Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки

Анотації 

Катін П. Ю. Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14. – озброєння і військова техніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут.  Київ, 2004.

   Дисертація присвячена розвитку теорії і практики контролю технічного стану (ТС) аналогових об’єктів діагностування (ОД) при визначенні їх працездатності на місцях дислокації.
   У роботі розроблена функціонально-статистична модель для контролю ТС аналогових пристроїв. На відміну від відомих діагностичних моделей, вона дозволяє здійснювати контроль ТС багаторежимних ОД високого ступеню інтеграції, а її побудова здійснюється методом імітаційного моделювання.
   Розроблено і експериментально обґрунтовано новий метод отримання діагностичної інформації в узагальненій контрольній точці (КТ) для контролю ТС аналогових ОД, які містять багато функціональних елементів. Метод дозволяє зменшити кількість КТ і діагностичних параметрів.
   На основі отриманих наукових результатов розроблена методика контролю ТС аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння (РЕЗО). Вона призначена для розробки пристрою для контролю ТС аналогових типових елементів заміни безпосередньо на місцях дислокації. На відміну від відомих, методика дозволяє урахувати випадковий характер параметрів електрорадіокомпонентів при контролі ТС, перевіряти умови транспортування ознак дефектів в узагальнену КТ на схемотехнічному рівні з урахуванням виробничих допусків.
   На основі методики контролю ТС аналогових пристроїв РЕЗО з використанням узагальненій КТ розроблена структурна схема пристрою для перевірки працездатності аналогових ТЕЗ безпосередньо на місцях дислокації РЕЗО. Впровадження пристрою дозволяє усунути недоліки, притаманні існуючій системі обслуговування і ремонту РЕЗО.
   Ключові слова: узагальнена контрольна точка, радіоелектронний засіб озброєння, функціонально-статистична модель, об’єкт діагностування, технічний стан, діагностична інформація.

Катин П. Ю. Методика контроля технического состояния аналоговых устройств радиоэлектронных средств вооружения с использованием обобщенной контрольной точки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14. – вооружение и военная техника. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Военный институт.  Киев, 2004.

   Диссертация посвящена теме контроля технического состояния (ТС) аналоговых объектов диагностирования радиоэлектронных средств вооружения (РЭСВ). В работе представлены теоретические и экспериментальные исследования, направленные на совершенствование диагностического обеспечения аналоговых устройств РЭСВ (типовых элементов замены (ТЭЗ), субблоков) непосредственно на местах дислокации РЭСВ. Это необходимо для решения актуальных задач по совершенствованию системы обслуживания и ремонта РЭСВ, уменьшению времени и стоимости контроля ТС при восстановлении РЭСВ непосредственно на местах дислокации.
   Выявлено, что непосредственно на местах дислокации РЭСВ практически не достигнута глубина диагностирования до одного ТЭЗ. Это приводит к снижению эффективности системы обслуживания и ремонта РЭСВ.
   Контроль ТС аналоговых устройств РЭСВ (субблоков, ТЭЗ) на этапе эксплуатации непосредственно на местах дислокации РЭСВ связан с определенными сложностями. Во-первых, современные аналоговые ТЭЗ (субблоки) являются составляющими элементами системы, в которой доминирует цифровая обработка сигналов и цифровое управление режимами работы. Следовательно, они содержат элементы для реализации внешнего логического управления, а их количество режимов работы может превышать количество электрорадиокомпонентов (ЭРК) или отдельно рассматриваемых при контроле ТС функциональных элементов. Во-вторых, ДП аналоговых устройств являются случайными величинами. В третьих, увеличивается степень интеграции, что приводит к усложнению процесса контроля ТС.
   Перечисленные выше особенности не позволяют с использованием известных методов контроля ТС разработать эффективные устройства для контроля технического состояния (УКТС), позволяющие обеспечить контроль работоспособности аналогового ТЭЗ непосредственно на месте дислокации и достичь глубины диагностирования до одного (ТЭЗ, субблока). Следовательно, актуальным направлением исследований являются разработка автоматизированных методов контроля ТС аналоговых устройств с вышеописанными особенностями, минимизация количества КТ и диагностических параметров.
   В ходе исследований получена функционально-статистическая модель аналогового устройства, которая является формализованным описанием объекта диагностирования на функциональном уровне. Она позволяет осуществлять контроль ТС аналоговых устройств, в которых количество режимов работы превышает количество составляющих ЭРК или отдельно рассматриваемых функциональных элементов.
   Разработан и экспериментально обоснован новый метод получения диагностической информации – метод обобщенной КТ, для контроля ТС аналоговых устройств, которые содержат несколько функциональных элементов. Физическая сущность метода состоит в использовании в качестве ДП постоянной и переменной составляющих тока в шине питания. Метод получения диагностической информации дает возможность существенно уменьшить количество контрольных точек, ДП. Проведены экспериментальные исследования, которые подтвердили достоверность положений метода.
   Полученные результаты позволили разработать методику контроля ТС аналоговых устройств РЭСВ. Одной из ее элементов является методика проверки условий проявления и транспортирования дефектов в обобщенную КТ с учетом промышленных допусков на параметры ЭРК. Проведенные исследования показали, что типовые дефекты, проявляющиеся на выходе ОД, проявляются и в обобщенной КТ. Это подтверждает достоверность полученных результатов.
   С использованием методики контроля ТС аналоговых устройств РЭСВ на основе обобщенной КТ определены технические решения, которые позволяют разработать УКТС аналоговых ТЭЗ и субблоков для определения их работоспособности непосредственно на местах дислокации РЭСВ. Проведенный технико-экономический анализ показал целесообразность разработки и внедрения в практику УКТС. Его использование непосредственно на месте дислокации РЭСВ позволяет устранить недостатки системы обслуживания и ремонта РЭСВ, уменьшить стоимость и время контроля ТС.
   Ключевые слова: обобщенная контрольная точка, радиоэлектронное средство вооружения, функционально-статистическая модель, объект диагностирования, техническое состояние, диагностическая информация.

P. Katin. Method for control of technical state in analogue devices of radio electronic weapons by means of generalized test point. – Manuscript.

Thesis on obtaining of scientific degree of the candidate of engineering science, specialty 20.02.14 – arms and military engineering, Kiev Taras Shevchenko National University, Military institute. Kyiv, 2004.

   This work is devoted to the development of the theory and practice of analogue devices technical state (TS) check of devices under the test (DUT) by testing their serviceability.
   During the research there was developed the functional-statistic model to check TS of analogue devices. In contrast to well-known diagnostic models it allows to check TS of multimode high level integration DUT and its development is done by the simulation method.
   There was developed and experimentally proved the new method of diagnostic information gaining in the generalized test point (TP) to check the TS of analogue diagnostic objects, which contain many functional elements. The method allows to reduce the amount of TP and diagnostic parameters.
   Basing on the obtained scientific results there were developed the methods of analog devices TS check of radio electronic weapons (REW). They are intended to develop the device to check the TS of analogue standard replacement elements directly at disposition place of REW. In contrast to the known ones these methods allow to take into account the randomicity of electric radio components parameters during the check of TS, to check conditions of transportation of defects indications in the generalized TP at the circuit level taking into account manufacturing tolerance.
   Basing on the methods of analogue devices TS check using the generalized TP there was developed the structure chart of the device to check the operational capability of analogue standard replacement elements directly at disposition places of REW. The introduction of the device allows to eliminate defects peculiar to the existing system of maintenance and repair of REW.
   Key words: generalized test point, radio electronic weapons, functional-static model (diagnostic model), device under test, technical state оf object, diagnostic information.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика контролю технічного стану аналогових пристроїв радіоелектронних засобів озброєння з використанням узагальненої контрольної точки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net