Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі

Анотації 

Троц А.С. Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія.—Одеський національний університет ім. І.І.Мечнікова, Одеса, 2003.

   Дисертація присвячена розробці та обґрунтуванню підвищення якості підготовки майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі. На основі експериментальних досліджень залежності рівня навчально-пізнавальної активності від орієнтації курсантів на особистісне зростання поетапно, від курсу до курсу, показані можливості самовдосконалення майбутнього офіцера у період підготовки у ВВНЗ. Запропонована психолого-педагогічна технологія підвищення рівня саморегуляції майбутніх офіцерів у ВВНЗ на основі провідної ролі особистісної активності курсантів.
   Ключові слова: самореалізація, особистість, самовдосконалення, особистісне зростання, мета, мотив, суб'єкт, конструкт, курсант.

Троц А.С. Динамика самоусовершенствования будущего офицера в высшем военном учебном заведении. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология.- Одесский национальный универсисет им. И.И.Мечникова,Одесса,2003.

   Диссертация посвящена разработке и обоснованию повышения качества подготовки будущего офицера в высшем военном учебном заведении. На основе экспериментальных исследований зависимости уровня учебно-познавательной активности от ориентации курсантов на личностный рост поэтапно, от курса к курсу, показаны возможности самоусовершенствования будущего офицера в период подготовки в ВВУЗ. Предложена психолого-педагогическая технология повышения уровня саморегуляции будущих офицеров в ВВУЗ на основании ведущей роли личностной активности курсантов . В диссертации исследуются проблемы воспитания будущего украинского офицера на исторических традициях. Показана ориентация курсантов на повышение уровня личностного усовершенствования средствами психологического тренинга. Проведен сравнительный анализ эффективности самоконструирования в психолого-педагогической технологии преобразующей работы.
   Ключевые слова: самореализация, личность, самоусовершенствование, личностный рост, цель, мотив, субъект, конструкт, курсант.

Trots A.S. Dynamics of self-perfection of future officer in higher military education institution. — Manuscript.

Thesis on competition for a scientific degree of the Candidate of Psychological Sciences on a speciality 19.00.07 — Age’s Pedagogics and Psychology.- The Odessa State Pedagogical University, Odessa, 2003.

   The thesis is devoted to development and substantiation of improving the quality of training the future officers in a higher military school. The possibilities of self-perfection of the future officers during their training in high school are shown on the basis of experimental researches of dependence of the level of training and perceptional activities to cadet’s stage by stage orientation to personal growth from one to another year of training. The methods of increasing the level of selfregulation of the future officers in high school on the basis of leading role of the cadets personal activities is offered.
   Key words: self-realization, person, self-perfection, personal growth, purpose, motive, subject, construct, cadet.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net