Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищих військових навчальних закладах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищих військових навчальних закладах

Анотації 

Дияк В.В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищих військових навчальних закладах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2004.

   У дисертації визначено та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, розроблено модель педагогічної технології та комплексну програму процесу оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у ВВНЗ.
   Проаналізовано стан і з’ясовано особливості оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у ВВНЗ. Визначено та обґрунтовано критерії, показники, рівні та організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін. Розроблено модель педагогічної технології оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін, що заснована на визначених організаційно-педагогічних умовах і складається з трьох напрямків: проект змісту навчальних дисциплін; взаємодії викладача і курсанта та проектування і реалізація контролю. Ці напрямки забезпечуються відповідними методами і засобами, кінцевий результат – це вміння викладачів оптимізувати процес викладання. Створено комплексну програму оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін та розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у ВВНЗ. Педагогічний експеримент підтвердив ефективність педагогічної технології оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у ВВНЗ, що базується на визначених організаційно-педагогічних умовах.
   Ключові слова: оптимізація викладання, соціально-економічні дисципліни, організаційно-педагогічні умови, модель педагогічної технології, критерії, рівні оптимізації, комплексна програма, курсант.

Дияк В.В. Организационно-педагогические условия оптимизации преподавания социально–экономических дисциплин в высших военных учебных заведениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме оптимизации преподавания социально-экономических дисциплин в ВВУЗ.
   Выполнен теоретический анализ подхода учёных к понятиям “преподавание” и “оптимизация”, уточнена сущность и структура исследуемого процесса, определены факторы, влияющие на качество преподавания. Оптимизация преподавания – такое состояние этого процесса, которое обеспечивает достижение целей в соответствии с требованиями к содержанию и уровню профессиональной подготовки курсантов, с учётом их интересов и возможностей в условиях ограниченного использования ресурсов времени и усилий. В работе определены и обоснованы критерии и показатели оптимизации преподавания социально-экономических дисциплин в ВВУЗ: проективно-конструктивный, отражающий степень владения преподавателем техникой моделирования и планирования, как содержания учебной дисциплины, так и учебного взаимодействия с курсантами; личностно-деятельностный, позволяющий оценить педагогическую культуру, мастерство и степень владения приёмами педагогического воздействия на обучаемых; операционно-исполнительский, учитывающий уровень использования приёмов управления учебной деятельностью курсантов и учебных групп в целом; результативно-практический, отражающий качество процесса обучения и конкретные результаты достижения поставленных целей в ходе изучения учебной дисциплины и эффективности педагогического взаимодействия с обучаемыми курсантами. Определены и обоснованы организационно-педагогические условия оптимизации преподавания социально-экономических дисциплин в ВВУЗ: адекватность содержания учебной дисциплины военной специфике; разработка комплекса мер по отбору и структурированию содержания учебной дисциплины; рациональное использование технических средств обучения; совершенствование контроля и оценивания уровня обученности курсантов. На их основе спроектирована модель педагогической технологии оптимизации преподавания социально-экономических дисциплин в ВВУЗ которая состоит из трёх направлений: проект содержания учебных дисциплин; взаимодействие преподавателя и курсанта, проектирование и реализация контроля. Конечный результат – умение преподавателей оптимизировать процесс преподавания. Критерии и показатели послужили основой для определения трёх уровней использования оптимизации преподавателями: низкого, среднего, высокого. Разработана комплексная программа оптимизации преподавания социально-экономических дисциплин. На основе проведенного эксперимента были разработаны практические рекомендации командованию военно-учебных заведений, учебному и научному отделам, начальникам кафедр, преподавателям способствующие оптимизации преподавания социально-экономических дисциплин. Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили гипотезу исследования.
   Ключевые слова: оптимизация преподавания, социально-экономические дисциплины, организационно-педагогические условия, модель педагогической технологии, критерии, комплексная программа, курсант.

Dyiak V.V. Organizationally-Pedagogical Conditions of Social-Economic Subjects Teaching Optimization in Higher Military Educational Establishment.- Manuscript.

This thesis is for obtaining the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences on specialty 13.00.04. Theory and Methods of Professional Training.- The National Academy of the State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2004.

   The pedagogical conditions of social-economic subjects teaching optimization have been defined and stipulated, the model of pedagogical technology and complex program of social-economic subjects teaching optimization have been worked out in the dissertation.
   The state and peculiarity of social-economic subjects teaching optimization were analyzed. Levels, criteria and indexes of social-economic subjects teaching optimization were defined and stipulated. The model of pedagogical technology of social-economic subjects teaching optimization was worked out, which is based on the organizationally pedagogical conditions and which is composed out 3 directions: contents project of the subjects, teacher and cadets cooperation, projection and realization control. These directions are provided by proper methods and means, the final result – is teacher’s skill of educational process optimization. The complex program of social-economic subjects teaching optimization was created and the practical recommendations as for social-economic subjects teaching in higher military educational establishments were worked out.
   The pedagogical experiment testified the effectiveness of pedagogical technology of social-economic subjects teaching optimization.
   Key-words: teaching optimization, social-economic subjects, organizationally-pedagogical conditions, model of pedagogical technology, criteria, levels of organization, complex program, cadet.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-педагогічні умови оптимізації викладання соціально-економічних дисциплін у вищих військових навчальних закладах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net