Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Релігія arrow Іслам в Східній Україні: його сутність та історичні трансформації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Іслам в Східній Україні: його сутність та історичні трансформації

Анотації 

Зуєв К.О. Іслам в Східній Україні: його сутність та історичні трансформації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 - Релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

   Дисертаційна робота є філософсько-релігієзнавчим дослідженням ісламу в Східній Україні, його сутності та історичних модифікацій. Автором проаналізовано широке коло літературних та архівних джерел, що дає можливість визначити соціально-економічні та політичні передумови, обставини поширення ісламу в Східній Україні та його історичних трансформацій, формування інститутів ісламу в регіоні, а також виявлення специфічних рис процесу поширення ісламу в регіоні. А звідси, формування регіонального центру ісламу в Україні.
   Виявлені чотири основних етапи процесу поширення ісламу в регіоні: перший – до середини ХІХ ст., другий - наприкінці ХІХ-початку ХХ ст., третій у 1920-1980 рр. та четвертий – з 1990 р. З'ясовані особливості формування інститутів ісламу в Східній Україні в кожному з цих етапів; залежність цього процесу від міграції етносів, що сповідують іслам, з різних регіонів, а також із закордону колишніх Російської імперії та СРСР, а ще залежність від політики державної влади в регіоні в різні історичні періоди.
   Встановлено, що процес інтеграції мусульман Східної України в соціо-культурний простір України почався наприкінці 19 ст. і залежав від трансформацій українського суспільства, а в сучасній Україні також залежить від етнічної належності мусульман, часу їх проживання на території країни, а збереження і дотримування мусульманами регіону своїх традицій та сприйняття світоглядного плюралізму суспільства України.
   Ключові слова: іслам, поширення ісламу, історичні трансформації, інтеграція, відродження ісламу, етноконфесійність, міграційність, Східна Україна.

Зуев К.А. Ислам в Восточной Украине: его сущность и исторические трансформации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.11 – Религиоведение. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

   Диссертационная работа является философско-религиеведческим исследованием ислама в Восточной Украине, его сущности и исторических трансформаций. Автором проанализирован широкий круг литературных и архивных источников, что дает возможность определить социально-экономические и политические условия и причины процесса распространения ислама в Восточной Украине и его исторические трансформации, формирование институтов ислама в регионе, а также характерных черты распространения ислама, которые присущи ему в данном регионе. А отсюда, формирование регионального центра ислама в Украине.
   Выявлены четыре основных этапа процесса распространения ислама в регионе: первый – до середины 19 в., второй - в конце ХІХ – начале ХХ вв., третий – в 1920-1980-х гг. и четвертый – с 1990 г., которые совпадают с историческими трансформациями, которые происходили в украинском и российском обществах в данные временные периоды, и формированием определенных мировоззренческих систем. Определены особенности формирования институтов ислама – общин, образовательных учреждений, духовенства, культа – в Восточной Украине в течении каждого из этих этапов, зависимость этого процесса от миграции этносов, которые исповедуют ислам, из разных регионов бывших Российской империи и СССР, а также из иностранных государств, не входящих в СНГ, а ещё от политики государства в регионе в разные исторические периоды.
   Установлено, что процесс интеграции мусульман Восточной Украины в социо-культурное пространство Украины началось в конце 19 в. Он зависел от трансформаций украинского общества, а в современной Украине зависит и от этнической принадлежности мусульман, времени их проживания на территории страны, а также от взаимопонимания и принятия мусульманами и обществом Украины социо-культурных традиций друг друга.
   Ключевые слова: ислам, распространение ислама, исторические трансформации, интеграция, возрождение ислама, этноконфессиональность, миграционность, Восточная Украина.

Zuev C.A. Islam in the east of Ukraine: it essence and historical transformation. – Manuscript.

The dissertation for scientific degree of doctor of Philosophy on specialty 09.00.11 – science of religion. – T. Shevchenco Kyiv National University, Kyiv, 2007.

   The dissertation is philosophy investigation of Islam in the east of Ukraine, it essence and historical transformation. The author has studied a broad range of literature and archive sources, which allows defining social, economical, cultural and politic causes spreading of Islam in the east of Ukraine and it historical transformation, forming institutes of Islam and acquiring specifically features which has process of spreading Islam in region. In that way, formatted the regional centre of Islam in Ukraine.
   The process spreading of Islam in region have four generally stages: the first – half of XIX century, second – end ХІХ-beginning ХХ centuries, third - 1920-1980 years and fourth – from 1990. Investigated peculiarities of formation Islamic institutions in the east of Ukraine in all that’s stages, that process dependence from migration nationality, which confessed Islam, from different regions of Russian empire and USSR and from other countries, and inside politic of the state in region in different historical period.
   The process of integration Muslims of the east Ukraine in social and cultural space of Ukraine begun in XIX century which depended from transformation Ukrainian society, in modern – depend from nationality of Muslims, time of migration Muslims to the Ukraine and from relations, interaction between Muslims of the east Ukraine region and Ukrainian society.
   Key words: Islam, spreading of Islam, historical transformation, integration, revival of Islam, ethnic, migrational, east of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Іслам в Східній Україні: його сутність та історичні трансформації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net