Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічне прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічне прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України

Анотації 

Галімов Ю. А. Психологічне прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія праці в особливих умовах. - Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню науково-практичних основ, принципів, методик і діагностичних алгоритмів психологічного прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України, а також оцінці ефективності застосування психологічної саморегуляції для корекції нервово-психічних станів та збереження працездатності. Розроблено концептуальні основи і принципи психологічного прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів з урахуванням рівня їхньої стресостійкості.
   На основі екстремального особистісно-діяльнісного підходу розроблено й апробовано нові психодіагностичні методики оцінки емоційної та нервово-психічної стійкості. За допомогою методів багатомірного математичного моделювання виявлено симптомокомплекси особистісних індивідуально-психологічних якостей офіцерів оперативно-розшукових підрозділів для цілей довгострокового прогнозу надійності їхньої діяльності у стресових ситуаціях. Обґрунтовано доцільність їх використання для прогнозування надійності діяльності і стресостійкості офіцерів оперативно-розшукових підрозділів.
   Ключові слова: надійність діяльності, стресостійкість, психологічне прогнозування, корекція нервово-психічних станів, саморегуляція.

Галимов Ю. А. Психологическое прогнозирование надежности деятельности офицеров оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 - психология труда в особенных условиях. - Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию научно-практических основ, принципов, методик и диагностических алгоритмов психологического прогнозирования надёжности деятельности офицеров оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины, а также оценке эффективности использования психологической саморегуляции для коррекции нервно-психических состояний и сохранения работоспособности.
   Решение поставленных в работе задач осуществлялось путем проведения комплексного исследования, которое включало психологический анализ деятельности с использованием методов профессиографии и психологическое обследование разных категорий специалистов экстремального профиля, а также оценку надежности их профессиональной деятельности.
   Деятельность офицеров оперативно-розыскных подразделений Государственной пограничной службы Украины происходит в экстремальных условиях, характеризуется выраженной нервно-психической напряженностью, влиянием большого комплекса психотравмирующих факторов, решением трудных и ответственных задач в разных регионах Украины, ненормированным режимом труда и отдыха и т. д. Трудность деятельности офицеров оперативно-розыскных подразделений усиливается противоречивостью и неоднозначностью социально-экономической, политической и идеологической ситуации в Украине, влиянием на военные и специальные формирования дестабилизирующих факторов, повышением социальной напряженности в обществе, обострением криминогенной ситуации на государственной границе, неполной определенностью задач и статуса оперативных работников Государственной пограничной службы Украины.
   Разработаны концептуальные основы и принципы психологического прогнозирования надежности деятельности офицеров оперативно-розыскных подразделений с учётом уровня их стрессоустойчивости. Надежность профессиональной деятельности специалистов экстремального профиля тесно связана с состоянием психических функций, на которое могут влиять разные факторы, в частности: поддержание мотивации к профессиональной деятельности; возникающие в процессе труда функциональные состояния (усталость, монотония, психический стресс и др.); психологический климат в коллективе и т. д. Кроме этого, особенная роль принадлежит психогигиеническим факторам: установленным режимам труда и отдыха; организации рабочего места; обеспечению эстетических условий труда.
   На основе комплексной оценки нервно-психического состояния офицеров оперативно-розыскных подразделений установлено, что дезадаптивные нервно-психические состояния распространены среди специалистов экстремального профиля. При этом отмечаются разнообразные соединения нескольких дезадаптивных нервно-психических состояний. Наиболее распространенными из них являются функциональные нарушения нервной системы, астено-невротические и астено-депрессивные проявления, нарушения интеллектуальных функций и психоэмоциональной сферы. Эти нарушения обуславливают понижение функциональных резервов организма и требуют их целенаправленной коррекции.
   С помощью многомерного дискриминантного анализа результатов психологических обследований были рассчитаны симптомокомплексы личностных свойств, которые характеризуют социально-психологический статус и социально-психологическую адаптивность специалистов экстремального профиля. Также было обосновано решающее правило формирования заключительного вывода относительно прогноза психологической совместимости. Для реализации диагностических алгоритмов был разработан пакет прикладных программ, который обеспечивает формирование диагностических правил, процедуры оценки и прогноза психологической совместимости.
   Оценка эффективности прогноза психологической совместимости с помощью стандартизированных психодиагностических тестов и расчета итоговых значений по симптомокомплексам социально-психологического статуса и социально-психологической адаптивности показала, что специалисты экстремального профиля деятельности с благоприятным прогнозом психологической совместимости характеризуются не только адекватными межличностными отношениями, высокой слаженностью, но и являются более надежными по показателям качества (время выполнения операций, ошибки) профессиональной деятельности.
   Ключевые слова: надежность деятельности, стрессоустойчивость, психологическое прогнозирование, коррекция нервно-психических состояний, саморегуляция.

Halimov J. A. Psychological prognostication of operational-search units activity reliability officers of State Border Service of Ukraine. - Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of psychological sciences in speciality 19.00.09 – Psychology of work in special conditions. – The National Academy of State Border Service of Ukraine named after Boghdan Khmelnytskyi, Khmelnytskyi, 2004.

   The dissertation is devoted to scientific and practical basis, principles, methods and diagnostic algorithms of psychological prognostication of operational-search units activity reliability officers of State Border Service of Ukraine, and also effectiveness evaluation of psychological self-regulation usage for psychological functions correction and capacity for work keeping. Conceptual basis and principles of psychological prognostication of operational-search units activity reliability officers of State Border Service of Ukraine considering their stress stability have been worked out. New psycho-diagnostic methodics of emotional and neurosis-psychological stability evaluation have been worked out and elaborated on the basis of personal and functional approaches. Symptom-complexes of personal and individual psychological officers’ qualities for prognostication stability of their activity in the stress situations have been revealed with the help of multiple mathematics modeling methods. Expediency of their usage for prognostication of operational-search units activity reliability officers usage and stress stability have been carried out.
   Keywords: activity reliability, stress stability, self-preparation, psychological prognostication, neurosis-psychological stability correction, self-regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічне прогнозування надійності діяльності офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net