Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х років ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х років ХХ століття

Анотації 

Іжнін І.І. Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х років ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004.

   Досліджуються застосування воєнної сили при вирішення конфліктів, механізми прийняття рішень про операції такого плану, роль, характерні особливості досліджуваних конфліктів і фактори, які впливають на ефективність застосування сили для їх вирішення.
   Становлення нової системи міжнародних відносин в останнє десятиліття ХХ століття призвело до різкого збільшення кількості конфліктів різного характеру, масштабу та інтенсивності у різних куточках планети. У більшості випадків вони вирішувались силовими методами. В зв’язку з цим значно посилилась зацікавленість і увага всіх політологів та конфліктологів світу до інституту застосування воєнної сили. Таким чином, застосування воєнної сили для вирішення конфліктів перетворюється на норму у міжнародній практиці.
   Ключові слова: міжнародний конфлікт, воєнна сила, прийняття рішення про застосування сили, США, НАТО, ООН.

Ижнин И.И. Особенности применения военной силы в вооруженных конфликтах 90-х годов ХХ столетия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – политические проблемы международных систем и глобального развития – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. – Львов, 2004.

   Исследуются использование военной силы при решении конфликтов, механизмы принятия решений об операциях такого плана, роль, характерные особенности исследуемых конфликтов и факторы, влияющие на эффективность использования силы для их решения.
   Становление новой системы международных отношений в последнее десятилетие ХХ столетия привело к резкому увеличению количества конфликтов разного характера, масштаба и интенсивности в разных уголках планеты. В большинстве случаев они решались силовыми методами. В связи с этим значительно усилились заинтересованность и внимание политологов и конфликтологов мира к институту использования военной силы. Таким образом, постепенно использование военной силы для решения конфликтов превращается в норму в международной практике.
   Ключевые слова: международный конфликт, военная сила, принятие решения об использовании военной силы, США, НАТО, ООН.

Ihor Izhnin. The peculiarities of use of military force in armed conflicts of 90-tieth of the XXth century. – Manuscript.

Thesis for candidate’s degree in political science by specialty 23.00.04 – Political problems of international systems and global development– National University of Lviv named after Ivan Franko. – Lviv, 2004.

   Institute of use of military force for resolving conflicts, mechanisms of decision-making about such operations, the role of main subjects of international relations in resolving conflicts by force means, the typical peculiarities of the investigated conflicts and factors which influence the effectiveness of use of force for their resolving are being investigated.
   Arising of new system of international relations in last decade of XX century led to the sharp increasing of quantity of conflicts of different types, scale and intensity in different places of the planet. Mostly these conflicts were resolved by force means. In connection with this fact interest and attention of politologists and conflictologists all over the world to the institute of use of military force for resolving the conflicts became much stronger. The world community considers it possible to use military force for resolving the conflicts but provided that the decision about use of such means was made by authorized by international community organizations. In particular, the question is about United Nations. But the experience of last years has shown that in conditions of a new world order this organization now is not enough effective body which can manage the dangers to international security and peace. That is why on a foreground there appears NATO-block which is ready to undertake the UN’s functions, in particular, in the sphere of collective security, and the USA, which as the most powerful state in the world considers itself responsible for the peace on a planet and correspondingly is the leader of the world community. But because of such estimation of its role in international relations the USA often use force for resolving conflicts pursuing its own interests and regardless of accepted norms and rules of using of military force for resolving the conflicts on international level. So use of military force for resolving the international conflicts gradually turns into norm in international practice.
   Key words: international conflict, military force, decision-making about use of military force, the USA, NATO, UN.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості застосування воєнної сили у збройних конфліктах 90-х років ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net