Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах

Анотації 

Буяло О.В. Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут. Київ, 2005.

   Дисертація присвячена розвитку теорії і практики експлуатації та ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєнь.
   Розроблено нову математичну модель процесу проведення СР сучасних РЕЗО радіотехнічних військ у ВРО без знецінювання виконаних раніше робіт, у якій реалізований удосконалений процес проведення СР в умовах виникнення відмов, що не знецінюють. Сутність запропонованого удосконалення полягає в обліку особливостей зміни технічного стану кожного об'єкта РЕЗО при визначенні раціонального комплексу ремонтних робіт.
   Розроблені нові математичні моделі процесу проведення СР сучасних РЕЗО радіотехнічних військ у ВРО, що враховують знецінювання виконаних раніше робіт.
   Обґрунтовані рекомендації, спрямовані на вдосконалення процесу проведення середнього ремонту сучасних РЕЗО радіотехнічних військ в існуючих і перспективних ВРО та підвищення показників ефективності цього процесу.
   Ключові слова: радіоелектронні засоби озброєнь, середній ремонт, військовий ремонтний орган, резерв часу, фаза дефектації, ремонтна фаза, фаза настройки та випробувань.

Буяло О.В. Математические модели среднего ремонта современных радиоэлектронных средств вооружения, проводимого в войсковых ремонтных органах. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 20.02.14 – вооружение и военная техника. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Военный институт. Киев, 2005.

   Диссертация посвящена развитию теории и практики эксплуатации и ремонта современных радиоэлектронных средств вооружений (РЭСВ).
   В результате анализа существующих процессов проведения среднего ремонта (СР) современных РЭСВ в войсковом ремонтном органе (ВРО) выявлено, что в настоящее время этим процессам присуща низкая эффективность, несовершенство и избыточность в отношении современных РЭСВ, что в конечном итоге приводит к снижению эксплуатационной надежности таких РЭСВ. Сложившееся положение обусловлено различными причинами, которые воздействуют на процесс проведения СР современных РЭСВ в виде различных дестабилизирующих факторов, которые можно разделить на две группы: необесценивающие и обесценивающие выполненные ранее ремонтные работы. Поэтому в работе решается актуальная научная задача, направленная на разработку математических моделей, адекватных реальным процессам, которые позволят обосновать рекомендации по его усовершенствованию.
   Разработана математическая модель процесса проведения СР современных РЭСВ частей Противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с учетом возникновения необесценивающих отказов. Математическая модель отличается от известных реализацией в ней усовершенствованного процесса проведения СР в условиях возникновения необесценивающих отказов, который представлен в виде последовательного выполнения трех фаз (фазы дефектации, ремонтной фазы, фазы настройки и испытаний) с учетом резервов времени. Резерв времени при выполнении ремонтных работ может быть образован за счет предлагаемого усовершенствования, сущность которого заключается в учете особенностей изменения технического состояния каждого объекта РЭСВ при определении рационального комплекса ремонтных работ. Математическая модель получена в виде аналитического соотношения для выполнения фазой комплекса ремонтных работ за допустимое время (или вероятности срыва процесса выполнения этих работ за допустимое время) в соответствии с разработанными усовершенствованными формализованными схемами процесса проведения СР. Общее математическое выражение для показателя эффективности процесса проведения СР получено (с учетом условия независимости выполнения фаз) в виде произведения вероятностных показателей, полученных для каждой фазы. Математическая модель позволяет проводить количественную оценку влияния дестабилизирующих факторов, не обесценивающих выполненную ранее работу, резервов времени фазы дефектации, ремонтной фазы и фазы настройки и испытаний на выбранные показатели эффективности процесса проведения СР, что позволит сократить простои оборудования при выполнении ремонтных работ в существующих ВРО и более обоснованно вырабатывать и предъявлять требования к разрабатываемым ВРО, которые должны обеспечивать проведение СР современных и перспективных РЭСВ в условиях войск.
   Для учета дестабилизирующих факторов, обесценивающих выполненную ранее работу, в диссертации разработаны математические модели процесса проведения СР современных РЭСВ частей Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины с учетом обесценивающих отказов. Математические модели отличаются от известных реализацией усовершенствованного процесса проведения СР, который представлен в виде последовательного выполнения трех фаз (фазы дефектации, ремонтной фазы, фазы настройки и испытаний) с учетом резервов времени и дестабилизирующих факторов, которые могут обесценивать выполненную ранее полезную наработку. Учет таких дестабилизирующих факторов может осуществляться путем проведения технического контроля в процессе выполнения каждой фазы среднего ремонта. Математические модели получены в виде аналитических выражений, устанавливающих зависимость выбранного показателя эффективности процесса выполнения каждой фазой своей задачи от совокупности параметров исследуемых фаз. Эти расчетные соотношения учитывают различные случаи возникновения обесценивающих и необесценивающих отказов в фазах при проведении СР современных и перспективных РЭСВ радиотехнических войск Воздушных Сил ЗСУ. Математические модели позволяют проводить количественную оценку влияния параметров процесса проведения СР и характеристик ВРО, а также дестабилизирующих факторов, вызывающих обесценивание выполненной ранее работы, на выбранные вероятностные показатели эффективности процесса выполнения каждой фазой своей задачи и процесса СР в целом. Такое теоретическое исследование дает возможность обосновать практические рекомендации, направленные на совершенствование процесса проведения СР современных РЭСВ радиотехнических войск ВС Вооруженных Сил Украины в существующих и перспективных ВРО и улучшения показателей эффективности этого процесса.
   Разработанные математические модели позволяют обосновать рекомендации, направленные на совершенствование процесса проведения среднего ремонта современных РЭСВ частей ПВО ВС ВСУ в существующих и перспективных ВРО, и улучшить показатели эффективности этого процесса.
   Проведенный анализ выигрыша от реализации усовершенствованных процессов проведения СР показал, что выигрыш по вероятностному показателю составит: для вероятности срыва процесса проведения СР 20%…25%; для вероятности выполнения фазой СР своей задачи 5%...7%, а по стоимостному: для себестоимости СР 5%...20%; для коэффициента экономичности выполнения продления назначенных сроков службы 5%...25%.
   Полученные в диссертации научные результаты способствуют дальнейшему развитию теории эксплуатации и ремонта.
   Ключевые слова: радиоэлектронные средства вооружений, средний ремонт, войсковой ремонтный орган, резерв времени, фаза дефектации, ремонтная фаза, фаза настройки и испытаний.

Byalo A.V. Mathematical models of light overhaul of modern radio electronic means of arms, which one is carried out in army repair bodies - Manuscript.

Thesis on obtaining of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 20.02.14 - arms and military engineering. The Kyiv National Taras Shevchenko University, Military Institute. Kyiv, 2005.

   The thesis is dedicated of development of the theory both maintenance practices and repair of modern radio electronic means of arms (REMA).
   The realised improved process of realization light overhaul (LO) in conditions of originating of failures, which one not depreciation executed is designed new mathematical model of process of realization LO modern REMA of a radio troops in an army repair body (ARB) without depreciation of executed before activities, in which one. The nature of offered advancing is encompass byed the count of features of change of availability index of product of each object REMA at definition of a rational complex of repair works.
   Designed new mathematical models of process of realization LO modern REMA of a radio troops in ARB, at depreciation executed before activities.
   The guidelines, directional on advancing of process of realization of light overhaul modern REMA of a radio troops in existing and perspective ARB and increase of parameters of efficiency of this process are justified.
   Keywords: radio electronic means of arms, light overhaul, army repair body, reserve of time, phase of fault detection, repair phase, phase of set-up and tests.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Математичні моделі середнього ремонту сучасних радіоелектронних засобів озброєння, що проводиться у військових ремонтних органах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net