Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області)

Анотації 

Труш О.О. Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2003.

   В дисертації розробляються науково-теоретичні підходи щодо аналізу структур державного управління в системі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (НС). Визначено місце Державної пожежної охорони (ДПО) України у цій системі та структура її функцій як основа організаційної структури органів управління. За обсягами і видами діяльності підрозділи ДПО є основною оперативно-рятувальною службою, яка може ефективно реагувати на НС. Від розподілу функцій і побудови структур управління в ДПО, залежить ефективність організації роботи з попередження НС і динаміка оперативного реагування у разі їх виникнення.
   Розроблено алгоритм формалізованого опису й оцінки ефективності структури функцій, що дозволило визначити недоліки в існуючих структурах органів і підрозділів ДПО і шляхи їх усунення. Даний алгоритм ліг в основу науково-методичного забезпечення побудови раціональних стру-ктур управління надзвичайними ситуаціями на територіальному рівні, що було реалізовано на прикладі управління пожежної безпеки одного з найбільш техногенно-пожежонебезпечних регіонів України.
   Ключові слова: механізми державного управління, надзвичайні ситуації, державна пожежна охорона, функції управління, система функцій, аналіз структур, органи і підрозділи ДПО, формування структур управління в ДПО.

Труш А.О. Структурно-функциональное обеспечение территориального управления предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций (на примере Управления пожарной безопасности в Харьковской области). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2003.

   В диссертации разрабатіваются научно-теоретические подходы анализа структур государственного управления в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацій (ЧС). Определено место Государственной пожарной охраны (ГПО) в этой системе и структура ее функций как основа организационной структуры органов управления. По объемам и видам деятельности ГПО являются основной оперативно-спасательной службой в Украине, способной эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. От качества распределения функций и построения структур управления в ГПО зависит эффективность ораганизации профилактической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и динамика оперативного реагирования в случае их возникновения.
   Разработан алгоритм формализованного описания и оценки эффективности структуры, что позволило выявить недостатки в существующих структурах органов и подразделений ГПО и пути их преодоления. Указанный алгоритм лег в основу научно-методического обеспечения построения рациональных структур управления чрезвычайными ситуациями на территориальном уровне, которое было реализовано на примере управления пожарной безопасности одного из крупных и наиболее техногено-пожароопасных регионов Украины.
   Содержательный анализ функциональной структуры органов и подразделений УПБ в Харьковской области, выполненный на основе их декомпозиции показал: хотя функциональные блоки не должны пересекаться один с другим и, таким образом, оргструктура аппарата ГПО должна состоять из непересекающихся структурных элементов (отдлов, отделений и т.п.), – реально на практике имеет место нарушение данного основного принципа построения функциональной структури управления, что негативно влияет на качество управления.
   При помощи метода экспертных оценок определена степень близости между задачами управления и построена матрица взаимосвязи элементов, которая после обработки по разработанному алгоритму позволила по-новому перераспределить функции между структурными подразделениями ГПО и разработать предложения по совершенствованию структуры их аппарата.
   Исследования проводились для структур одного уровня иерархии управления, а именно отделов: государственного пожарного надзора (ОГПН); нормативно-технической работы (ОНТР); пожарной техники (ОПТ); службы подготовки и пожаротушения (ОСПиП); организационно-строевой и военно-мобилизационной работы (ООС и ВМР).
   Полученный метод включает в себя обобщенные подходы экспертных оценок, теории нечетких множеств, декомпозицию структуры функций ГПО на основе лингвистических отношений сходства, кластерного анализа и организационного проектирования.
   В диссертации также получено ряд новых положений и выводов относительно использования существующих методов и моделей анализа функциональных структур для повышения эффективности деятельности ГПО в системе государственного управления предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций.
   Ключевые слова: механизмы государственного управления, чрезвычайные ситуации, государственная пожарная охрана, функции управления, анализ структур, органы и подразделения ГПО, формирование структур управления в ГПО.

Тrush А.О. Structural-functional providing of territorial management of the prevention and liquidation of extreme situations (on an example of management of fire safety in the Kharkov region). – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of sciences of state management on a specialty 25.00.02 – mechanisms of state management. – Kharkov regional institute of the National academy of state management at the President of Ukraine. – Kharkov, 2003.

   The dissertation contains scientific and theoretical approaches to the analysis and synthesis of structures of state management in system of the prevention and liquidation of extreme situations. It is determined the place of State fire protection in this system, its structure of functions as a basis of organizational structure of management bodies. The algorithm of the formalized description and evaluations of efficiency of structure is developed, that has allowed to specify both lacks of existing structures of subdivisions of Fire state protection and way of their improvement. The specified algorithm was put in a basis of scientific and methodical providing of construction of rational structures of management of extreme situations at a territorial level, which was conducted on an example of management of fire safety of one of largest and most technical fire hazardous regions of Ukraine.
   Key words: mechanisms of state management, extreme situations, state fire protection, function of management, system of functions, analysis of structures, formation of management structures.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Структурно-функціональне забезпечення територіального управління запобіганням та ліквідацією надзвичайних ситуацій (на прикладі Управління пожежної безпеки в Харківській області)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net