Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей

Анотації

Черняк А.І. Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – „Психологія діяльності в особливих умовах”. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м.Хмельницький, 2005.

   Досліджено існуючі підходи та визначено основні напрямки удосконалення оцінки інтелектуальних здібностей військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, шляхом розробки і впровадження високонадійних методів прогнозування професійної придатності. Проаналізовано теоретичні підходи до оцінки інтелектуальних здібностей особистості. Уточнено сутність і особливості оцінювання інтелектуальних здібностей в інтересах прогнозування успішності професійної діяльності військовослужбовців за контрактом.
   На контингенті військовослужбовців, які призиваються на військову службу за контрактом, досліджено прийнятність ряду методик оцінки інтелектуальних здібностей для проведення масових обстежень і на їхній основі обґрунтувано комплекс оціночних критеріїв рівня розвитку інтелекту, а також цілісну технологію оцінювання інтелектуальних здібностей і прогнозування професійної придатності кандидатів. Використовуючи психотехнологію оцінювання, вивчено кореляційну залежність результатів військово-професійної діяльності військовослужбовців, які призиваються на військову службу за контрактом, від рівня розвитку їх інтелектуальних здібностей. Розроблено рекомендації з оптимізації оцінки інтелектуальних здібностей військовослужбовців, які призиваються на військову службу за контрактом.
   Ключові слова: військова служба за контрактом, інтелектуальні здібності, методи прогнозування, професійна придатність.

Черняк А.И. Организационно-психологические условия прогнозирования профессиональной пригодности военнослужащих-контрактников посредством оценки их интеллектуальных способностей. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – „Психология деятельности в особых условиях”. Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, г. Хмельницкий, 2005.

   Исследованы существующие подходы и определены основные направления усовершенствования оценки интеллектуальных способностей военнослужащих, которые проходят воинскую службу по контракту, путем разработки и внедрения высоконадежных методов прогнозирования профессиональной пригодности. Проанализированы теоретические подходы к оценке интеллектуальных способностей личности. Уточнены сущность и особенности оценивания интеллектуальных способностей в интересах прогнозирования успешности профессиональной деятельности военнослужащих по контракту.
   На контингенте военнослужащих, призываемых на воинскую службу по контракту, исследована приемлемость ряда методик оценки интеллектуальных способностей для проведения массовых обследований и на их основе обосновано комплекс оценочных критериев уровня развития интеллекта, а также целостную технологию оценивания интеллектуальных способностей и прогнозирования профессиональной пригодности кандидатов. Используя психотехнологию оценивания, изучено корреляционную зависимость результатов военно-профессиональной деятельности военнослужащих, которые призываются на воинскую службу по контракту, от уровня развития их интеллектуальных способностей. Разработаны рекомендации по оптимизации оценки интеллектуальных способностей военнослужащих, которые призываются на воинскую службу по контракту.
   Ключевые слова: воинская служба по контракту, интеллектуальные способности, методы прогнозирования, профессиональная пригодность.

А.Chernyak. Organizational psychological conditions of professional appropriateness forecasting of military servicemen on contract basis by Heir intellectual faculties scale. - Manuscript.

The thesis on a scientific degree of a candidate of psychological sciences on speciality 19.00.09 - “Psychology of activity in the special conditions”. National academy of State boundary service of Ukraine named after B. Khmelnytskiy, Khmelnytskiy, 2005.

   The author of the thesis investigates the existing approaches and the basic directions of improvement of an estimation of intellectual abilities of military men who are serving military service on the contract, by means of development and introduction of highly reliable methods of forecasting of professional suitability. The theoretical approaches to an estimation of intellectual abilities of the person are analysed. The essence and features of estimation of intellectual abilities to forecast successfulness of professional activity of military men under the contract are specified.
   On a quota of the military men, who are called on a military service under the contract, the acceptability of a number of techniques of an estimation of intellectual abilities for realization of mass inspections is investigated and on their basis the complex of estimated criteria of a level of development of intelligence, and also complete technology of assessment of intellectual abilities and forecasting professional suitability of the candidates is proved. Using psychotechnology of assessment, the correlation dependence of results of military-professional activity of the military men, who are called on a military service under the contract, upon the level of development of their intellectual abilities is investigated.
   For the basic groups of military specialities, which are replaced by the military men under the contract, methods of forecasting of professional suitability, which provide an estimation and account of a level of development of their intellectual abilities are optimized. The quantitative estimation of efficiency of these methods is given. The recommendations for optimization of an estimation of intellectual abilities of the military men who are called on a military service under the contract is developed.
   The author for the first time carries out development of the proposed scientific - applied tasks concerning armies and the analysis of the psychological theories of intelligence is carried out. It has allowed to realize essence of intellectual abilities, to allocate the list of major factors of intelligence, most essential in the decision of tasks of forecasting the professional suitability, and also to specify features of their assessment; experimentally tested and adapted to modern conditions of techniques of estimation of intellectual abilities, and also special factors of intelligence, the psychological contents, testing reliability, discriminativity and forecasting validity of these techniques are specified, the conditions of optimization of their use in psycho diagnostics practice are determined;
   In course of research the intrinsic dependence of successfulness of professional activity of the experts of the most widespread and major military trades according to the level of development of their intellectual abilities is specified. It is established, that the optimum level of development of intellectual abilities together with a certain set of personality qualities of the candidates on a military service under the contract predetermines the qualitative decision of versatile tasks, which this category of military men face. Complex use of the scientifically proved methodical means of estimation of intellectual abilities and features of the person has allowed to create qualitatively new complete and effective technology of estimation and forecasting of professional suitability of the military men, who are called on a military service under the contract;
   To increase the assessment efficiency of intellectual abilities of the candidates on a military service under the contract to forecast their professional suitability the development of conditions and factors of optimization of this process has received further development. On the basis of professional and graphic analysis of activity of the experts of armies the “Classification directory of military specialities which are subject to replacement by the military men under the contract with the list psychological and psychophysiological requirements to the experts, who define professional suitability” is developed. The methods of estimation of intellectual abilities that have made a basis of the methodical manuals are developed and introduced into practice of professional psychological selection of the military men by the author of the thesis. The appropriate test batteries, diagnostic scales predictors, borders of the formalized groups of the forecast, mathematical device for making conclusions about professional suitability of the candidates have been submitted in the manuals. The results of the thesis are used while preparation of the projects of the managing documents (orders and instructions) on organization and realization of measures of professional psychological selection of the military experts of Armed Forces; they also are included in the project of the manual “Bases of military professional psychological selection ” and are introduced into educational process at postgraduate courses of medical structure of air defense.
   Key words: military service under the contract, intellectual abilities, methods of forecasting, professional suitability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-психологічні умови прогнозування професійної придатності військовослужбовців-контрактників за оцінкою їх інтелектуальних здібностей

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net