Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України

Анотації 

Паламарчук В. О. Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право. – Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2003.

   Дисертація присвячена дослідженню формування інституту комплектування Збройних Сил за контрактом та вивченню і аналізу нормативно-правової бази в Україні, яка має суттєве значення в умовах сучасного державотворення для проведення військової реформи. Шляхом порівняння нормативної бази і практики ряду провідних держав світу визначені ключові напрями оптимізації завдань, які необхідно вирішити в процесі переходу Збройних Сил України до комплектування військово-службовцями за контрактом. В роботі подаються висновки і рекомендації щодо вдосконалення законодавства України з метою вирішення організаційно-правових проблем захисту прав військовослужбовців – як основного суб’єкту правовідносин під час військової служби за контрактом. Внесені пропозиції із цих питань сприйняті і знайшли відображення в законодавчих актах. Обґрунтовано необхідність подальшого законодавчого забезпечення системи управління та реформування структури місцевих органів військового управління і створення дійової системи рекламування військової служби та комплектування військових формувань військовослужбовцями за контрактом.
   В дисертації розкриваються особливості та зміст контрактів, а також їх значення для забезпечення законності громадянином і державою – як двома рівноправними сторонами контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України.
   Ключові слова: адміністративний контракт, військова служба, особливості умов контракту, місцеві органи військового управління, військовонавчені людські ресурси, реклама військової служби за контрактом.

Паламарчук В. А. Организационно-правовые основы прохождения воинской службы по контракту в Вооруженных Силах Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право. – Академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2003.

   В диссертации исследуется становление и развитие института комплектования Вооруженных Сил по контракту. Изучен опыт, основные тенденции развития этого института в развитых государствах, где комплектование воинских формирований осуществляется уже несколько десятилетий. Сделан анализ нормативной базы Украины, которая имеет важное значение для проведения реформы Вооруженных Сил. Путем сравнения нормативной базы и практики Российской Федерации и Украины определены ключевые направления оптимизации задач, которые необходимо решать в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины.
   В работе делаются заключения и сформулированы рекомендации по усовершенствованию законодательства Украины с целью разрешения организационно-правовых проблем защиты прав военнослужащих – как главного субъекта правоотношений во время прохождения службы по контракту. В ходе проведения диссертационного исследования разработаны предложения, которые реализованы во время принятия ряда законодательных актов.
   Основывается вывод о необходимости дальнейшего законодательного обеспечения системы управления и реформирования структуры местных органов военного управления. Особое внимание уделяется рекламе воинской службы и комплектованию Вооруженных Сил Украины военнослужащими по контракту.
   Внесены предложения по формированию системы подготовки и накопления военнообученных человеческих ресурсов, которые подлежат призыву на воинскую службу во время мобилизации, с учетом перспектив развития Вооруженных Сил Украины.
   Ключевые слова: административный контракт, военная служба, особенности условий контракта, местные органы военного управления, военнообученные человеческие ресурсы, реклама военной службы по контракту.

Palamarchuk V.O. Organizational and legal bases of military service by contract in the Armed Forces of Ukraine. – Manuscript.

Candidate dissertation on law by speciality 12.00.07. – theory of administration, administrative law and procedure; financial law. – State Tax Service Academy of Ukraine. – Irpin, 2003.

   This dissertation deals with the investigation of forming Armed Forces institution by the contract and with the studying and analyzing normative and legal base in Ukraine, which is of substantial importance under conditions of the current state building to carry out military reforms.
   The main directions of optimization of tasks which are necessary to be solved in the course of transforming Armed Forces of Ukraine military men recruitment by the contract are determined in this dissertation by comparison of normative base and practice of some world's leading countries. In this research work the conclusions and recommendations on improving Ukraine's legislation are given with the aim to solve organizational and legal problems of defense military a man's rights – as the main subject of legal relations during the military service by the contract.
   Submitted proposals on these problems are taken into account and reflected in legislative acts. Further necessity of legislative government providing and creating of efficient advertising system of military service and recruitment of military forming with military men by the contract is grounded.
   Peculiarities and content of the contracts in this dissertation and also their importance for providing validity for a citizen and a state – as two equal rights contracting parties on serving in the Armed Forces of Ukraine are emphasized.
   Keywords: administrative contract, military service, peculiarities of the contract terms, local bodies of military government, military trained human resources, advertising of military service by contract.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net