Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування

Анотації 

Калашніков О. О. Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. - Таврійська державна агротехнічна академія, Україна, Мелітополь, 2005.

   Дисертація присвячена розв’язанню задачі раціонального розміщення рятувального обладнання в спеціальній техніці швидкого реагування, математичною моделлю якої є тривимірна оптимізаційна задача розміщення неопуклих багатогранників у наборі паралелепіпедів із урахуванням чисельних обмежень. Досліджені, класифіковані та формалізовані обмеження задачі, розроблена нова математична модель моделювання розміщення багатогранників, детально досліджена область допустимих рішень та дана її геометрична інтерпретація. Для розв’язання задачі запропоновано новий метод, складовими якого є: метод побудови поверхні 0-рівня Ф - функції двох неопуклих багатогранників для формалізації геометричних умов неперетину, метод моделювання розміщення багатогранників із урахуванням обмежень задачі та модифікований метод дискретної оптимізації на множині розміщень. Розроблено відповідне алгоритмічне та програмне забезпечення, що може бути використане при проектуванні спеціальної техніки швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
   Ключові слова: геометричний об’єкт, геометрична інформація, геометричне моделювання, комп’ютерне моделювання, оптимізація, розміщення, упаковка.

Калашников А.А. Геометрическое и компьютерное моделирование компоновки оборудования специальной техники быстрого реагирования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.01.01 - Прикладная геометрия, инженерная графика. - Таврийская государственная агротехническая академия, Украина, Мелитополь, 2005.

   Диссертация посвящена решению задачи рационального размещения геометрических объектов (спасательного оборудования) произвольной формы в заданном объеме (спасательной технике) с учетом многочисленных эргономических, эксплуатационных и технологических требований. В диссертации получены новые научные результаты, которые дают возможность решать важную задачу поиска рациональной компоновки оснащения в специальной технике, что позволяет: доставлять на места возникновения чрезвычайных ситуаций большее количество оснащения за счет плотной компоновки; более оперативно осуществлять спасательное развертывание за счет сокращения задержек, вызванных нерациональным размещением оснащения; сокращать сроки проектирования специальной техники за счет автоматизации процесса компоновки, которые в совокупности повышает эффективность использования материальных и трудовых ресурсов при проектировании и эксплуатации специальной техники.
   В работе исследованы факторы, влияющие на время спасательного развертывания. Показано, что компоновка оборудования - один из факторов, который позволяет сократить время спасательного развертывания. Проанализированы, классифицированы и формализованы требования (ограничения), которые влияют на компоновку оснащения специальной техники. Впервые построенная математическая модель задачи, проанализированы ее особенности с целью разработки метода решения. Также были исследованы особенности математической модели, показано, что она принадлежит к классу комбинаторных задач на множестве размещений с алгоритмически заданной функцией цели. Исследована область допустимых решений задачи, приведенная ее геометрическая интерпретация. В работе показано, что из единой математической модели, в зависимости от технологических требований вытекают 4 задачи, которые решены в работе. Для получения оценок времени выполнения спасательного развертывания, которые зависят от вариантов компоновки аварийно-спасательного оборудования, разработана обобщенная сетевая модель. Впервые разработан метод моделирования размещения невыпуклых многогранников в наборе параллелепипедов с учетом многочисленных ограничений, при этом: для построения области допустимых решений задачи получи дальнейшее развитие метод построения поверхности 0-уровня Ф-функции для невыпуклых многогранников; для размещения параллелепипедов с изменяющимися метрическими характеристиками в основном параллелепипеде разработан метод дискретной оптимизации на множестве размещений; для размещения невыпуклых многогранников в параллелепипеде модифицирован метод минимизации по группам переменных. Разработано алгоритмическое обеспечение метода для решения задачи компоновки оборудования по отсекам со сменными и постоянными метрическими характеристиками. Созданный комплекс программ позволяет как в автоматическом, так и в автоматизированном режимах получать компоновку оснащения в отсеках специальной техники. Программное обеспечение позволяет автоматизировать процесс получения трудоемких вариантов компоновки с учетом многочисленных технологических, эксплуатационных и эргономических требований. Эффективность моделей, методов, алгоритмического и программного обеспечения продемонстрирована при решении конкретных задач. Показано, что метод оптимизации компоновки позволяет, как правило, уменьшать время спасательного развертывания для всех видов работ на 10 %, что приводит к сокращению убытков и повышению шансов спасения потерпевших, и кроме того увеличивать коэффициент заполнения отсеков кузова на 28 %. Увеличения коэффициента заполнения позволяет не только уменьшить размеры кузова, что повышает удобство в эксплуатации и устойчивость автомобиля для повышения безопасности во время движения, но и увеличить количество перевезенных единиц аварийно-спасательного оборудования.
   Ключевые слова: геометрическое моделирование, геометрический объект, компоновка, геометрическая информация, компьютерное моделирование, оптимизация, размещение, упаковка.

Kalashnikov O.O. Geometric and computer modelling of equipment assembling of the special vehicles of fast response. – Manuscript.

Thesis for the Candidate Degree in engineering science, speciality 05.01.01 – applied geometry, engineering graphics. – Tavriya state agrotechnical academy, Ukraine, Melitopol, 2005.

   The dissertation is dedicated to the task solution of the arrangement of life-saving equipment in the special vehicles of fast response. The mathematical model is three-dimensional optimisation problem of non-convex polyhedron arrangement in the set of parallelepipeds taking into account numerous limitations. Task limitations have been analysed, classified and formalised. New mathematical model of polyhedron arrangement simulation has been developed. Feasible region has been explored in detail and its geometric interpretation has been given. For the task solution new technique has been proposed. Its constituents are: the surface-building technique of 0-level F-function of two arbitrary non-convex polyhedrons for formalisation of geometric conditions of non-crossing; technique of polyhedron arrangement modelling taking into account task limitations; technique of discrete optimisation on the set of arrangements. The proper algorithms and software have been created which can be used in designing of the special vehicles of fast response for extraordinary situations.
   Key words: geometric object, geometric information, geometric modelling, computer modelling, optimisation, arrangement, packing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геометричне та комп'ютерне моделювання компонування обладнання спеціальної техніки швидкого реагування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net