Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки

Анотації 

Сегеда О.О. Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія праці в особливих умовах. – Харківський військовий університет, Харків, 2004.

   Дисертацію присвячено проблемі формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки. У дисертації виявлені основні науково-теоретичні підходи дослідження суті, змісту професійних якостей та умов їх формування в офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки. Розширено уявлення про зміст вимог до офіцера-вихователя та його функціональної діяльності в особливих умовах. Визначений комплекс значущих професійних якостей, адекватних психолого-виховній діяльності офіцерів-вихователів, їх критерії та рівні сформованості. Надано процедуру дослідження динаміки та процесу формування професійних якостей офіцерів-вихователів. Виявлено, що цілеспрямованому формуванню значущих якостей офіцерів-вихователів сприяє впровадження в процес їх фахової підготовки спеціально розробленої методики, яка містить: формування професійної мотивації як основи процесу розвитку значущих якостей, спеціальні прийоми і способи психолого-педагогічного стимулювання і самостимулювання, комплекс психолого-педагогічних впливів. У результаті проведеного дослідження командирам підрозділів та викладачам запропоновані практичні рекомендації щодо формування професійних якостей у майбутніх офіцерів-вихователів.
   Ключові слова: офіцер-вихователь, значущі професійні якості, психолого-виховна діяльність, фахова підготовка, особливі умови діяльності, професійна мотивація.

Сегеда А.А. Психологические особенности формирования профессиональных качеств офицеров-воспитателей в процессе профессиональной подготовки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – психология труда в особых условиях. – Харьковский военный университет, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме формирования значимых профессиональных качеств офицеров-воспитателей в процессе профессиональной подготовки. В исследовании определены основные теоретические подходы к проблеме формирования качеств офицеров-воспитателей. Первый: успешное становление личности офицера-воспитателя происходит в зависимости от своевременного учета и сформированности у него значимых профессиональных качеств. Второй: формирование профессиональных качеств у офицеров-воспитателей требует учета современных требований, предъявляемых к ним и их функциональной деятельности. Третий: сформированные профессиональные качества офицера-воспитателя должны быть адекватны его деятельности в особых условиях.
   В диссертационном исследовании определены психологические аспекты современных требований к офицеру-воспитателю и его психолого-воспитательной деятельности как разновидности профессиональной деятельности, направленной на всестороннее изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих и целенаправленное формирование их личности.
   Уточнено психологическое содержание функций (психолого-воспитательной, организаторско-представительской, коммуникативно-мобилизующей) деятельности офицера-воспитателя в особых условиях.
   В работе определен комплекс значимых профессиональных качеств: целеустремленность, ответственность, коммуникативность, уверенность в себе, морально-психологическая стойкость, профессиональная активность, готовность к действию, организаторские способности, деловитость. Данные качества рассматриваются как интегрированные образования, включающие в себя взаимосвязанные критерии и признаки, отражающие характер и особенности деятельности офицера-воспитателя в особых условиях. Установлено, что формирование значимых профессиональных качеств происходит более активно и продуктивно, если учитываются основные критерии, раскрывающие их содержание. Определены уровни сформированности профессиональных качеств - высокий, средний, низкий; при этом обосновано, что наиболее приемлемым для эффективной деятельности офицера-воспитателя является высокий уровень сформированности значимых качеств, частично приемлемым – средний и неприемлемым - низкий уровень.
   Исследована динамика формирования значимых качеств офицера-воспитателя в разные периоды профессиональной подготовки (перед ее началом, в ходе ее и в процессе освоения должности офицера-воспитателя), которая позволила определить, что формирование профессиональных качеств в процессе профессиональной подготовки офицеров-воспитателей обуславливает необходимость разработки и обоснования специальной методики формирования значимых качеств.
   В результате исследования разработана методика формирования значимых качеств офицеров-воспитателей в процессе профессиональной подготовки, включающая: формирование профессиональной мотивации как главного условия формирования качеств, использование действенных приемов и способов стимулирования и самостимулирования, применение психолого-педагогических воздействий.
   Командирам подразделений и преподавателям ВВУЗа предложены практические рекомендации по формированию значимых профессиональных качеств у будущих офицеров-воспитателей.
   Ключевые слова: офицер-воспитатель, значимые профессиональные качества, психолого-воспитательная деятельность, особые условия деятельности, профессиональная мотивация.

Segeda А.А. Psychological features of forming professional qualities of officers-educators in the process of professional preparation. – Manuscript.

Dissertation on the scientific degree of candidate of psychological sciences speciality 19.00.09 – psychology of labour in the special conditions. – the Kharkov military university, Kharkov, 2004.

   Dissertation is devoted to the problem of forming the professional qualities of officers-educators in the process of professional preparation. The dissertation describes basic scientific approaches of research of essence, maintenance of professional qualities and terms of their forming in officers-educators in the process of professional preparation. The maintenance of requirements to the officers-educators and their functional activity in the special terms is shown. Definite complex of important professional qualities of officers-educators corresponding to the psychological activity, their criteria and levels of formation are given. The procedure of research of dynamics and the process of forming professional qualities of officers-educators is given. It is exposed, that the level of formed of important qualities depends on the special psychological and pedagogical influence, which were carried out by teachers and commanders of units. As a result of the research practical recommendations of effective forming of professional qualities in future officers-educators are offered.
   Keywords: officer-educator, meaningful professional qualities, psychology activity, professional preparation, the special terms of activity, professional motivation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net