Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Запровадження військового права в Західноукраїнській Народній Республіці
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Запровадження військового права в Західноукраїнській Народній Республіці

Анотації 

Стукаліна Н.Т. Запровадження військового права в Західноукраїнській Народній Республіці - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 - військова історія. Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного університету “Львівська політехніка". — Львів, 2004.

   У дисертації комплексно досліджено запровадження військового права в Західноукраїнській Народній Республіці, його вплив на створення і розбудову Української Галицької Армії. Аналізується правове регулювання військової повинності, принципів комплектування та умов проходження військової служби , діяльність органів військового управління: Державного Секретаріату Військових Справ, Начальної Команди Галицької Армії, Окружних Військових Команд.
   Показано впливову роль законотворчої роботи військово-політичного керівництва ЗУНР, розкривається взаємозв'язок військових і політичних чинників на процес законотворчості. Розглядається динаміка закріплення політики держави в сфері оборони у нормативно-правових актах.
   Висвітлені питання соціального захисту військовослужбовців Української Галицької Армії та членів їхніх сімей: грошове, продовольче, речове, житлове, медичне, пенсійне забезпечення та задоволення духовних потреб.
   Досліджено правові основи створення, завдання, функції, компетенція та практична діяльність військових правоохоронних органів: жандармерії, військових судів, прокуратури та їх роль в охороні і захисті інтересів та цінностей державного ладу, суспільства, боротьбі зі злочинністю, зміцненні правопорядку в УГА та державі. Здійснений аналіз нормативно-правових актів, що регламентували військову сферу, та практики їх застосування.
   Ключові слова: Західноукраїнська Народна Республіка, військове управління, військове будівництво, військове право, військовослужбовці. Українська Галицька Армія, соціальний захист, військові правоохоронні органи.

Стукалина Н.Т. Становление военного права в Западноукраинской Народной Республике — Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 — военная история. Институт гуманитарных и социальных наук Национального университета „Львовская политехника”.

   В диссертации комплексно исследовано становление военного права в Западноукраинской Народной Республике, его влияние на создание и развитие Украинской Галицкой Армии. Анализируется правовое регулирование воинской повинности, принципов комплектования и условий прохождения воинской службы, деятельность органов военного управления: Государственного Секретариата Военных Дел, Начальной Команды Галицкой Армии, Окружных Военных Команд.
   Показано влиятельную роль законотворческой работы военно-политического руководства ЗУНР, раскрывается взаимосвязь военных и политических факторов и их влияние на процесс законотворчества. Рассматривается динамика закрепления политики государства в области обороны в нормативно-правовых актах.
   Определена категория “социальная защита”. Высветлены вопросы и направления социальной защиты военнослужащих Украинской Галицкой Армии и членов их семей: продовольственное, вещевое, жилищное, медицинское, пенсионное обеспечения и удовлетворение духовных потребностей. Анализируется деятельность отделов Государственного Секретариата Военных Дел: интендантского, продовольственного, амуниционного, органов финансовой службы.
   Рассматриваются вопросы обеспечения жильем и формы реализации права военнослужащих на жилье в зависимости от принадлежности личного состава к определенной категории военнослужащих, условий прохождения воинской службы, категории населенного пункта.
   Анализируется денежное обеспечение военнослужащих УГА в зависимости от должности, воинского звания, срока воинской службы и условий службы: оклады денежного обеспечения, надбавки, доплати, одноразовые денежные вознаграждения, материальная помощь.
   Рассматриваются проблемы медицинского обеспечения военнослужащих через систему военно-медицинских учреждений: медицинских пунктов и госпиталей. Анализируется деятельность санитарной реферантуры и санитарных пунктов.
   Исследованы правовые основы создания, задачи, функции, компетенция и практическая деятельность военных правоохранительных органов. В частности, формирование отделов Полевой жандармерии, их задачи и полномочия, проблемы становления военных органов правопорядка на железнодорожном транспорте - Железнодорожной воинской управы и Железнодорожной жандармерии. Анализируется их роль в обеспечении общественного порядка и сохранности государственного имущества на железнодорожных путях.
   Рассматривается процесс создания системы военных судов: военно-полевых, окружных, областных военных судов. Анализируются принципы и порядок осуществления ими судопроизводства. Высветлены истоки зарождения института военной прокуратуры. Исследована роль органов военной юстиции в охране и защите интересов и ценностей государственного строя, общества, борьбы с преступностью, укреплению правопорядка в УГА и государстве.
   Осуществлен анализ нормативно-правовых актов, которые регламентировали военную сферу, и практики их применения.
   Ключевые слова: Западноукраинская Народная Республика, военное управление, военное строительство, военное право, военнослужащие, Украинская Галицкая Армия, социальная защита, военные правоохранительные органы.

Stukalina N.T. Introduction of military law in Western-Ukranian People Republic – Manuscript.

The thesis for a historical sciences candidate’s degree on speciality 20.02.22 – Military history. National University “Lvivska Politechnica” – Lviv, 2004.

   The thesis complexly investigates the introduction of military law in Western-Ukranian People Republic, its influence on creation and formation of Ukranian Galician Army. Legal regulating of military obligation, the principles of replenishing and conditions of military service, military commanding bodies activity; the state secretariate of Military affairs; Editorial Command of Galician Army, Regional Millitary Commands are analysed.
   Influential role of law making work of Military – political authority of WUPR is shown; correlation of military and political factors with the law making process is disclosed. Dynamics of consolidation of state policy in the Sphere of defence is seen out.
   The aspects of social protection of servicemen of Ukranian Galician Army and the members of their families are lighted out: ration, clothing, accommodation, medical, pensionary providing and satisfying of spiritual demands.
   Legal basis of creation, tasks functions, competence and practical activity of military law bodies are investigated; gendarmery, military courts, procuracy, and their role in guard and protection of interests and values of State System, society struggle against the crimes, strengthening of law and order in UGA and in the state in the whole. Well – founded analysis of normative and legal acts which regulated Military Sphere and practice of their using is made.
   Key words Western – Ukranian People Republic Military Command, military building, military law, servicemen, Ukrainan Galician Army, Social protection, military law institutions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Запровадження  військового права в Західноукраїнській Народній Республіці

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net