Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти

Анотації 

Ройлян В.О. Формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса), Одеса, 2004.

   У дисертації розглядається формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ у навчально–виховному процесі вищого військового навчального закладу в умовах реформування вищої військової освіти. Встановлено структурно-логічну послідовність і виокремлено етапи формування професійних якостей фахівців СВ; конкретизовано сутність і методи визначення професійних якостей військових фахівців; визначено критерії і показники рівнів сформованості професійних якостей фахівця СВ; на підставі кваліметричного підходу вдосконалено методику факторно-критеріального оцінювання кінцевих результатів навчально–виховного процесу ВВЗО – сформованості професійних якостей фахівців СВ - з орієнтацією на систему освітніх стандартів; розроблено й науково обґрунтовано експериментальну технологію формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ; визначено педагогічні умови її ефективності, а також методику підготовки військових викладачів до реалізації запропонованої технології.
   Ключові слова: якість фахівця, адаптаційна усталеність, професійна усталеність майбутнього військового фахівця, військово-професійна придатність, професійна компетенція, система стандартів вищої військової освіти, модульно-рейтингове навчання, реформування вищої військової освіти, педагогічна кваліметрія, технологія формування професійних якостей.

Ройлян В.А. Формирование профессиональных качеств будущих специалистов Сухопутных войск в условиях реформирования высшего военного образования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Южно-Украинский государственный педагогический университет имени К.Д.Ушинского (г. Одесса), Одесса, 2004.

   Диссертация посвящена научно-педагогическому осмыслению проблемы формирования профессиональных качеств будущих специалистов Сухопутных войск в учебно-воспитательном процессе высшего военного учебного заведения в условиях реформирования военного образования.
   Профессиональные качества будущих специалистов Сухопутных войск рассматриваются в исследовании как совокупность логически и диалектически связанных и взаимовлияющих свойств и характеристик, формируемых у будущих специалистов во время обучения в военном ВУЗе, которые определяются отдельными взаимодополняющими методами и в современных условиях реформирования военного образования соответствуют аттестационным критериям деятельности и проявлениям профессиональных качеств военнослужащих, перечисленным в аттестационной карте, согласно введенной в войсках новой системе аттестации офицеров на всех этапах службы. Главными составляющими комплекса профессиональных качеств в соответствии с требованиями системы образовательных стандартов и программы реформирования Вооруженных Сил Украины относительно аттестации военнослужащих выступили проявления профессиональных знаний, умений и навыков (ЗУН) будущих специалистов, определенных по результатам анализа содержания служебно-боевых функций и типовых задач будущей профессиональной деятельности специалистов Сухопутных войск.
   Показателями сформированности профессиональных качеств военного специалиста в исследовании были коэффициенты адаптационной и профессиональной устойчивости будущего специалиста СВ и коэффициент его военно-профессиональной пригодности, которые одновременно выступали составляющими его профессиональной компетенции.
   На основе системного подхода к процессу формирования профессиональных качеств будущих специалистов с позиций теории управления были установлены этапы процесса, взаимосвязанные и взаимосоответствующие этапам управления, составляющим системы стандартов высшего образования и логике обучения в военном ВУЗе: пропедевтический, адаптационный, основной, оценочный, корректировочный и этап переподготовки и повышения квалификации военнослужащих.
   В исследовании теоретически обоснованы и экспериментально проверены педагогические условия формирования профессиональных качеств будущих военных специалистов: организация военно-дидактического процесса по последовательно-параллельной логически-структурной схеме обучения; внедрение личностно ориентированной модульно-рейтинговой системы на основе двухстороннего (преподаватель–курсант) самоусовершенствования и саморазвития субъектов учебно-воспитательного процесса при систематическом применении тестовых способов диагностики как составляющих системы стандартов высшего образования. При этом технологический процесс формирования профессиональных качеств будущих специалистов организовывался на базе комплексного использования всех составляющих системы стандартов высшего образования, усовершенствованных по принципу динамичности на основе их взаимосогласования и корректирования в соответствии с аттестационными критериями деятельности и проявлениями профессиональных качеств военнослужащих.
   Проведенное исследование позволило впервые теоретически обосновать и апробировать педагогическую технологию формирования профессиональных качеств будущих специалистов Сухопутных войск в условиях реформирования высшего военного образования, отвечающую всем критериям технологичности: концептуальности, системности, управляемости, эффективности и воспроизводимости. Технология включала в себя такие составляющие: 1)структурно-логическую, определяющую последовательность экспериментальной работы; 2) факторно-структурную, определяющую предмет исследования – сущность и количество исследуемых на каждом этапе технологического процесса профессиональных качеств и методы их определения у будущих специалистов СВ, а также включающую структурированную рейтинг-модель подготовки военных преподавателей к формированию профессиональных качеств будущих специалистов СВ; 3) функционально-процессуальную, определяющую содержание организационных мероприятий по реализации педагогических условий эффективности исследуемой технологии, порядок управления и особенности их осуществления в учебно-воспитательном процессе военного ВУЗа на каждом этапе технологии, а также включающую спецкурс по психолого-педагогической подготовке военных преподавателей к реализации этих педагогических условий; 4) оценочную факторно-критериальную составляющую, базирующуюся на квалиметрическом подходе и устанавливающую на каждой стадии эксперимента и соответствующем этапе технологии уровень и квалиметрические оценки сформированности профессиональных качеств будущих специалистов Сухопутных войск. Данное исследование позволило также разработать и апробировать спецкурс “Методика подготовки военных преподавателей к реализации технологии формирования профессиональных качеств будущих специалистов Сухопутных войск в условиях реформирования высшего военного образования”, учебно-методические материалы для преподавателей и курсантов по внедрению в учебный процесс модульно-рейтинговой системы, разработке и применению составляющих системы стандартов образования, в том числе тестовых способов диагностики.
   Ключевые слова: качество специалиста, адаптационная устойчивость, профессиональная устойчивость будущего специалиста, военно-профессиональная пригодность, профессиональная компетенция, система стандартов высшего военного образования, модульно-рейтинговое обучение, реформирование высшего военного образования, педагогическая квалиметрия, технология формирования профессиональных качеств.

RoilyanV.O. Formation of professional qualities of the future specialists of land forces in conditions of reforming of higher military education. - Manuscript.

Dissertation research for obtaining a scientific degree of candidate of pedagogical sciences on specialty 13.00.04 - theory and methodios of professional education. - South-Ukrainian State Pedagogical University named after K.D.Ushinskiy. Odessa, 2004.

   In this dissertation formation of professional qualities of future land forces specialists in training and educational process of higher military educational institutions in conditions of reformation of higher military education system is considered. The structural - logical sequence is ascertained and conditions of formation of professional qualities of land forces specialists are differentiated; the essence and methods of definition of military specialists professional qualities are concretized; criteria and parameters of levels of formed professional qualities of land forces specialists are determined. On the basis of qualimetric approach the technique of factual and criteria estimation of final results of training and educational process of a higher military educational institution as well as the level of formation of professional qualities of land forces specialists in regard with the system of educational standards is improved. The experimental technology of formation of professional qualities of the future land forces specialists is developed and scientifically proved, pedagogical conditions of its efficiency as well as the ways of training military men and instructors for realization of the offered technology are determined.
   Key words: quality of a specialist, adaptable stability, professional stability of a future military specialist, military and professional suitability, professional competence, system of standards of higher military education, modular and rating training, reformation of higher military education, pedagogical qualimetry, technology of professional qualities formation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування професійних якостей майбутніх фахівців Сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net