Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів МВС України умінь командира підрозділу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів МВС України умінь командира підрозділу

Анотації 

Полторак С.Т. Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів МВС України умінь командира підрозділу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національна академія Прикордонних військ України імені Б.Хмельницького, м. Хмельницький, 2002.

   В дисертації розкрита суть і структура військово-професійних умінь командира підрозділу внутрішніх військ, визначені критерії, показники та рівні їх розвитку. Обґрунтовані педагогічні умови та розроблена комплексно-цільова програма формування професійних умінь у майбутніх командирів підрозділів у період професійної підготовки у ВВНЗ.
   З метою посилення професійної спрямованості курсантів під час формуючого експерименту у відповідності з положеннями концепції контекстного навчання моделювався предметний і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності курсантів у ролі командирів військових підрозділів. Діагностичні зрізи дали підстави стверджувати про ефективність розробленої комплексно-цільової програми формування професійних умінь командира підрозділу.
   Ключові слова: військово-професійні уміння, модель професійної діяльності, командир підрозділу, критерії, показники і рівні сформованості військово-професійних умінь, комплексно-цільова програма, педагогічні умови.

Полторак С.Т. Педагогические условия формирования у будущих офицеров МВД Украины умений командира подразделения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.00 – теория и методика профессионального образования. – Национальная академия Пограничных войск Украины имени Б.Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2002.

   В диссертации раскрыта сущность военно-профессиональных умений командира подразделения как сформированных на основе усвоенных знаний, навыков и практического опыта способов выполнения сложных комплексных действий, направленных на реализацию функций управления подразделением.
   Проанализирована структура профессиональной деятельности командира подразделения, в которой выделены три группы умений: организационно-управленческие, военно-педагогические и военно-специальные.
   Определены критерии сформированности военно-профессиональных умений командира подразделения: военно-профессиональная направленность, военно-специальная подготовленность, психологическая готовность. Содержание каждого критерия раскрыто в комплексе показателей: военно-профессиональная направленность – интерес к профессии офицера, установка на обучение в высшем военном учебном заведении МВД, службу во внутренних войсках, стойкое стремление к профессиональному самосовершенствованию; военно-специальная подготовленность – объем знаний по военным, общевойсковым и военно-специальным дисциплинам, наличие специальных навыков, способность решать военно-профессиональные задачи, уверенность, самостоятельность и четкость действий; психологическая готовность – адаптивность, психологическая стойкость, коммуникативная компетентность, моральная нормативность.
   На основе определенных показателей выделены три уровня сформированности военно-профессиональных умений командира подразделения: высокий, средний и низкий.
   Разработана комплексно-целевая программа формирования у курсантов профессиональных умений командира подразделения, включающая: разработку методического обеспечения; повышение уровня профессионального мастерства преподавательского состава и командиров курсантских подразделений; организационно-педагогическое влияние на курсантов с учетом курса обучения и уровня их военно-профессиональной направленности, психологической и общей подготовленности; использование обратной связи, позволяющей оперативно получать информацию о результатах психолого-педагогического влияния на формирование у курсантов военно-профессиональных умений и своевременно корригировать формы и способы этого влияния.
   Обоснованы педагогические условия эффективного формирования у курсантов профессиональных умений командира подразделения: развитие в них профессиональной направленности, стойкой мотивации к овладению военно-профессиональными умениями; построение учебного процесса на принципах проблемности, профессиональной направленности, диалогичности, самостоятельности и инициативности; применение методов активного обучения, моделирующих типичные способы деятельности командира подразделения в ситуациях профессионального взаимодействия (сюжетно-ролевые и деловые игры, метод анализа конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.); создание условий для активного профессионального самосовершенствования курсантов.
   Ключевые слова: военно-профессиональные умения, модель профессиональной деятельности, командир подразделения, критерии, показатели и уровни сформированности военно-профессиональных умений, комплексно-целевая программа, педагогические условия.

Poltorak S.T. Pedagogical conditions of formation of the future officers of Ministry of Internal Affairs of Ukraine skills of the commander of division. – Manuscript.

This thesis is for taking a scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences on the speciality 13.00.04. – Theory and Methodology of Professional Education. – The National Academy of the Border Guard Troops of Ukraine named by Bohdan Khmelnitsky. Khmelnitsky, 2002.

   The essence and structure of professional skills of the commander of division of internal troops is revealed. The criteria, parameters and levels of their development are defined. The pedagogical conditions are substantiated and the complex-target program of formation of professional skills of the future commanders of divisions is developed during professional training in military high school.
   In order to increase the professional training of cadets during research experiment according to the main points of the contextual education concept subject and social contents of future professional activity of cadets as component commanders was modelled. Diagnostic testing confirmed the effectiveness of worked-out complex-target program of formation of component commander professional skills.
   Key words: military skills, model of professional activity, commander of division, criterion, parameters and levels of development of military skills, complex-target program, pedagogical conditions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів МВС України умінь командира підрозділу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net