Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил

Анотації 

Сохадзе Д.І. Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих сил. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах. – Харківський військовий університет, Харків, 2004.

   Дисертація присвячена проблемі професійного психологічного відбору військовослужбовців для комплектування підрозділів миротворчих сил. В роботі виявлені основні теоретико-методологічні підходи до дослідження професійного психологічного відбору військовослужбовців. Проведено аналіз професійної діяльності військовослужбовців при виконанні миротворчих завдань. Досліджено її цілі, завдання, умови та психологічні особливості. На основі методу професіографії розроблено професіограми основних спеціальностей військовослужбовців миротворчих підрозділів, що дозволило визначити професійно важливі якості необхідні військовослужбовцям при виконанні миротворчих завдань.
   Досліджено динаміку професійно важливих якостей з використанням їх психологічних показників, а також рівнів працездатності, що свідчить про адекватність професійного психологічного відбору розробленим професіограмам досліджуваних спеціальностей, а також обґрунтованому комплектуванню миротворчих підрозділів.
   Розроблені система, організаційно – методичні рекомендації по професійному психологічному відбору та комплектуванню військовослужбовцями миротворчих підрозділів.
   Ключові слова: професійний психологічний добір, фахівці миротворчих підрозділів, комплектування.

Сохадзе Д.И. Профессиональный психологический отбор кандидатов для комплектования подразделений миротворческих сил. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – психология труда в особых условиях. – Харьковский военный университет, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме профессионального психологического отбора военнослужащих для комплектования подразделов миротворческих сил. В работе выявлены основные теоретико-методологические подходы к исследованию профессионального психологического отбора военнослужащих. Проведен анализ профессиональной деятельности военнослужащих при выполнении миротворческих задач. Исследованы ее цели, задачи, условия и психологические особенности. На основе метода профессиографии разработаны профессиограммы основных специальностей военнослужащих миротворческих подразделений: специалиста - военнослужащего контрольного блок-поста зоны безопасности и наблюдателя за прекращением ведения огня и урегулирования отношений между враждующими сторонами. Это позволило определить профессионально важные качества: эмоционально-волевая устойчивость, положительная мотивация на достижение благоприятного исхода, а также способности к: снижению влияния стрессогенных факторов обстановки, быстрого и оптимального решения поставленных задач, нормальной и повышенной адаптации в экстремальных условиях, необходимые военнослужащим при выполнении миротворческих задач.
   Исследована динамика профессионально важных качеств на основе использования их психологических показателей (личностная и ситуативная тревожности, устойчивость к стрессу, интеллект, адаптивность, мотивации достижения и одобрения, и типологическое свойство нервной системы, ее сила), а также уровней работоспособности, которые свидетельствуют об адекватности профессионального психологического отбора разработанным профессиограммам исследуемых специальностей, и обоснованному комплектованию миротворческих подразделов.
   С целью оптимизации комплектования миротворческих подразделений Грузии разработаны: система профессионального психологического отбора и комплектования военнослужащими миротворческих подразделений; организационно – методические рекомендации по комплектованию миротворческих подразделений. Система включает комплекс мероприятий: в предмиссионный период – по разработке профессиограмм, диагностировании, дифференциации относительно профессиональной пригодности, комплектованию миротворческих подразделений, организации и проведению специальной и психологической подготовке; в миссионный период – по комплексному психологическому сопровождению в процессе выполнения миротворческих задач; в постмиссионный период - по проведению комплексной реабилитации, определению степени пригодности эксмиротворцев для зачисления в резерв миротворческих подразделений.
   Организационно-методические рекомендации включают в себя: распределение кандидатов в миротворческие подразделения на четыре группы (безусловно пригодные, пригодные, условно пригодные и непригодные); критерии (сформированности профессионально важных качеств, определение профессиональной пригодности); психологическое обеспечение выполнения миротворческих задач; раскрывается содержание специальной психологической подготовке военнослужащих для выполнения миротворческих задач в разных ситуациях; основные мероприятия и приемы преодоления разных по проявлениям форм нервно-психических расстройств и стресс-факторов особых и экстремальных условий профессиональной деятельности.
   Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, специалисты миротворческих подразделений, комплектование.

Sohadthe D.I. Professional psychological selection at the candidates for peacekeeping units was. - Manuscript.

The theses for a candidate’s degree in speciality 19.00.09 – Psychology of activities in specific conditions. - The Kharkov military university, Kharkov, 2004.

   In this thesis the system of professional psychological selection of key specialists of peacekeeping units was developed and presented, the models of their professiograms were defined and methodic recommendations for PPS (professional psychological selection) for manning of special units of Georgian army were presented.
   The general conditions which substantially predetermine the effectiveness of professional activity of peacekeepers were determined – climate and geographical characteristics of a country of residence, the conditions of personal security, the peculiarity of organization of service, national, language and cultural features, intimate and personal peculiarities, the duration of stay, life conditions in mission.
   The professiographics analysis of peacekeepers activity gave the possibility to determine the professional quality of specialists – peacekeepers and to prove the adequate investigation methods.
   We proved and presented complex of research methods of the personality for peacekeeper candidate.
   According to results of expert judgments the success of professional activity not depending on ranking specialty, it depends first of all on level of professionalism and previous experience in participation in peacekeeping operations, then on ability of personality to adopt, the level of physical training, the lack of asocial orientation of development and behavior, visual similarity, with people of a country of residence.
   Key words: professional psychological selections; specialists of peacekeeper’s units, recruiting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Професійний психологічний відбір кандидатів для комплектування  підрозділів  миротворчих сил

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net