Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Коґнітивні чинники суїцидальної поведінки у підлітків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Коґнітивні чинники суїцидальної поведінки у підлітків

 Анотації

Лосієвська О.Г. „Коґнітивні чинники суїцидальної поведінки у підлітків” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Інститут психології імені Г.С.Костюка. АПН України. – Київ, 2006.

   Дисертаційне дослідження присвячене проблемі чинників, проявів і способів корекції суїцидальної поведінки у підлітків. Показано, що для осіб, яким не властиві патопсихологічні властивості, визначальним є соціально-психологічний чинник. Домінуючим чинником суїцидальної поведінки у підлітків виступає чинник наслідування поведінкових взірців, які поділяються субкультурою. Цей чинник реалізується за допомогою когнітивних процесів. Виявлено, що підліткова субкультура, містячи елементи автономності, ригористичності, максималізму, нігілізму, конформізму, посутньої текстуальності, проявляючись в ігрових формах, не тільки не містить засторог проти суїцидальності, а навпаки – за своєю структурою сприятлива для вироблення суїцидальних сценаріїв та їхньої реалізації.
   Показано, що чинники суїцидальної поведінки у підлітків не актуалізуються за наявності високого ступеня розвитку особистісної та соціальної рефлексії - це розуміння відносності соціальних феноменів підлітком,  вироблення особистісного соціального ідеалу, усвідомлення власного життя як об’єктивного уможливлення наближення до ідеалу.
   Прояв суїцидальних тенденцій вимагає психокорекційного впливу. Засобом профілактики становлення суїцидальної поведінки у підлітків є розвиток соцієтальних характеристик підліткових груп.
   Практичне значення дослідження полягає у розробці й апробації програми, спрямованої на попередження суїцидальної поведінки у підлітків. Програма може застосовуватись у роботі з учнями середніх класів шкіл-інтернатів з метою психокорекції.
   Ключові слова: суїцид, підліток, аутоагресія, суїцидальний сценарій, субкультура, поведінкові розлади, соцієтальність, коґнітивність, рефлексія.

Лосиевская О.Г. „Когнитивные факторы суицидального поведения у подростков”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная психология; психология социальной работы. Институт психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. — Киев, 2006.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме факторов, проявлений и способов коррекции суицидальных форм поведения у подростков. В работе теоретически обосновано и эмпирически исследовано влияние социально - психологических факторов на становление суицидального поведения у подростков.
   В диссертационном исследовании доказано, что определяющим фактором суицидального поведения у подростков, которым не присущи патопсихологические черты, является фактор социально-психологический.
   Установлено, что значимым в становлении суицидального поведения выступает следование подростками поведенческим образцам, присущим субкультуре. Показательно, что внушение как мотив суицидального поведения имеет значительное влияние именно в подростковом возрасте. С указанным эффектом связаны и все конформистские мотивы суицидальности. Ключевым моментом проявления сугестивного фактора выступает когнитивное влияние, предопределяющее формирование суицидальных сценариев.
   Показано, что подростковой субкультуре присущи черты автономности, ригористичности, максимализма, нигилизма, конформизма, текстуальности, проявленные в игровых формах. Такие характеристики способствуют становлению суицидальных сценариев. Структурные компоненты суицидальных сценариев следующие: а) усвоение суицидального акта (источником может выступать сообщенный опыт других лиц или персонажей литературы, фильмов и т.п.); б) принятие усвоенного опыта в качестве поведенческого образца (суицидальный акт определяется в качестве этически нормативного); в) оформление и сообщение суицидального текста, включающего пресуицидальные обстоятельства, суицидальные действия и постсуицидальные следствия; г) анализ жизненных обстоятельств, побуждающих или отвлекающих от реализации выработанного сценария. Существуют положительные и отрицательные факторы предотвращения суицидального поведения, проявляющиеся эффективно только в единстве. Объективной основой этих факторов выступает: а) социетальность (причастность/непричастность к группе); б) экзистенциально-смысловая аксиология, которая может проявляться в виде религиозных, политических или метафизических проектов жизни индивида.
   Показано, что факторы суицидального поведения у подростков не актуализируются при наличии высокой степени развития личностной и социальной рефлексии. Рефлексивный акт рассматривается, как специфическое проявление самоактивности личности подростка, который оказывает возможность и готовность индивида создавать свой личностный сценарий путем совокупности процессов познания, самооценивания, саморегуляции. Это делает возможным: а) понимание относительности социальных феноменов; б) формирование личностного социального идеала; в) осознание собственной жизни как объективной предпосылки приближения к идеалу.
   Средством профилактики становления суицидального поведения у подростков есть развитие социетальных характеристик подростковых групп. Имеет место зависимость между уровнями развития рефлексии и социальной самоактуализацией подростка. Результаты формирующего эксперимента позволили сделать вывод об эффективности предложенных мероприятий, что доказывает возможность целенаправленного влияния на формирование суицидальных сценариев путем развития личностной и социальной рефлексии, что способствуют предотвращению суицидального поведения подростков.
   Ключевые слова: суицид, подросток, поведенческие отклонения, аутоагрессия, суицидальный сценарий, субкультура, социетальность, когнитивность, рефлексия.

Losievskaja O.G. „ Cognitive factors of teenagers suicidal behaviour” - Manuscript.

The thesis work is getting a candidate degree in psychology on speciality in 19.00.05 - social psychology; psychology of social work.. G.S.Kostjuk Institute of psychology of the Academy of Pedagogical Science of Ukraine, Кyiv, 2006.

   The research is devoted to a problem of factors, their display and ways of correction of teenagers suicidal behaviour. It is shown, that for persons in whom are not inherent pathopsychological properties determining are the social - psychological factor as discrepancy of the certain situations of life and activity of teenagers takes place. As the dominating factor of suicide behaviour at teenagers acts „effect Werther ” - inheritance of behavioural samples which share subculture. It is revealed, that the teenage subculture contains elements of autonomy, maximalism, nihilism, the conformism, accompanying textualism, being shown in game forms not only does not contain protection from suicid, and on the contrary - on the structure favorable for creation suicid scripts and their realization. It is experimentally confirmed, that social and cognitive factors of suicidal behaviour at teenagers are not staticized at presence of a high degree of development of a personal and social reflection. Practical value of research will consist in development and approbation of the program directed on the prevention of suicide behaviour at teenagers. The program can be applied in work with pupils of middle classes of schools - boarding schools with the purpose psychocorrection.
   Key words: autoaggression, cognitivity, parasuicid, reflection, suicide, the suicide script, subculture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Коґнітивні чинники суїцидальної поведінки у підлітків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net