Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління

Анотації 

Бойко О.В. Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2005.

   У дослідженні проведений аналіз теоретичних і методичних засад процесу формування готовності до управління процесом виховання військовослужбовців у офіцерів із гуманітарних питань, виявлено специфіку їх управлінської діяльності.
   Визначено, що основними видами готовності майбутніх магістрів військово-соціального управління до здійснення управлінської діяльності є професійний, особистісний і психологічний.
   Теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено дидактичну технологію формування готовності у майбутніх магістрів військово-соціального управління в процесі їх професійної підготовки у Національній академії оборони України. Концептуальною основою розробленої дидактичної технології визначено особистісно орієнтоване навчання, а умовами її ефективного функціонування – застосування квазіуправлінських творчих завдань та їх розв’язання за допомогою суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників навчально-виховного процесу.
   Ключові слова: формування готовності, компоненти готовності, управління процесом виховання військовослужбовців, квазіуправлінське завдання, магістр військово-соціального управління, дидактична технологія.

Бойко О.В. Формирование готовности к управленческой деятельности у будущих магистров военно-социального управления. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Институт педагогики и психологии профессионального образования АПН Украины, Киев, 2005.

   В исследовании проведен анализ теоретических и методических основ формирования готовности к управлению процессом воспитания военнослужащих у офицеров по гуманитарным вопросам, определена специфика их управленческой деятельности.
   Основными видами готовности у будущих магистров военно-социального управления осуществлять управленческую деятельность являются личностный, профессиональный и психологический.
   Теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена дидактическая технология формирования готовности у будущих магистров военно-социального управления в процессе их профессиональной подготовки в Национальной академии обороны Украины. Концептуальной основой разработанной дидактической технологии определена концепция личностно-ориентованного обучения, а условиями её эффективного функционирования – применение квазиуправленческих творческих заданий, их решение с помощью субъект-субъектного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса.
   Ключевые слова: формирование готовности, компоненты готовности, управление процессом воспитания военнослужащих, квазиуправленческое задание, магистр военно-социального управления, дидактическая технология.

Boyko О.V. Forming the readiness to management activity among future masters of a military-social management. – Manuscript.

Dissertation for obtaining scientific degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – Theory and methods of professional education. – Institute of Pedagogy and Psychology of Professional Education of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The analysis of scientific researches results clearly shows that the officers’ professional training in the field of humanitarian issues, particularly forming the psychological readiness to managing the officers’ education process, is not examined enough. This caused that fact that obtained knowledge, skills and abilities on performing this process managing do not allow them to effectively fulfill the educational tasks. Also the modern state of their psychological readiness to effectively perform the management activity does not correspond to requirements of humanitarian politics in the Armed Forces of Ukraine in full amount.
   It was firstly determined that the officers’ education process managing is an influence of the military-social system’s subjects on educational activity of the minor rank leaders (commanders, chiefs) and military collectives, training, training-combat, combat and other kinds of alumnis’ activity with purpose to provide the efficient level of the training-educational process effectiveness, optimal solution of main educational tasks, all-round creative development, self-actualization and self-improvement of alumni by aim-determination, forecasting, projecting, planning, coordination, organization and practical performing the educational work in military units (subunits).
   It was fixed that management activity of a future master of a military-social management is an officer’s activity in a subordinated to him military unit (subunit) while which the common military work (service) of its participants is agreed and coordinated. The algorithm of his management activity consists of: information collecting and analyzing; forecasting; preparation, taking and approval of management decision on process of soldiers’ education; planning; organization; motivation; regulation and coordination; controlling and estimation of this decision’s results.
   It was proved that the readiness of a future master of a military-social management to management activity is a complicated dynamic psychic creation, expressing the amount of intellectual, emotional, motivational, operational-management and volitional sides of his psyche in a ration with external conditions and management tasks. It is a complicated personal new-creation that includes interaction and mutual influence of motivational, emotional-volitional, oriented-mobilization, cognitive-estimation, operative-management and intellectual components. The developmental level of these components reflects the functional reliability of an officer’s psyche in conditions of management activity and adequately provides the fulfillment of formulated management tasks.
   It was firstly based and experimentally proved that the didactic technology of forming readiness to the officers’ education process management among future masters of a military-social management is a theoretically based learning system the aim of which is a high level of formation of motivational, emotional-volitional, oriented-mobilization, cognitive-estimation, operative-management and intellectual components of an officer’s personality in the field of humanitarian issues that reflects the functional reliability of his psyche in terms of management activity adequately provides the fulfillment of formulated management tasks.
   The basic technological complex of forming the readiness to performing the management activity among officers based on the personality-oriented learning is: a triad “task – dialogue – game”; creation of personality-oriented situation; solution of quazimanagement tasks. The organizational form of a didactic technology is a learning module.
   The statistic argumentation of a researching hypothesis clearly proves that fact that the basis of management training of officers in the field of humanitarian issues in the National Defense Academy of Ukraine is a modeling of the main kinds of their management activity in a military-didactic process. The effective method of such training is a method of certain situations’ analysis (case-method). It was proved that the efficiency of officers’ activity in solving quazimanagement tasks to 41,4% depends on the didactical technology of their professional training in the National Defense Academy of Ukraine. This gives us a right to prove the hypothesis that they are caused by introduction of our technology into the military-didactical process.
   Key words: formation of preparedness, components of preparedness, military servicemens education, process management in military personel education, simulated management task, master of art in military-social management, didactical technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net