Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Західна парадигма війни і миру останньої чверті ХХ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Західна парадигма війни і миру останньої чверті ХХ століття

Анотації 

Романюк С.М. Західна парадигма війни і миру останньої чверті ХХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Харківський військовий університет, Харків, 2004.

   Дисертація присвячена аналізу концептуальних підходів до розуміння походження, суті й причин виникнення воєн в західній соціальній філософії. Обґрунтовано, що філософія миру в західному соціально-філософському знанні сформувалася як альтернатива філософії насильства. В науковий обіг введено поняття “західна парадигма війни і миру”, розкрито його суть і особливості як в умовах протистояння двох соціально-політичних систем, так і в умовах однополюсного світу. Розкрито особливості трансформації характеру, причин і феномена війни в епоху глобалізації і революції у військовій справі. Доведено оптимістичні підходи до осмислення історичного процесу і місця в ньому збройного насильства в III тисячолітті. Запропоновано модель військового реформування, яка базується на врахуванні основних тенденцій, пануючих у військовому будівництві Заходу. Доведено, що процес реформування Збройних сил України неможливий без духовно-етичного розвитку військовослужбовців, наповнення воєнної політики ідеалами гуманізму та демократії.
   Ключові слова: війна, мир, армія, парадигма, воєнна політика, військове будівництво, інформаційне суспільство, інформаційна війна, зіткнення цивілізацій, мереже-центрична війна, реформування збройних сил.

Романюк С.Н. Западная парадигма войны и мира последней четверти ХХ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – Харьковский военный университет, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена анализу концептуальных подходов к пониманию происхождения, сущности и причин возникновения войн в западной социальной философии. Обосновано, что в качестве альтернативы философии насилия в западном социально-философском знании сформировалась философия мира. В научный оборот введено понятие “западная парадигма войны и мира”, раскрыта его сущность и особенности в условиях как противостояния двух социально-политических систем, так и в условиях однополюсного мира. Раскрыты особенности трансформации характера, причин и феномена войны в эпоху глобализации и революции в военном деле. Проанализированы оптимистические подходы к осмыслению исторического процесса и места в нем вооруженного насилия в III тысячелетии. Предложена модель военного реформирования, которая базируется на учете основных тенденций, господствующих в военном строительстве Запада. Доказано, что процесс реформирования Вооруженных сил Украины невозможен без духовно-нравственного развития военнослужащих, наполнения оборонной политики идеалами гуманизма и демократии.
   Ключевые слова: война, мир, армия, парадигма, военная политика, военное строительство, информационное общество, информационная война, столкновение цивилизаций, сете-центрическая война, реформирование вооруженных сил.

Romanjuk S.M. Western War and Peace Paradigm of the Late XXth Century. – Manuscript.

Thesis for the degree of candidate of Philosophical Sciences on speciality 09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Kharkov Military University, Kharkov, 2004.

   The research is focused on analysis of western peace and war paradigm of the late XXth century. The author analyses conceptual approaches to origin, essence and reasons of wars in western Social Philosophy. It is substantiated that in western Social Philosophy the peace philosophy has been developed as an alternative to the violence philosophy. The researcher pioneers scientific use of the concept of western paradigm of war and peace and describes its essence and characteristics under both bisocio-political confrontation and monopolar peace. In the view of the author the western paradigm of peace and war is the formed set of beliefs, values and means of comprehension of war and peace problems, which the western academic realm accept. The core elements of the disciplinary matrix of the paradigm discussed are pluralism, tolerance, rationalism, practicalness and individualism. The major value of western society is faith in force and power. Archaetypical of the western war and peace paradigm is that the latter aims at aggression under resolving problems of intergovernmental relations arising up in the vital process of world community. This paradigm is constantly being enriched by a new content determined both by modern tendencies in development of community and perfection of armament and military technique, by evolution art of war. In the dissertation it is grounded that militaristic and peaceful conceptions of interpretation of war and peace problems are the integral components of the paradigm discussed. The characteristics of the western war and peace paradigm are exposed under conditions both of confrontation of the two socio-political systems and of the monorpolar world. The researcher analyses the peculiarities of transformation of nature, reasons and phenomenon of war in the epoch of globalization and military-art revolution. It is shown that in this period a number of conceptions of a new seeing of the world order were suggested as a vision of foreseeable prospects (the conception of the end of the history and united world by Fukuyama F., “clash of civilizations” by Huntington S. and other). One of the key tendencies under analysis of wars of the modern epoch has been technological determinism, which western philosophers, political scientists, sociologists and war theorists adhere to. Under this methodological approach the determinative progress role in the military area is attributed to an advance in military technical and technological industry, including up-to-date chemical, biological, atomic, and missile delivery systems, long-range precision-guided weapons and highly mobile forces that has profound far-reaching influence on preparation, course and results of military operations. Moreover, new information technology, with the use of rapidly improving conventional explosives, has the potential of greatly increasing the lethality of the battlefield. One of the most well known technological determinism conception is one of information war. Inforwar or, more precisely, cyberwar is a qualitative leap in warfare of the third millennium. The doctrine of network-centrist (netwar) was developed in the late 1990-th. According to this doctrine three spheres including informative, physical and cognitive create the “environment of war”. An informative sphere implies a sphere where creation, manipulation and exchange of information take place. It is the sphere where all operations on guidance and command of troops are carried out and where decisions of a commander are developed. A physical sphere is the scene of action development that the military exerts its influence on. It is the sphere including land, water, air and space, where military operations in the form of thrusts, protective actions and manoeuvers are carried out. The “physical platforms” connected by communication networks operate here. A cognitive (rational-mental) sphere is developed in the minds of participants of a conflict. Affecting directly all three spheres of military operations the conception of network-centrist war is able due to absolute informative superiority over an enemy to provide complete synchronization of battle actions, to guarantee quickness of management and bring battle possibilities and capabilities of the forces to standard. At the end of 20th century the theory of just war was thoroughly theoretically worked over in the West. The optimistic approaches to comprehending historical process and place of armed violence in the third millennium are described. The author proposes the model of military reformation based on the tendencies dominating in military development in the West: professionalization of military activity; growing in importance of high-fidelity and space weapon in wars of the future. In addition, the researcher proves that the reformation of the Military Forces of Ukraine is impossible without spiritual and moral development of servicemen and military policy adhering to the ideals of humanism and democracy.
   Keywords: war, peace, army, paradigm, military policy, military development, informative society, information war, crash of civilizations, network-centrist war, reformation of the military forces.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Західна парадигма війни і миру останньої чверті ХХ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net