Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект

Анотації 

Тищенко С.В. Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національна академія оборони України – Київ, 2004.

   Дослідження присвячене найменш вивченій стороні історії українського військового мистецтва – розвідці, вивченню розвідувальної діяльності періодів Нової Запорозької Січі (1734–1775 рр.) та Української революції на початку ХХ ст. (1917–1921 рр.), як найбільш складних та проблематичних в історії українських військових формувань.
   У дисертації досліджується джерельна база та стан наукової розробки проблеми становлення та функціонування воєнної розвідки за часів існування Нової Запорозької Січі (1734–1775 рр.) та Української революції (1917–1921 рр.), запропоновано власну методику дослідження.
   Головна увага приділена вивченню місця та ролі воєнної розвідки у забезпеченні національної безпеки України. Узагальнено досвід розвідувальних органів із забезпечення діяльності військових формувань Запорозької Січі (1734–1775 рр.), Української Народної Республіки та Української держави (1917- 1921 рр.) як в мирний, так і воєнний час;
   Здійснено аналіз принципів організації та планування розвідувальної діяльності, структури воєнної розвідки Запорозького війська (1734–1775 р.), Збройних сил України (1917–1921 рр.) та способів ведення розвідки.
   Розкриваються позитивні та негативні сторони розвідувального забезпечення, підготовки особового складу для виконання бойових завдань, а також надана оцінка ефективності дій розвідувальних органів.
   Розроблені практичні рекомендації щодо використання досвіду розвідувальної діяльності періодів Нової Запорозької Січі, Української Народної Республіки та Української держави для сучасних Збройних Сил України.
   Ключові слова: воєнна розвідка, воєнні дії, розвідувальна діяльність, функціонування.

Тищенко С.В. Разведывательная деятельность в периоды Новой Запорожской Сечи и Украинской революции: исторический аспект. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 22.02.22 – военная история. Национальная академия обороны Украины – Киев, 2004.

   Исследование посвящено наименее изученной стороне истории украинского военного искусства – разведке, изучению разведывательной деятельности периодов Новой Запорожской Сечи (1734–1775 гг.) и Украинской революции начала ХХ ст. (1917–1921 гг.), как наиболее спорных и проблематичных в истории украинских военных формирований.
   В работе на основе новых источников рассматривается становление, функционирование военной разведки в периоды Новой Запорожской Сечи (1734–1775 гг.) и Украинской революции (1917–1921 гг.). Основное внимание уделяется предпосылкам создания системы разведывательного обеспечения в Украине, направлениям его развития, а также роли и месту военной разведки в борьбе за независимость украинского народа. В работе рассматривается деятельность военно–политического руководства относительно организации разведывательной деятельности в интересах национальной безопасности Украины; динамика изменений структуры разведки в период Украинской революции; основы организации разведывательного обеспечения как в мирное, так и военное время; задачи военной разведки и тактика действий разведывательных органов в Запорожском войске, Вооруженных силах Центральной Рады, Гетманата, Директории. Особое внимание в работе уделяется степени профессиональной подготовки разведчиков и их социальному обеспечению.
   В исследуемый период со всей выразительностью подтвердилось глубокое обоснование важности разведки при выполнении специальных задач: в политическом плане – разведка всегда выступала инструментом упреждения агрессии противников украинской независимости, в военном – важнейшим элементом в системе боевого обеспечения деятельности войск. При этом количественный состав сил разведки Запорожского войска всегда зависел от наличия внешней угрозы и увеличивался прямо пропорционально увеличению войска и колебался от 10 до 13% от его общего количества.
   Исследование разведывательной деятельности Вооруженных сил Центральной Рады, Гетманата, Директории свидетельствует о том, что независимо от общего количества воинских формирований, структура разведки почти не изменялась, а количество личного состава, который привлекался для выполнения разведывательных задач, находилось на одном уровне. Причем, небольшие изменения численности разведчиков могут свидетельствовать лишь о “необходимой достаточности” (10–14% от общего количества) в личном составе, который привлекался для выполнения задач разыскания и отвечал тогдашним требованиям.
   В работе была решена научная задача, которая заключалась в оценке разведывательной деятельности военных формирований в Новой Запорожской Сечи и во время Украинской революции, а также в определении направлений применения исторического опыта для современных Вооруженных Сил Украины. Кроме того, отсутствие аналогичных решений и подходов к оценке деятельности разведывательных органов Запорожского войска, Вооруженных сил Центральной Рады, Гетманата и Директории в настоящее время, делает результаты исследований приоритетными, в особенности на пути реформирования современных Вооруженных Сил Украины.
   В работе предлагаются практические рекомендации на предмет использования исторического опыта разведывательной деятельности в периоды существования Запорожского войска, Вооруженных сил Центральной Рады, Гетманата и Директории для усовершенствования организационно–штатной структуры сил военной разведки, информационно–аналитической работы в структурах разведки, способов боевого применения разведывательных органов.
   Ключевые слова: военная разведка, военные действия, разведывательная деятельность, функционирование.

Tischenko S.V. “Intelligence activity in the times of New Zaporozhye Sich and Ukrainian revolution: historical aspect”. – Manuscript.

Theses submitted for candidate’s degree in history. Speciality 22.02.22 – military history. National Defense Academy of Ukraine – Kyiv, 2004.

   The research is dedicated to the least studied part of Ukrainian military science history – intelligence, analysis of the intelligence activity in the times of New Zaporozhye Sich (1734-1775) and Ukrainian revolution in the beginning of XX-th century (1917-1921), being most disputable and problematic in the history Ukrainian military formations.
   Source base study and state of scientific elaboration of the problem of creation and functioning of military intelligence in the times of New Zaporozhye Sich (1734-1775) and Ukrainian revolution in the beginning of XX-th century (1917-1921) is performed in the theses, new methodology of research is proposed in the work.
   The main attention is paid to the study of place and role of military intelligence in providing national security of Ukraine. The experience of reconnaissance structures in combat support of military formations of Zaporozhye Sich (1734-1775), Ukrainian Peoples Republic and Ukrainian state (1917-1921) is generalized, including experience of work in peacetime and at war.
   Analyses of principles of organization and planning of intelligence activity is performed in the theses, as well as estimate of the structure of reconnaissance in Zaporozhye troops (1734-1775), Armed Forces of Ukraine (1917-1921) and methods of conducting reconnaissance.
   Positive and negative facets of intelligence support, personnel training for accomplishing combat tasks are unveiled in the work. Estimate of the effectiveness of intelligence agencies is also done in theses.
   Practical guidelines as for the use of experience in intelligence support from New Zaporozhye Sich, Ukrainian Peoples Republic and Ukrainian state are made for the benefit of the modern Armed Forces of Ukraine.
   Key words: reconnaissance, combat actions, intelligence activity, functioning.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорозької Січі та Української революції: історичний аспект

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net