Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання

Анотації 

Абрамов В.І. „Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09. 00. 03. – соціальна філософія та філософія історії. Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України. Київ, 2005.

   Досліджуються соціально-філософські проблеми становлення, функціонування і механізму регулювання розвитком духовного потенціалу Збройних Сил України та специфіка процесу логіко-змістової інтеграції його елементів на основі ідеології розвитку сучасного українського суспільства. Обґрунтовано механізм взаємодії елементів системи формування духовного потенціалу Збройних Сил та об’єктивну необхідність посилення регулятивно-творчої ролі ідеології розвитку сучасного українського суспільства. Визначена її сутність, структура та обґрунтовані новий взірець і соціальна роль, як інтегруючої і консолідуючої системи духовних цінностей й чинника логіко-змістової інтеграції національних інтересів України. Уточнено концептуальні підходи та сформульовано рекомендації щодо вдосконалення регулювання системою формування духовного потенціалу, як складного комплексного процесу взаємодії організації та самоорганізації.
   Ключові слова: дух, духовність, духовний потенціал Збройних Сил, система формування духовного потенціалу, ідеологія розвитку сучасного українського суспільства, логіко-змістова інтеграція, діагностика духовного стану.

Абрамов В.И. "Духовный потенциал Вооруженных Сил Украины: методология системного изучения и регулирования”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03. – социальная философия и философия истории. Институт высшего образования Академии педагогических наук Украины. Киев, 2005.

   В диссертации рассмотрены теоретические и практические проблемы становления, функционирования и механизма регулирования развитием духовного потенциала Вооруженных Сил Украины и специфики процесса логико-смысловой интеграции его элементов на основе идеологии развития современного украинского общества.
   Анализируется духовный потенциал Вооруженных Сил как синергетическая система. Характерная особенность нелинейных духовных систем и нелинейного подхода в целом – наличие множественности состояний и возможности множественности путей развития. При этом число состояний, их качественные свойства определяются свойствами самой системы. Показано, что принципиальное значение при анализе духовного потенциала имеет определение способа интеграции его элементов. Таким способом является логико-смысловая интеграция на основе идеологии развития современного украинского общества.
   Рассмотрены теоретико-методологические проблемы формирования новой идеологии развития украинского общества, отвечающего перспективам развития Вооруженных Сил, анализируется ее сущность и содержание, исторические предпосылки становления и развития. С учетом специфики переходного периода и утверждения в стране государственности, становления единой политической нации в работе рассматривается ценностно-ориентующая и организующая роль идеологии развития современного украинского общества в обосновании национальных интересов Украины, формирования и укрепления духовного потенциала ее Вооруженных Сил. Это в свою очередь детерминирует и содержание социального механизма регулирования состояния духовности. Рассматривается в связи с этим управление состоянием духовности в обществе и войсках.
   В содержательно-структурном аспекте система управления формированием духовного потенциала, исходя из авторской концепции, рассматривается через теоретические модели: структурно-функциональную и проблемно-ориентированную духовной безопасности.
   Проанализированы и обобщены теоретические основы проведения диагноза состояния духовных систем. Задачей социальной философии является проведение диагностики состояния открытых, нелинейных, незавершенных социальных систем или постижение мыслью выявленной сущности предмета и его содержания. В таком значении мысль перестает быть лишь инструментом при познании вещей и преображается в живую значимую стихию. Диагностика больших духовных систем вместо анализа отдельных деталей, прежде всего, дает возможность определить и зафиксировать ту сферу бытия содержания, значения, ценности, которые ориентированы на целостность системы. Утверждается, что синергетика может быть новой методологией диагностики состояний и прогнозирования будущего в эволюции больших духовных систем.
   Обобщены концептуальные подходы и сформулированы научно-практические рекомендации совершенствования управления системою формирования духовного потенциала войск и общества, как сложного процесса взаимодействия организации и самоорганизации.
   Ключевые слова: дух, духовность, духовный потенциал вооруженных сил, система формирования духовного потенциала, идеология развития современного украинского общества, логико-смысловая интеграция, диагностика духовного состояния.

V.I. Abramov. The spiritual potential of the Ukrainian Armed Forces: the methodology of the system learning and regulation. – Manuscript.

Dissertation for the Doctor’s scientific degree in Philosophical sciences in specialty 09.00.03. – Social Philosophy and Philosophy of History. The Institute of Higher Education of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv, 2005.

   The dissertation deals with social – philosophic problems of formation, functioning and the mechanism of regulating the development of the spiritual potential of the Ukrainian Armed Forces and specific of the process of logical-content integration of its state-patriotic ideology. It is grounded the mechanism of the interaction of elements of the system of formation of the spiritual potential of Armed Forces and the objective necessity of strengthening of regulative-creative role of the state-patriotic ideology in the transitional period. It is determined the essence, structure and substantiated the new standard and social role as the integrated and consolidated system of spiritual values and the factor of logical-content unity of the national interests of Ukraine.
   The conceptual approaches have been specified and the recommendations for improving of regulation by the system of formation of the spiritual potential as a well-rounded complex process of interaction of organization and self-organization have been formulated.
   Key words: spirit, spiritualism, spiritual potential of Armed Forces, system of formation of spiritual potential, state-patriotic ideology, logical-content integration, diagnosis of spiritual potential.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net