Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика

Анотації 

Нещадим М.І. Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика. – Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2004.

   У монографії відтворено генезис військової освіти в Україні та визначено його етапи, проаналізовано та систематизовано загальні риси її розвитку та обґрунтовано сучасну систему на засадах гуманістичної філософії освіти, визначено структуру та теоретико-методологічні основи оптимального функціонування, здійснено аналіз і систематизацію досвіду підготовки офіцерських кадрів низки розвинених країн світу. В руслі гуманістичної парадигми військової освіти розвинуті базові категорії та поняття підготовки військових фахівців, визначено теоретико-методологічні засади формування змісту їх підготовки, обґрунтовані теоретичні засади інтеграції військової і цивільної освіти, педагогічна система ВВНЗ.
   Уточнено теоретичні основи управління військовою освітою, розроблено практичні підходи до управлінського забезпечення ефективності функціонування системою військової освіти, обґрунтовано методологію її функціонального моделювання та стратегічного планування, з’ясовані світові та вітчизняні тенденції розвитку військової освіти, перспективи подальшого розвитку системи військової освіти України.
   Ключові слова: військова освіта, система військової освіти, педагогічна система ВВНЗ, зміст підготовки військових фахівців, інтеграція цивільної та військової освіти, управління військовою освітою, моделювання і планування розвитку системи військової освіти.

Нещадим Н.И. Военное образование Украины: история, теория, методология, практика. – Монография.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2004.

   Воссоздано генезис военного образования в Украине и определено его этапы, проанализировано и систематизировано общие черты его развития и обосновано современную систему на основе гуманистической философии образования, определено её структуру и теоретико-методологические основы оптимального функционирования, совершено анализ и систематизацию опыта подготовки военных специалистов ряда развитых стран мира.
   В русле гуманистической парадигмы военного образования развито базовые категории и понятия подготовки военных специалистов, определено теоретико-методологические основы формирования содержания их подготовки, обосновано теоретические основы интеграции гражданского и военного образования, педагогическая система ВВУЗ.
   Уточнено теоретические основы управления военным образованием, разработано практические подходы к управленческому обеспечению эффективного функционирования системы военного образования, обосновано методологию её функционального моделирования и стратегического планирования, определены мировые и отечественные тенденции развития военного образования, перспективы дальнейшего развития системы военного образования в Украине.
   Ключевые слова: военное образование, система военного образования, педагогическая система ВВУЗ, содержание подготовки военных специалистов, интеграция гражданского и военного образования, управление военным образованием, моделирование и планирование развития системы военного образования.

Neshchadym M.I. Military Education in Ukraine: History, Theory, Methodology, Practice. – Monograph.

The thesis as a manuscript nominated for the degree of Doctor of Science in Pedagogy. Specialty 13.00.04 – The Theory and Methods of Professional Education. – The Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of the Academy of Pedagogic Sciences of Ukraine, Kiev, 2004.

   The monograph depicts the genesis of military education in Ukraine during the period of its independence. Three stages of the mentioned genesis are defined and analyzed. Also presented are: the current state of the national military education and its link with main spheres of political, material, social and spiritual life of the Ukrainian society.
   The author gives the analysis of and systematizes the similarities in the development of systems of military education in the developed countries of the world. He analyses the features peculiar of training of military specialists in these countries. The manuscript also defines the optimal variants of use of the positive experiences of the mentioned countries to the benefit of the system of military education in Ukraine.
   The contemporary system of military education in Ukraine is justified on the basis of humanistic philosophy of education. The author defines the structure and theoretic-methodological basis thereof for its optimal functioning. The following functions of the system of military education are identified: social-economic, social-political and culturally creative.
   The thesis also contains the analysis of the history of adoption of the concept of military education in Ukraine, along with the methodological approaches toward grounding thereof. The author displays its practical implementation in the unified system of military education.
   Within the humanistic paradigm of the military education, the author analyses the notion and basic categories of training of military specialists, which gains further development in the thesis. He analyses the system of training of military specialists in Ukraine and defines the theoretic-methodological bases for the formation of its content. The essence of the notion of “quality of military specialists training” is defined along with specifying the indices thereof. Also, developed are the theoretical approaches to determination of integral quality of training of cadets (students), providing the basis for rated evaluation of their activity.
   One of the significant problems under consideration in the monograph is the problem of integration of military and civil education, which receives the theoretical grounding of its basis, the defined principles and the main tasks and directions. The thesis determines the structure of the integrated system of military education and three main schemes of training of military specialists within the framework of this system (“cadet-officer”, “student-cadet-officer”, “student-officer”).
   The author justifies and presents the pedagogical system of military higher educational institutions as the principal branch within the system of military education. He also analyses the structural and functional components thereof. Significant attention is paid to the analysis of military-pedagogical process in military higher educational institutions.
   The author specifies the fundamental issues of management of military education and gives the analysis of its purposes, main tasks, principles and methods. The thesis develops the practical approaches to achieving the efficient functioning of the management of the system of military education and grounds the methodology of its functional modeling and strategic planning.
   The thesis clarifies and analyses the following world and national trends in the development of military education: standardisation, technologization, informatization, internationalization.
   The objectives and principal directions of state policy within the sphere of the system of military education are analysed, and the main tasks thereof are defined. It is shown in the thesis that on the basis of the concepts of continuity of military education and the organic combination of education and science, it is possible to perform fundamental modernization of the system of military education through: the fundamentalization of the military education, the intensification of science researches, the introduction of latest achievements in science and technologies, insuring the thorough development of personality of a military specialist with an individual’s creative self-realization and the ability to serve the people of the nation if required through the armed defence of the state, the innovative educational activity, the intensification of co- operation between military higher educational institutions and scientific institutions of the Armed Forces of Ukraine, the forestalling development of pedagogical and psychological science, the integration of national military education into the world one, the prospects of further development of the system of military education in Ukraine.
   Key words: military education, the system of military education, pedagogical system of military higher educational institutions, content of training of military specialists, integration of civil and military education, management of military education, modeling and planning of system of military education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net