Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв’язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв’язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння

Анотації 

Савков П.А. Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв’язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   В роботі розроблена нова методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи зі зворотними зв’язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння. Новизна методики полягає в тому, що в її основі лежить ієрархічна математична модель цифрових ТЕЗ на структурному і функціональному рівнях і алгоритм побудови детермінованих тестових послідовностей. Вона дозволяє автоматизувати процес контролю технічного стану цифрових ТЕЗ з використанням бази даних типових логічних елементів і функціональних вузлів. Це дає можливість істотно скоротити час контролю цифрових ТЕЗ, які підозрюються в несправності, шляхом побудови детермінованих тестових послідовностей та виявити відмови елементів, охоплених зворотними зв’язками.
   На основі отриманих наукових результатів розроблені технічні рішення та рекомендації, спрямовані на виготовлення та експлуатацію відносно простого і дешевого пристрою, який реалізує методику контролю ТС цифрових ТЕЗ безпосередньо на місці дислокації РЕЗО. Цей пристрій може забезпечити швидкий пошук дійсно несправного ТЕЗ з групи (15-20) ТЕЗ, що підозрюються в несправності, яку виявила система вбудованого контролю РЕЗО. Це дозволяє скоротити середній час визначення ТС об’єкта РЕЗО за рахунок підвищення ймовірності достатності одиночного ЗІП-0.
   Ключові слова: система технічного діагностування, контроль технічного стану, модифікований D-алгоритм, математичний апарат мереж Петрі, цифровий ТЕЗ, елементи з зворотними зв’язками.

Савков П.А. Методика контроля технического состояния цифровых типовых элементов замены, содержащих элементы с обратными связями, непосредственно на месте дислокации радиоэлектронных средств вооружения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14 – вооружение и военная техника. Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   В работе изложены научные результаты, направленные на сокращение среднего времени восстановления цифровых ТЭЗ, содержащих элементы с обратными связями. Для достижения этой цели разработана новая методика контроля технического состояния цифровых ТЭЗ, содержащих элементы с обратными связями, непосредственно на месте дислокации РЭСВ.
   Новизна методики заключается в том, что в ее основе лежит иерархическая ММ цифровых ТЭЗ на структурном и функциональном уровнях и алгоритм построения детерминированных ТП. Методика позволяет автоматизировать процесс контроля ТС цифровых ТЭЗ с использованием базы данных типовых логических элементов и функциональных узлов. Это дает возможность существенно сократить время контроля подозреваемых в неисправности цифровых ТЭЗ за счет построения детерминированных ТП и обнаружить отказы элементов, охваченных ОС.
   Для реализации методики разработана новая математическая модель цифровых ТЭЗ, построенная на основе математического аппарата сетей Петри.
   Модель является детерминированной и иерархической, ее сущность заключается в формализованном описании процесса функционирования цифровых ТЭЗ на структурном и функциональном уровнях. Важная особенность модели, определяющая ее новизну, заключается в представлении отказов элементов, охваченных обратными связями, на структурном и функциональном уровнях. Рассмотрено формализованное описание типовых видов неисправностей на логическом и функциональном уровнях, устанавливающее связь между физической природой возникновения неисправности и математическим представлением ее проявления.
   На основе предлагаемой математической модели разработаны методика и алгоритм построения детерминированных ТП для контроля ТС цифровых ТЭЗ на базе модифицированного D-алгоритма. Сущность модификации D-алгоритма заключается в ограничении зацикливания прохождения сигнала через элементы, охваченные ОС, и установке этих элементов в определенное состояние, что позволяет обнаруживать отказы элементов, охваченных ОС. В этом заключается новизна полученной методики. Реализация разработанной методики дает возможность проводить контроль ТС цифровых ТЭЗ, содержащих элементы с обратными связями, непосредственно на месте дислокации РЭСВ за относительно короткое время за счет максимальной автоматизации данного процесса с использованием базы данных типовых логических элементов и функциональных узлов на логическом и функциональном уровнях.
   Полученные в диссертации научные результаты могут быть использованы при разработке относительно простого и дешевого устройства для контроля ТС цифровых ТЭЗ непосредственно на месте дислокации РЭСВ. Данное устройство может обеспечить быстрый поиск действительно неисправного ТЭЗ из группы (15-20) ТЭЗ, подозреваемых в неисправности, которую может выявить система встроенного контроля РЭСВ. Это позволяет сократить среднее время восстановления ТС объекта РЭСВ за счет повышения вероятности достаточности одиночного ЗИП-О. Показано, что за счет использованной разработанной методики, годовой расход затрат на восстановление объектов РЭСВ сокращается более чем на 15-20%.
   Ключевые слова: система технического диагностирования, контроль технического состояния, модифицированный D-алгоритм, математический аппарат сетей Петри, цифровой ТЕЗ, элементы с обратными связями.

Savkov P.A. Methods of control of technical condition of digital type replacement elements containing feedback elements, in radio electronic armament at immediate deployment location. – Manuscript.

Thesis to obtain the scientific degree of the Candidate of technical sciences on the specialty 20.02.14 – “Armament and Materiel”. The Military Institute of Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2004.

   The thesis is dedicated to development of the theory and practice of technical diagnostics. Developed are the methods of control of technical condition of digital type replacement elements containing feedback elements, in radio electronic armament at immediate deployment location. The newness of the method is that in its basis is the hierarchic mathematical model of technical condition of digital type replacement elements on structural and functional level as well as an algorithm of formation of determined testing sequences. It allows automating the process of control of technical condition of digital type replacement elements using the database of type logical elements and functional devices. It provides for substantial reduction of time for control of digital type replacement elements that are suspected of malfunction by formation of determined testing sequences and detect failures of feedback elements.
   The results of the work provide technical decisions and comments to make a relatively inexpensive and easy to use a device which uses methods of control of technical condition of digital type replacement elements containing feedback elements, in radio electronic armament at immediate deployment location. Such device may provide for a rapid search of a truly failed type replacement element from a group (15-20) of type replacement elements suspected of malfunction by the in-built control system of the radio-electronic weapon system. This allows reducing the time for detection of technical condition of the radio-electronic weapon system making it more self-sufficient with one set of repair items.
   Key words: system of technical diagnosis, control of technical condition, modified D-algorithm, mathematical machinery network of Petri, digital type replacement element, feedback element.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методика контролю технічного стану цифрових типових елементів заміни, які містять елементи з зворотними зв’язками, безпосередньо на місці дислокації радіоелектронних засобів озброєння

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net