Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі

Анотації 

Левченко С.М. Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди – Харків, 2004.

   У дисертації науково обґрунтовано цілісний процес особистісно орієнтованого виховання, визначено його сутність та специфіку; теоретично обґрунтовано й експеримен-тально перевірено єдність допрофесійного, фундаментального професійного та післядипломного етапів особистісно орієнтованого виховання військового фахівця. Розроблено, експериментально доведено доцільність особистісно орієнтованого виховання майбутнього офіцера за типовими програмами допрофесійного, фундаментального професійного та післядипломного етапів процесу виховання, створення військового виховного середовища, яке забезпечує формування фахових знань та самоосвіту, громадянську позицію, фізичну підготовку та підтримання здорового способу життя, інтерес до професійної діяльності, постійний процес самовдосконалення та творчий підхід до професійної діяльності офіцера Збройних сил України.
   Обґрунтовано й експериментально перевірено цілісний процес особистісно орієнтованого виховання, виявлено основні засоби та умови його функціонування і розвитку у вищому військовому навчальному закладі.
   Ключові слова: офіцери, вищий військовий навчальний заклад, процес особистісно орієнтованого виховання військових фахівців, військове виховне середовище, модель, етапи, науково-методична система.

Левченко С.М. Личностно ориентированное воспитание будущих офицеров в высшем военном учебном заведении. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Харьковский государственный педагогический университет им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме личностно ориентированного воспитания будущих офицеров в высшем военном учебном заведении в период модернизации Вооруженных сил Украины на профессиональной основе, которая предусматривает перестройку процесса подготовки военных специалистов, что требует прежде всего личностно ориентированного воспитания личного состава, субъект-субъектной парадигмы в системе единого военного образования. Реформирования в первую очередь требует подготовки офицерских кадров, от чего зависят личностно направленные изменения приоритетов во всех сферах военного обучения и воспитания. Автором впервые теоретически проанализирован и экспериментально проверен непрерывный целостный процесс личностно ориентированного воспитания будущих офицеров в системе общего военного образования, что последовательно включает допрофессиональный, фундаментально-профессиональный и последипломный этап; выявлена сущность личностно ориентированного воспитания военных специалистов (вера в человека, развитие его личностно-профессиональной самоактивности и культуры человеческого достоинства на основе требовательности и уважения к личности каждого курсанта), раскрыта специфика этого процесса, его организация, содержание и технология; охарактеризована военная воспитательная среда; определена совокупность главных внешних (объективных) и внутренних (субъективных) педагогических условий; охарактеризована и проверена концептуально объединенная научно-методическая система средств, выявлено их влияние на процесс личностно ориентированного воспитания.
   В диссертации дается определение и модификация понятий “личностно ориентированное воспитание военнослужащих”, “военная воспитательная среда”; теоретически обосновано и экспериментально проверено единство допрофессионального, фундаментального профессионального и последипломного этапов личностно ориентированного воспитания военного специалиста. Разработана и экспериментально доказана целесообразность личностно ориентированного воспитания будущего офицера по разработанным программам допрофессионального, фундаментального профессионального и последипломного этапов, воспитательная среда, качественно влияет на формирование профессиональных знаний и самообразование, гражданскую позицию, физическую подготовку и поддержание здорового образа жизни, формировании интереса к профессиональной деятельности, постоянный процесс самосовершенствования и творческий подход к профессиональной деятельности офицера Вооруженных сил Украины.
   Выявлена и экспериментально проверена целостность процесса личностно ориентированного воспитания, выделены основные средства и условия функционирования и развития процесса личностно ориентированного воспитания курсантов в высшем военном учебном заведении.
   Ключевые слова: офицеры, высшее военное учебное заведение, процесс личностно ориентированного воспитания военных специалистов, военная воспитательная среда, этапы, модель, научно-методическая система.

Levchenko S.M. Personally oriented education of future officers in higher military educational establishment. – Scriptures.

Thesis for gaining science degree the candidate of pedagogic sciences on speciality 13.00.04 – theory and methodic of professional education – Kharkov States pedagogic University named by G.S.Skovoroda, Kharkov, 2004.

   The core of personal oriented education complete process of Ukraine Armed Forces officers is defined in this thesis; theoretically grounded and experimentally checked the unity of the following stages of personally oriented education of future military specialist: stage before professional education, fundamentally professional stage and stage after specialist degree. Necessity and reasonability of personally oriented education of future officers have been developed and experimentally proved according to typical programmes before professional, fundamentally professional and after the gaining specialist degree process of education. Creation in higher military educational establishment the educational environment, which quilitavely influences on professional knowledges and self education formation, civilian position, physical training and maintaining of healthy way of life style, interest towards professional activity, constant process of self improving and creative method relativaly Ukraine Armed Forces officer professional activity have been developed and experimentally proved as well in this work.
   The unity of personally oriented education process has been found and experimentally checked here. The main means and conditions of functioning and development of personally oriented cadets education process in higher military educational establishment have been highlighted in this thesis.
   Key words: personally oriented education, methods, pedagogic educational environment, scientifically-methodical system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net