Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців

Анотації 

Чудик-Білоусова Н. І. Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців. – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004.

   У роботі досліджуються напрямки вдосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності військовослужбовців, яка розглядається як самостійний вид юридичної відповідальності військовослужбовців. Запропоновано закріпити два види матеріальної відповідальності: обмежену і повну. Визначено поняття та склад військового майнового правопорушення як підстави матеріальної відповідальності. Передбачено чітке визначення порядку притягнення до матеріальної відповідальності, проведення службового розслідування, правового статусу посадової особи, яка його проводить, порядку відшкодування заподіяної шкоди, способів й механізмів забезпечення законності при притягненні військовослужбовців до матеріальної відповідальності. Подано перелік обставин, які звільняють від притягнення до матеріальної відповідальності.
   Ключові слова: військовослужбовець; командир (начальник); військове майно; шкода; виконання обов’язків військової служби; наказ командира (начальника); матеріальна відповідальність; військове майнове правопорушення.

Чудык-Белоусова Н. И. Организационно-правовые проблемы материальной ответственности военнослужащих. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2004.

   В диссертации исследуются организационно-правовые проблемы материальной ответственности как одного из видов юридической ответственности военнослужащих, который имеет ряд особенностей, обусловленных, в первую очередь, особенностями военной службы.
   Научная ценность работы состоит в том, что это первое комплексное исследование теоретических и практических проблем материальной ответственности, порядка и условий привлечения к ответственности. В работе определены пути и направления усовершенствования действующего законодательства и практики его применения при привлечении военнослужащих к материальной ответственности.
   В работе исследуются понятие, виды и функции материальной ответственности. Автор рассматривает материальную ответственность в ретроспективном значении как обязанность военнослужащего возместить ущерб, причиненный воинскому имуществу вследствие своих противоправных действий. Исследуя виды материальной ответственности, автор пришел к выводу о том, что в законодательстве необходимо закрепить два вида материальной ответственности: ограниченную и полную. Аргументированной является позиция в отношении отмены кратной материальной ответственности, которая не отвечает положениям реально причиненного вреда и препятствует реализации социальной направленности украинского законодательства.
   Материальной ответственности военнослужащих присущи такие функции, как возместительная, воспитательная и гуманистическая (охраны денежного обеспечения).
   Рассматриваются понятие и состав воинского имущественного правонарушения как основания материальной ответственности военнослужащих в случае причинения вреда военному имуществу. Объектом данного правонарушения является установленный порядок пользования воинским имуществом. Автором аргументируется необходимость усовершенствования определения понятия “воинское имущество”.
   Рассматривая объективную сторону воинского имущественного преступления, анализируя законодательство и правоприменительную практику, автор указывает на необходимости определения на законодательном уровне понятий “неисполнение обязанностей”, “ненадлежащее исполнение обязанностей”, “исполнение обязанностей” военнослужащими. На основании научных наработок и практики привлечения военнослужащих к материальной ответственности проведен анализ противоправных действий, которыми причинен ущерб воинскому имуществу.
   В работе также анализируется правовой статус субъектов воинского имущественного преступления: военнослужащих, курсантов военных учебных заведений, лицеистов военных лицеев, женщин-военнослужащих, военнообязанных. Определяется перечень оснований, при наличии которых военнослужащий не может быть признан субъектом воинского имущественного преступления.
   Рассматривая вопросы определения размера ущерба, причиненного вреда, аргументируется необходимость определения вреда по фактическим потерям и предлагает распространить Порядок определения размера ущерба от расхищения, уничтожения материальных ценностей на случаи причинения вреда военнослужащими.
   Указывается на необходимость усовершенствования законодательства, регламентирующего порядок обжалования неправомерных решений, действий или бездействия военных должностных лиц при привлечении виновных к материальной ответственности, так как оно ограничивает право военнослужащего на защиту своих прав и противоречит положениям Конституции Украины. В работе предлагается распространить положение о приостановлении денежного взыскания с военнослужащего при обжаловании приказа в дисциплинарном порядке.
   Предлагается усовершенствовать механизм непосредственного привлечения военнослужащего к материальной ответственности путем введения правовой нормы о том, что командир (начальник) воинской части (учреждения) обязан подать иск о возмещении причиненного вреда воинскому имуществу, если военнослужащий отказался от возмещения причиненного вреда в добровольном порядке, а также в случаях привлечения к полной материальной ответственности. В работе дан расширенный перечень обстоятельств, которые освобождают военнослужащего от материальной ответственности.
   Ключевые слова: военнослужащий; командир (начальник); военное имущество; ущерб; исполнение обязанностей военной службы; приказ командира (начальника); материальная ответственность; воинское имущественное правонарушение.

Chudyk-Bilousova N. I. Organization-legal problems of material liability of the servicemen. – Manuscript.

This thesis is for obtaining the scientific degree of Candidate of Juridical Sciences on speciality 12.00.07 – Theory of administration; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information Law. – The National Academy of the State Fiscal Service of Ukraine. – Irpin`, 2004.

   The work deals with the directions of servicemen’s material liability legal regulation improvement which has been esteemed as independent kind of servicemen’s legal responsibility. It has been suggested to approve two kinds of material liability. They are limited and complete. The notion and composition of military property offence as the reason for material liability engagement have been defined. The accurate determination of servicemen’s engaging to material liability, service investigation conducting, official’s legal status authorized to conduct it, indemnifying for losses caused, the ways and mechanisms of legitimacy maintenance while engaging the servicemen to material liability have been specified. The list of circumstances as to eliminating the engagement to material liability has been presented.
   Key word: a servicemen; commander; military property; damage; military duty execution; commander’s order; material liability; infringement of the law as to the military property.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові проблеми матеріальної відповідальності військовослужбовців

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net