Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енерогодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енерогодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах

Анотації 

Гахович С.В. Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енерогодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут. Київ, 2004.

   Дисертація присвячена розвитку теорії і практики технічного діагностування. У роботі дістав подальший розвиток метод діагностування цифрових типових елементів заміни (ТЕЗ) з мікропроцесорними великими інтегральними схемами. Відмінністю методу є використання двох різнорідних джерел діагностичної інформації.
   Розроблена нова математична модель цифрового ТЕЗ, яка враховує особливості функціонування мікропроцесорних великих інтегральних схем. Розглянуті види дефектів елементів ТЕЗ на структурному і функціональному рівнях, особливості транспортування діагностичної інформації у відповідні контрольні точки.
   З урахуванням визначених і обґрунтованих критеріїв доповнені і узагальнені правила формування тестових послідовностей, що покладені в основу методики формування тестових послідовностей для діагностування цифрових ТЕЗ. Методика передбачає скорочення кількості тестових послідовностей і наборів даних за рахунок використання двох джерел діагностичної інформації.
   Розроблена структурна схема пристрою діагностування цифрових ТЕЗ, описане призначення і функціонування його складових елементів.
   Ключові слова: цифровий ТЕЗ, пошук і локалізація дефектних елементів, діагностична інформація, енергодинамічний процес.

Гахович С.В. Усовершенствованный метод диагностирования цифровых устройств с использованием параметров энергодинамического процесса при восстановлении их работоспособности в войсковых ремонтных органах. –Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14 – вооружение и военная техники. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Военный институт. Киев, 2004.

   Диссертация посвящена развитию теории и практики технической диагностики. В работе изложены научные результаты, направленные на сокращение среднего времени восстановления цифровых устройств. В работе получил дальнейшее развитие энергодинамический метод диагностирования цифровых устройств. В качестве цифровых устройств рассматриваются цифровые типовые элементы замены (ТЭЗ) с микропроцессорными большими интегральными схемами (БИС). Усовершенствованный метод предполагает комплексное использование в качестве диагностической информации двух источников и двух групп диагностических параметров. Этим достигается сокращение количества тестовых последовательностей и наборов данных, что, в конечном итоге, приводит к сокращению среднего времени диагностирования при обеспечении заданной достоверности.
   Для реализации метода в диссертации разработана математическая модель цифрового ТЭЗ с микропроцессорными БИС. В модели предусматривается поэтапная декомпозиция цифрового ТЭЗ на модули с получением диагностической информации от двух разнородных источников. В модели отображено получение диагностической информации в зависимости от заданной глубины диагностирования и функций реализуемых ТЕЗ.
   Рассмотрены виды дефектов элементов ТЭЗ и показана возможность их проявления и транспортирования диагностической информации в контрольные точки на структурном и функциональном уровнях. Обобщены и дополнены общие правила формирования тестовых последовательностей для диагностирования цифровых устройств с учетом предложенных критериев оценки информативности тестовых последовательностей и скорости прироста диагностической информации.
   На основе предложенной математической модели разработан усовершенствованный метод диагностирования цифровых ТЭЗ. В рамках метода проведен анализ необходимости и возможности использования в качестве диагностической информации параметров энергодинамического процесса и выходных реакций ТЭЗ. Показано, что для повышения достоверности необходимо обработку диагностической информации, полученной по шине питания ТЕЗ, проводить в частотной области, для чего предложено использовать дискретное преобразование Фурье. Для принятия решения о техническом состоянии ТЕЗ предложен алгоритм обработки полученной информации от различных источников на основе использования теории нечетких множеств. Этим достигается комплексное использование разнородных групп диагностических параметров, гибкость в настройке и адаптивность в использовании для новых устройств и диагностических параметров.
   На основе полученных результатов разработана методика формирования тестовых последовательностей для диагностирования цифровых ТЭЗ. Сокращение количества последовательностей и наборов данных осуществляется за счет использования в качестве тестовых последовательностей стандартных команд ТЭЗ и особенностей получения и транспортирования диагностической информации в соответствующие контрольные точки. Методика ориентированна на получение диагностической информации на структурном и функциональном уровнях, что позволяет разделить процесс контроля технического состояния и процесс поиска и локализации дефектных элементов ТЭЗ.
   В работе предложена структурная схема устройства диагностирования цифровых ТЭЗ. Модуль съема диагностической информации и ее первичной обработки и модуль анализа разделены, что позволяет использовать стандартные аппаратные средства и снижает стоимость устройства в целом.
   Проведенный анализ выигрыша разработанного метода в среднем времени диагностирования проводился по сравнению с вероятностными методами. Оценка проводилась по количеству и длине тестовых последовательностей при прочих равных условиях. В результате получен выигрыш в 20%…25% в среднем времени диагностирования.
   Полученные в диссертации научные результаты способствуют дальнейшему развитию теории технической диагностики. Они могут быть использованы при решении задач, связанных с определением технического состояния радиоэлектронной техники различного назначения и ее составных частей.
   Ключевые слова: цифровой ТЭЗ, поиск и локализация дефектных элементов, диагностическая информация, энергодинамический процесс.

Gahovich S.V. An improved method of diagnosing of digital devices with usage of parameters of signals in the power supply circuit at reinstaintment of their functionability in army repair centers. - Manuscript.

Thesis on obtaining of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 20.02.14 - arms and military engineering. The Kyiv National Taras Shevchenko University, Military Institute. Kyiv, 2004.

   The thesis is dedicated to development of the theory and practice of technical diagnosing. In the thesis the new method of diagnosing of digital standard components (DSC) of replacement with microprocessor large integrated schemes has been worked out. The difference of the method is a usage of two heterogeneous sources of the diagnostic information.
   The new mathematical model of digital DSC which considers for features of operation of microprocessor large integrated schemes has been worked out. At structural and functional levels the kinds of defective units DSC , the features of transportation of the diagnostic information in the according checkpoints have been reviewed.
   In considerance with selected and substantiated criterions the rules of formation of test sequences which were made as the basis of a technique of formation of test sequences for diagnosing digital DSC, have been supplemented and generalized. The technique provides reduction of quantity of test sequences and data sets at the expense of usage of two sources of the diagnostic information.
   The structure scheme of the device of diagnosing of digital DSC has been designed, the assigning and functioning of its components has been described.
   Keywords: digital DSC, search and localization of defective elements, diagnostic information, parameters of signals in the power supply circuit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалений метод діагностування цифрових пристроїв з використанням параметрів енерогодинамічного процесу при відновленні їх працездатності у військових ремонтних органах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net