменту закінчення служби більшість з них ставало соціально активними військовослужбовцями, позбавлялися від колишніх негативних комплексів. У роботі описується система цих діагностичних і корекційних засобів, процес експериментального її апробовування.
   Робота викликає зацікавленість для командирів частин, офіцерів-вихователів, психологів та педагогів, осіб, які безпосередньо працюють з людьми.
   Ключові слова: девіація, девіантна поведінка, адаптація, потреба, структура потреб особистості, акцентуація, підструктури психологічної структури особистості, самосвідомість.

Овчар О.М. “Психологические особенности военнослужащих срочной службы с признаками девиантного поведения”. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Донецкий институт последипломного образования инженерно-педагогических работников АПН Украины, Донецк, 2003.

   Диссертация представляет собой экспериментальное исследование феномена девиантности у военнослужащих срочной службы. Актуальность исследования определяется тем, что сложившаяся практика отбора молодого пополнения и комплектования им воинских подразделений ещё не совершенна. В результате в войска часто попадают психологически несовместимые люди. Многие из них имеют различные акцентуации и адаптация таких молодых солдат к условиям службы данного подразделения или не возможна, или затягивается на длительный период. В результате возникают конфликты, происходят происшествия и даже преступления. Оперативное выявление таких людей, их правильная расстановка в соответствии с их психологическими возможностями и применение эффективной системы коррекции способствовало бы предупреждению возможных негативных явлений, повышению воспитательной роли Вооружённых сил Украины.
   В исследовании разрабатывается модель функциональной динамической структуры личности молодого воина. Разбалансированность системы его потребностей является одним из источников девиантных отклонений в поведении военнослужащего. С помощью научно обоснованной модели определены критические для данного военнослужащего параметры, которые можно оперативно определять с помощью ограниченного набора существующих диагностических методик и других эмпирических методов. Разработана и апробирована система соответствующих коррекционных средств. Применение этой системы позволило в течении четырёх лет в подразделениях нескольких войсковых частей не иметь преступлений и происшествий. Все выявленные солдаты с проявлениями девиантного поведения, в течение короткого периода успешно проходили адаптационный период. При этом достигалось существенное изменение структуры их потребностей. К моменту окончания службы большинство из них становилось социально активными военнослужащими, избавлялись от бывших негативных комплексов.
   В работе описывается система этих диагностических и коррекционных средств, процесс экспериментального её апробирования. Работа представляет интерес, прежде всего для командиров частей и подразделений, офицеров-воспитателей, психологов и педагогов, лиц непосредственно работающих с молодёжью.
   Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, адаптация, потребность, структура потребностей личности, подструктуры психологической структуры личности, акцентуации, самосознание.

Ovchar O.M. Psychological peculiarity of the soldiers with the symptom of deviation in their conduct. – manuscript.

Thesis to obtain the scientific degree of candidates in psychological sciences (Ph. D. in Psychology) in specialty 19.00.07 – Pedagogical and age psychology. institute of After-diploma Education of Engineer-pedagogical Works of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Donetsck, 2003.

   The work contains research results on the deviation phenomenon of young soldiers. This investigation is conceded actual so as modern practice of selection reinforcement and recruitment is not perfect yet. As a result psychologically incompatible people get into troops. they have different accentuation and their adaptation either impossible or takes a long time. As a result conflicts, incidents or even crimes take place in armed forces.
   Efficient revelation of these young soldiers, correct placing in accordance with their psychological abilities should promote prevention of negative occurrences and raise educational role of the Ukrainian Armed Forces. The model of dynamic structure of a young soldier’s personality is elaborated in the work. One of the sources of deviation in conduct of servicemen is disbalance of his needs structure. By means of scientifically grounded model critical parameters of the young soldiers are determined. The system of corresponding correctional means is elaborated and approved.
   During 4 years this system was put into practice in some military units and incidents and crimes didn’t take place there. All young soldiers with the symptom of deviation in their conduct went through the period of adaptation. Their needs structure has considerably changed. By the end of the service most of them became social active soldiers, getting rid of the negative complex. The system of the diagnostics and corrective methods and the process of the experimental approbation is described in the thesis. This work is of great interest to commanding officers, psychologists and pedagogues working with youth.
   Key words: deviation; adoption; need; personality structure as needs structure; self-consciousness; accentuation; personality direction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості військовослужбовців строкової служби з ознаками девіантної поведінки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net