Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення

Анотації 

Корж І.Ф. Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2004.

   Дисертацію присвячено дослідженню проблемних теоретичних та прикладних аспектів вступу громадян на військову службу, їх просування по службі та припинення військово-службових відносин. У роботі розкривається правовий зміст військової служби: визначено її поняття та головну мету функціонування. На підставі розкриття правового змісту та притаманних військовій службі особливостей та відмінностей від інших видів державної служби, обґрунтовується віднесення її до державної служби особливого виду. Розглянуто істотні елементи правового статусу військовослужбовця як суб’єкта військово-службових відносин: права; обов’язки; правові обмеження; гарантії і пільги та проблеми їх реалізації. На підставі здійснених аналізу та класифікації військово-службових відносин, зроблено висновок про віднесення їх до адміністративно-правового виду. Досліджуються підстави виникнення суспільних відносин між державою та громадянином України, пов’язаних з його вступом на військову службу, просуванням по ній та припинення військово-службових відносин, а також особливості механізму просування військовослужбовця по службі. Провадиться аналіз стану нормативних актів, що регулюють зазначені питання; розкриваються недоліки правового регулювання згаданих військово-службових відносин та пропонуються шляхи їх усунення. Визначені основні напрями розвитку законодавства, що регулює військово-службові відносини; сформульовані та обґрунтовані конкретні законодавчі пропозиції та рекомендації.
   Ключові слова: військова служба, військовослужбовець, військово-службові відносини, законодавство у воєнній сфері, військове звання, військова посада.

Корж И.Ф. Военная служба в Украине: поступление, продвижение, прекращение. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию проблемных теоретических и прикладных аспектов поступления граждан Украины на военную службу, их продвижения по службе и прекращение военно-служебных отношений. В работе раскрывается правовое содержание военной службы: определено понятие и главное ее предназначение. На основании раскрытия правового содержания и присущих военной службе особенностей и различий от других видов государственной службы, обосновывается ее статус государственной службы особенного вида.
   Рассмотрены существенные элементы правового статуса военнослужащего как субъекта военно-служебных отношений: права; обязанности; правовые ограничения; гарантии и льготы, проблемы их реализации. На основании осуществленного анализа и проведенной классификации военно-служебных отношений, сделан вывод об их принадлежности к административно-правовому виду.
   Проведенное исследование юридической ответственности военнослужащих, предусмотренной законодательством в военной сфере, позволило выявить имеющиеся в законодательстве неточности, коллизии и упущения, а также внести конкретные предложения по его совершенствованию и, прежде всего, о целесообразности принятия Дисциплинарного кодекса военнослужащих Украины.
   В диссертации исследуются основания возникновения общественных отношений между государством и гражданином Украины, вызванных вступлением на военную службу, продвижением по службе и прекращением военно-служебных отношений. На основании проведенного анализа состояния нормативных актов, регулирующих указанные вопросы, раскрываются недостатки правового регулирования военно-служебных отношений и предлагаются пути их устранения. Определены основные направления развития законодательства в военной сфере, сформулированы и обоснованы конкретные законодательные предложения и рекомендации.
   В работе раскрывается правовой механизм регулирования призыва граждан на срочную военную службу и поступления на военную службу за контрактом. На основании исследования существующей процедуры вступления на военную службу, делается вывод о несоответствии системы профессионального и психологического отбора на службу требованиям времени. Вносятся конкретные предложения по ее совершенствованию.
   Отмечается, что ключевым моментом прохождения гражданами военной службы является их продвижение по службе. Обосновывается необходимость выработки юридических критериев продвижения военнослужащего по “служебной лестнице”, в основе которых должны быть личные качества военнослужащего, его профессионализм, компетентность, желание, умение и т.д. При этом основной процедурой, с помощью которой обеспечивалось бы справедливое продвижение по службе за указанными признаками, должен стать конкурс, который бы предусматривал отбор претендентов на должность методом проведения испытаний (экзамена). Подчеркивается, что основным принципом при решении вопроса продвижения военнослужащего по службе должен оставаться не личный, а государственный интерес. Решение этих вопросов возможно, по убеждению диссертанта, при условии урегулирования существующей системы военно-служебных отношений не подзаконными актами, а нормами закона.
   В исследовании раскрывается механизм правового регулирования назначения военнослужащего на должность и присвоение ему воинского звания, а также проведения аттестации и формирования резерва кадров. С учетом осуществляемого в стране реформирования Вооруженных Сил Украины, аргументируется целесообразность сохранением такого вида военной службы, как кадровая служба офицерского состава.
   Процедура прекращения военной службы рассматривается с точки зрения правовых оснований, предусмотренных законодательством. В работе раскрываются законодательные пробелы, вносятся аргументированные обоснования расширения имеющихся оснований для увольнения с военной службы.
   Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, военно-служебные отношения, законодательство в военной сфере, воинское звание, воинская должность.

Korzh I.F. Military Service in Ukraine: Entering, Advancement and Termination. – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (law) on the speciality 12.00.07 – theory of management; administrative law and procedure; financial law; informational law. – V.M.Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2004.

   This dissertation delves into the joining of citizens in military service, their advancement in it and its termination; offers a general characteristic of military service and relevant legislation; considers the concept and legal content of military service, as well as its main purpose; indicates its peculiarities as a special kind of State service and its distinctions from other types of State service. Deals with relations in military service and offers their classification, shows the legal status of the serviceman and his rights, obligations and restrictions in rights, as well as State guarantees and privileges and problems of their realization. Analyses the bases of origin; changes in and ending of social relations, which arise between the State and its citizens in connection with their joining in military service, their advancement in it and its termination. Examines the state of normative acts regulating the above matters. Points out drawbacks in the legal regulation of the above-mentioned and conditions of citizens’ entering, advancement and termination of military service, offers and substantiates corresponding ways and mechanisms for elimination of such drawbacks. Contains conclusions as to: the necessity of improvement of the relations in military service through their regulation strictly by the law; the evident need for military reform; the expediency to retain the cadre service of the officers’ corps; providing the military units with proper personnel and materiel.
   Key words: military service, serviceman, and relations in military service, legal content of military service, military rank, military post.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net