Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони

Анотації 

Калениченко Р.А. Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія. – Інститут психології ім.Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена підвищенню ефективності діяльності військовослужбовців підрозділів охорони психологічними засобами. У роботі визначено фактори, що впливають на ефективність професійної діяльності у взаємозв’язку з психологічним кліматом у підрозділі охорони. Представлено теоретичний та експериментальний аналіз результатів психологічного забезпечення ефективності діяльності підрозділу охорони, показано важливість проведення психодіагностичної та психокорекційної роботи.
   З’ясовано, що оптимізація психологічного клімату у підрозділі охорони суттєво поліпшує міжособистісні, міжгрупові стосунки, що зумовлює покращення ефективності військово-професійної діяльності.
   Розроблено програму психологічного забезпечення ефективності професійної діяльності колективу підрозділу охорони засобами формування психологічного клімату та доведено ефективність її використання військовослужбовцями експериментальної групи в комплексі психологічного забезпечення професійної діяльності, надано практичні рекомендації щодо використання її у військах.
   Ключові слова: психологічний клімат, воїн-охоронник, ефективність діяльності, професійна діяльність, психологічне забезпечення, підрозділ охорони, оптимізація, психодіагностика.

Калениченко Р.А. Психологическое обеспечение эффективности профессиональной деятельности подразделения охраны. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная психология. – Институт психологии им. Г.С.Костюка АПН Украины, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена повышению эффективности профессиональной деятельности военнослужащих подразделений охраны психологическими средствами. В работе показана возможность проведения диагностики, анализа, контроля, интегративной оценки и коррекции психологического климата воинов-охранников в условиях их профессиональной деятельности. Исследование проводилось в подразделениях охраны с военнослужащими срочной службы возрастом от 18 до 20 лет, которые выполняли служебные обязанности, связанные с несением караульной службы, и находились в равных условиях по интенсивности, длительности и напряжённости профессиональной деятельности.
   Изучены условия и особенности профессиональной деятельности военнослужащих подразделений охраны, влияющие на эффективность профессиональной деятельности и психологический климат, составлена модель профессиограммы военнослужащего-охранника.
   По нашим данным, для своевременной диагностики психологического климата воинского подразделения и выявления его благоприятности для профессиональной деятельности необходимо учитывать его прямые показатели деятельности (методики анализа выполнения учебно-специальных заданий, анализа документов, анализа дисциплинарной практики, анализа несения караульной и внутренней службы), индивидуально-психологические особенности личности (тесты Айзенка, Кеттела, Люшера, Томаса, КОС-1, проведение психолого-диагностических индивидуальных собеседований), социально-психологические показатели (социометрические индексы), а также проводить анкетирование по специально разработанным и адаптированным к условиям жизнедеятельности подразделений охраны опросникам.
   Установлено, что повышение эффективности деятельности воинского подразделения психологическими средствами можно проводить опосредованно через влияние на личность, на те элементы индивидуального сознания, которые определяют поведение личности, систему её взаимоотношений, то есть на индивидуально-психологические качества, социальные установки, ценностные ориентации и ценностные отношения, а в системе влияния на коллектив – через коллективное мнение, коллективное настроение, направленность, традиции и взаимоотношения.
   Разработана программа психологического обеспечения эффективности профессиональной деятельности коллектива подразделения охраны средствами формирования психологического климата и изучена её действенность на практике, осуществлена сравнительная оценка полученных результатов и эффективности проведённой психокоррекции. Показано, что реализация мероприятий программы психологического обеспечения эффективности профессиональной деятельности коллектива подразделения в комплексе психологического обеспечения профессиональной деятельности улучшает межличностные и межгрупповые отношения, значительно повышает благоприятность психологического климата воинского подразделения эффективность профессиональной деятельности. Это даёт возможность рекомендовать указанную программу как эффективное профилактическое и оптимизирующее средство, улучшающее психологический климат коллективов воинских подразделений охраны и эффективность их профессиональной деятельности.
   Подготовлены практические рекомендации по психологическому обеспечению повышения эффективности профессиональной деятельности воинского подразделения охраны.
   Ключевые слова: психологический климат, воин-охранник, эффективность деятельности, профессиональная деятельность, психологическое обеспечение, подразделение охраны, оптимизация, психодиагностика.

Kalenychenko R. A. Psychological providing of effectiveness of military guard unit’s professional activity. – Manuscript.

Dissertation for Candidate degree in Psychological Scienses. Speciality 19.00.05 – social psychology. – G.S.Kostiuk Institute of Psychology of Academy of Pedagogical Scinces of Ukraine, Kyiv, 2004.

   The dissertation is devoted to raising effectiveness of military men’s activity in guard units with the help of psychological methods.
   The factors are determined which influence the effectiveness of professional activity in interconnection with psychological climate in a military guard unit. The theoretical and experimental analysis is given of the results of psychological providing of military guard units effectiveness.
   It has been found out that the use of psychological optimization of psychological climate in a guard unit essentially improves interpersonal and intergroup relationships which stipulates the effectiveness of professional military activity.
   The program of psychological providing of effectiveness of this program has been shown. The practical recommendations are given.
   Key words: psychological climate, military guard, effectiveness of activity, professional activity, psychological providing, military guard unit, optimization, psychodiagnostics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net