Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів

Анотації 

Таушан Д. В. Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. - теорія та методика професійної освіти. – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького, Хмельницький, 2003.

   Дисертацію присвячено дослідженню питань ефективного використання засобів ІТТ у процесі вивчення іноземної мови в умовах індивідуально-орієнтованого навчання.
   Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність використання засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТТ) під час навчання іноземної мови за умов індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ).
   Визначено алгоритм розробки та методику використання програмного забезпечення навчального призначення для вивчення ІМ у ВВНЗ, на основі якого створено та впроваджено у навчальний процес комплексний мультимедійний курс для вивчення англійської мови, експериментально доведено ефективність його використання в умовах індивідуалізації навчальної діяльності. Встановлено, що врахування визначених вимог до рівня знань і умінь викладачів та курсантів у сфері ІТТ, умов їхньої готовності до використання можливостей засобів ІТТ у процесі викладання та вивчення іноземної мови у ВВНЗ є важливим аспектом підвищення якості навчання.
   Ключові слова: інформаційно-телекомунікаційні технології, індивідуально-орієнтоване навчання, комплексний мультимедійний курс, навчально-пізнавальна діяльність курсантів, ефективність навчання.

Таушан Д. В. Информационно-телекоммуникационные технологии как средство индивидуализации обучения курсантов высших военных учебных заведений. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04. - теория и методика профессионального образования. - Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2003.

   Диссертация посвящена исследованию вопросов эффективного использования средств информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) при изучении иностранного языка в условиях индивидуально-ориентированного обучения.
   Теоретически обоснованна и экспериментально проверена эффективность использования средств ИТТ при изучении иностранного языка в условиях индивидуализации учебно-познавательной деятельности курсантов высших военных учебных заведений (ВВУЗ).
   Определен алгоритм разработки и методика использования программного обеспечения учебного назначения для изучения иностранного языка в ВВУЗ, на основе которого создан и внедрен в учебный процесс комплексный мультимедийный курс изучения английского языка; экспериментально доказана эффективность его использования в условиях индивидуализации учебной деятельности. Установлено, что учет определенных требований к уровню знаний и умений преподавателей и курсантов в области ИТТ, условий их готовности к использованию возможностей средств ИТТ в процессе преподавания и изучения иностранного языка в ВВУЗ является необходимой составляющей повышения качества обучения.
   Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, индивидуально-ориентированное обучение, комплексный мультимедийный курс, учебно-познавательная деятельность курсантов, эффективность обучения.

Taushan D. V. Information and telecommunication technologies as a means of cadets` training individualization at higher military educational institutions. - Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.04. - theory and methods of a vocational education. – The National Academy of State Border Service of Ukraine named after Boghdan Khmelnytsyi, Khmelnytskyi, 2003.

   The dissertation is dedicated to the research of CALL (computer-assisted language learning) effectiveness under the conditions of individually-oriented training. The latter is defined as a definite organization of educational process that enables educators to consider and develop individual traits and learning strategies of cadets, their creative, intellectual, communicative and other abilities in order to streamline foreign language acquisition.
   The topicality of the research is closely connected with reorganization of former Border Guard Troops into State Border Service of Ukraine – new law enforcement agency responsible for national borders, security and sovereignty protection. Alongside with this process a reform of higher vocational education is well underway, which requires streamlining of military specialists` training, development and quality improvement of future border guard officers` education.
   The dissertation is also aimed at finding of efficient ways and techniques of individualized language learning with the help of means information and telecommunication technologies. It has been substantiated, that defining the advantages and limitations of educational information technologies, efficient forms and methods of its use for EFL (English as a foreign language) and ESP (English for special purposes) teaching and learning, the new role of language instructors in computer-based education, elaboration of innovative, student-centered teaching methods and techniques are the main prerequisites for providing high quality education.
   It has been proved that meeting the determined requirements as to the capacity of knowledge and skills of both instructors and cadets in the sphere of new ITs as well as satisfying conditions of their readiness for utilization of the abovementioned means while teaching and learning a foreign language at a higher military educational institution is a vital factor of education quality improvement.
   It was determined that in order to increase the efficiency of ESP teaching the procedure and methods of educational EFL software creation and utilization are to be worked out. To prove the hypothesis of the research a specialized complex multimedia English course has been created according to the above mentioned procedure. Its efficiency within learner-centered framework has been confirmed after conducting a series of practical pedagogical experiments.
   Effectiveness of utilization of both new technology means and the created multimedia course in EFL teaching under the conditions of personally-oriented training of cadets has been theoretically substantiated and experimentally verified. A number of practical recommendations given to the State Border Service authorities and the National Border Guard Service Academy departments and faculties as to the implementation of the new information technology means into the teaching process according to the methods and forms suggested in the research make a logical conclusion of the dissertation.
   Keywords: information and telecommunication technologies, individually-oriented training, complex multimedia course, cognitive activity of the cadets, efficiency of training.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net