Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ – початку ХХІ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Анотації 

Шпанко М. А. Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ – початку ХХІ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. – Національна академія оборони України. – Київ, 2004.

   У дисертації розглядаються особливості створення воєнно-політичних коаліцій та застосування об’єднаних збройних сил у локальних війнах, розкрита сутність і класифікація коаліційних війн, показана еволюція доктрин і стратегій, планування війн, а також відображена оперативна і бойова підготовка.
   Основна увага зосереджена на управлінні коаліційними збройними силами в локальних війнах, розкритий зміст і характерні риси управління, а також надані рекомендації щодо використання досвіду локальних війн в умовах реформування Збройних Сил України та удосконалення управління як при веденні самостійних воєнних дій, так і у складі коаліційних збройних сил.
   Одним із напрямів дослідження є поглиблення вивчення і врахування досвіду НАТО та інших воєнно-політичних союзів щодо управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ – початку ХХІ століття.
   Участь Збройних Сил України у багатонаціональних миротворчих операціях ставить сьогодні ряд проблем, які пов’язані як з підготовкою військових контингентів до їх застосування, так і з управлінням військами під час виконання поставлених перед миротворчими силами завдань. Однією з найважливіших проблем є досягнення оперативної сумісності з багатонаціональними військовими контингентами під час взаємодії при виконанні миротворчих операцій. Оскільки миротворчі операції проводяться під егідою ООН за безпосередньою участю в них військ (сил) НАТО, то це вимагає переходу до стандартів Північноатлантичного альянсу.
   З огляду на це необхідно застосовувати нову систему підготовки миротворчих контингентів на основі штатних підрозділів Збройних Сил України. Поступовий перехід до створення професійної армії дозволить значно скоротити час на її підготовку, відправлення та досягти високої ефективності при виконанні завдань.
   Враховуючи тенденції управління збройною боротьбою в локальних війнах, необхідно створити сучасну армію.
   Ключові слова: воєнно-політичний союз, коаліційні збройні сили, організація коаліційних збройних сил, управління коаліційними збройними силами.

Шпанко Н. А. Управление коалиционными вооруженными силами в локальных войнах второй половины ХХ – начала ХХІ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 20. 02. 22 – военная история. – Национальная академия обороны Украины. – Киев, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию управления коалиционными вооруженными силами в локальних войнах второй половины ХХ – начала ХХІ века. В ней раскрываются вопросы истории создания военно-политических союзов, сущность и классификация коалиционных войн, показаны факторы, которые влияли на создание и прочность коалиции как в мирное время, так и в период ведения войны. Отображена эволюция военных доктрин под влиянием объективных и субъективных факторов, а также показаны особенности планирования локальных войн в составе коалиции. Особое внимание в исследовании обращено на опыт оперативной и боевой подготовки как национальных вооруженных сил, так и в составе военно-политических союзов.
   Основное внимание в диссертации уделено управлению коалиционными вооруженными силами в локальних войнах, поскольку это было одной из наиболее ответственных задач командующих, командиров и штабов всех уровней. Подчеркнуто, что наибольший опыт управления коалиционными вооруженными силами имеют Соединенные Штаты Америки. В работе уточнено понятие управление коалиционными вооруженными силами. Характерными чертами управления союзническими вооруженными силами является применение для обеспечения связи самых разнообразных средств. Наряду с этим система управления создавалась как глобальная система оперативного управления, в которую входили отдельные национальные системы.
   Боевой опыт локальных войн поставил перед руководством вооруженных сил отдельных стран ряд вопросов, касающихся способов и средств управления, с целью улучшения процесса управления в военных условиях.
   В диссертации на основании опыта локальных войн разработаны рекомендации относительно усовершенствования системы управления как национальных вооруженных сил, так и в составе международных миротворческих сил.
   Ключевые слова: военно-политический союз, организация коалиционных вооруженных сил, управление коалиционными вооруженными силами.

M.A.Shpanko. “Command and control of coalition armed forces in the local wars of the second half of XX - the beginning of XXI century”. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of historical science’s degree by speciality 20.02.22. – military history. – The National Defense Academy of Ukraine. - Kyiv, 2004.

   The dissertation considers the peculiarities of creation of military and political coalitions and use of joint armed forces in local wars. The essence and qualification of coalition wars are revealed, the evolution of doctrines, strategies and war planning is shown, operational and combat training is reflected.
   The main attention is focused on control of coalition armed forces in local wars, the essence and peculiar features of control are revealed. The recommendations are given concerning the use of experience of the local wars under existing conditions of the Ukrainian Armed Forces reform and both command and control improvement both in conduct of independent combat actions and as part of coalition armed forces.
   One of the directions of the research results is the deep study and taking account of NATO and other military and political alliances’ experience of coalition armed forces control in the local wars of the second half of XX – the beginning of XXI century.
   Participation of the Ukrainian Armed Forces in the multinational peacekeeping operations at present brings in a number of problems connected with both the training of military contingents before their deployment and control of troops while accomplishing the tasks set for the peacekeeping forces. One of the most important issues is to achieve the operational interoperability with the multinational military contingents while co-operating in peacekeeping operations. Peacekeeping operations are conducted under the UN aegis with direct participation of NATO forces, which demands the standards of the Alliance.
   Hence, a new system of peacekeeping contingents’ training based on the regular units of the Ukrainian Armed Forces is to be used. Gradual transition to ceation of the professional army will allow to reduce time for their training and deployment and to achieve high efficiency while accomplishing tasks.
   Taking into consideration the tendencies of armed fight control in local wars it is necessary to create a modern army.
   Key words: military and political alliance, coalition armed forces, coalition armed forces organization, command and control of coalition armed forces.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління коаліційними збройними силами в локальних війнах другої половини ХХ – початку ХХІ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net