Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю

Анотації

Бернацька О. В. Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню проблеми моделювання ситуацій професійної діяльності у процесі навчання іноземної мови. Виділено основні поняття з проблеми дослідження і з’ясовано їх сутність. Визначено дидактичні і педагогічні властивості імітаційного моделювання, його суб’єкт, об’єкт і структуру. За розробленими критеріями (функціональна спрямованість, форма організації навчальної дії, тематична визначеність, цільова установка, ступінь складності, характер мовного матеріалу) подано й описано загальну модель ситуацій професійної діяльності військовослужбовців, розкрито її особливості та умови реалізації. Обґрунтовано доцільність використання сюжетно-рольових, військових ігор, як засобу впровадження моделей ситуацій у діяльність із засвоєння іноземної мови.
   Експериментально перевірено ефективність пропонованої системи. Доведено, що навчання англійської мови курсантів вищої військової школи буде результатівнішим за умов використання моделей, що відображають конкретні професійні ситуації.
   Ключові слова: модель, моделювання, загальна модель ситуацій професійної діяльності, система типових ситуацій, імітаційне моделювання, сюжетно-рольова гра, навчання англійської мови, навчальне завдання.

Бернацкая Е.В. Моделирование ситуаций профессиональной деятельности в обучении иностранному языку в высшем учебном заведении военного профиля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   В диссертации исследованы проблемы моделирования ситуаций профессиональной деятельности в процессе обучения иностранному языку в высших учебных заведениях военного профиля. Проанализированы общие тенденции становления и развития взглядов на роль моделирования, ролевой игры в учебном процессе. Теоретически обоснованы основные понятия: “модель”, “моделирование”, “имитационное игровое моделирование”, изложены дидактические и педагогические особенности моделирования, разработаны имитационные игровые модели, описана структура моделирования.
   Разработана и охарактеризована общая модель типических ситуаций профессиональной деятельности военного специалиста в соответствии с такими критериями (функциональная направленность учебной задачи, форма организации учебной деятельности, целевая установка, тематическая направленность, степень сложности, характер языкового материала). Основу ее составляют ситуации, которые классифицируются по функциональной направленности учебной задачи, и делятся на несколько вариантов (ситуация-описание, ситуация-упражнение, ситуация-иллюстрация, ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситуация-запрос информации, ситуация-изложение), каждый из которых выступает подсистемой многомерной системы.
   Особенностью разработанной общей модели ситуаций профессиональной деятельности является взаимодействие, взаимосвязь вводимых в учебный процесс ситуаций в зависимости от изучаемой учебной темы, уровня подготовленности курсантов, сложности изучаемого материала. Общая модель ситуаций профессиональной деятельности имеет многоцелевое назначение, может использоваться на различных уровнях и этапах обучения иностранному языку. В диссертации описаны 35 конкретных военных ситуаций на английском языке в соответствии с основными структурными компонентами общей модели. Моделирование ситуаций профессиональной деятельности обуславливалось типичными трудностями усвоения английского языка (лексическими особенностями военно-технической терминологии).
   В исследовании раскрыты педагогические особенности игрового моделирования, установлена природа и сущность ролевой игры; структура моделирования игровой деятельности, ее объект, игровое содержание (соответствующее характеру ситуации); сюжет, правила и ролевые действия, в которых воспроизводится опыт профессиональных отношений. В диссертации замечено педагогическое единство ситуаций общения, смоделированных в сюжетно-ролевой игре, и их речевая реализация. Названная особенность позволила использовать игру как средство воссоздания профессиональной деятельности, находить оптимальные варианты организации работы курсанта и преподавателя в ходе ролевой игры, активизировать учебный процесс по обучению иностранному языку.
   Статическая система моделей и динамический процесс моделирования игровых ситуаций образуют две составляющие разработанной автором экспериментальной методики, включающей соответственно содержательную и процессуальную ее стороны.
   В экспериментальной части диссертации выделены и обоснованы педагогические условия имитационного моделирования, разработаны методические рекомендации по внедрению игровых моделей в учебный процесс. Проанализированы ход и результаты формирующего эксперимента, в ходе которого разработаны и внедрены в учебный процесс игровые модели, основанные на разработанной системе ситуаций профессиональной деятельности. Предлагаемые модели состоят из таких компонентов: анализ конкретной ситуации профессиональной деятельности, игровые упражнения и задания, сюжетно-ролевые игры, военно-инженерные игры, разыгрывание ролей, воспроизводящих предложенную ситуацию, игровое проектирование, имитационные игры, упражнения. В диссертации дан сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего экспериментов, который свидетельствует об эффективности предложенной методики обучения. Данный факт подкреплен также результатами математического анализа результатов, полученных в контрольных и экспериментальных группах.
   В процессе исследования автор приходит к обоснованному выводу, что внедрение в практику работы военного вуза педагогически обоснованной и экспериментально проверенной системы учебных ситуаций профессиональной деятельности, а также ролевых игр, позволяющих воссоздать разработанные ситуации, способствуют совершенствованию речевых умений и навыков по английскому языку.
   В диссертации экспериментально обоснован вывод о том, что высокая эффективность обучения достигается при условии использования модели ситуаций профессиональной деятельности военного профиля, при наличии тесной взаимосвязи разработанных моделей с учебным процессом. Диссертация носит научно-практический характер и предназначается для преподавателей иностранного языка высших военных учебных заведений.
   Ключевые слова: модель, моделирование, общая модель ситуаций профессиональной деятельности, система типических ситуаций, имитационное моделирование, сюжетно-ролевая игра, воссоздание, обучение английскому языку, учебная задача.

Bernatskaya O.V. Modelling of the professional activity situations in training to foreign language in a higher educational institution of a military structure. - Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in pedagogical sciences by speciality 13.00.04 - Theory and Methods of Professional Education. – Kyiv National University named after Taras Shevchenko, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to the theoretical and methodological research of the process of Modelling and working out of practical recommendations on usage the professional activity situations in course of teaching. The main items of the process of Modelling and the imitable modelling were determined and investigated.
   The thesis deals with the problems of educational situations modelling of professional activity of the military man during training of English. Usage of system of models of the situations (general model) reflecting professional work of the expert is established that, is one of effective methods of training of English in a higher educational institution. The originality of this research is that the author defines a place of role-play as a form of application of the general model system of situations, develops pedagogical conditions of their application and gives the characteristics of different kinds of situations.
   Key words: the models, the modelling, the professional activity situations, the imitable modelling, role-play game, the recreation, the teaching English course, an educational task.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net