Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 – листопад 1920 рр.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 – листопад 1920 рр.)

Анотації 

Герасименко М.В. Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 – листопад 1920 рр.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 20.02.22 – військова історія. Національна академія оборони України, Київ, 2005.

   У дисертаційній роботі автором вперше здійснена систематизація існуючої історіографічної та джерельної бази проблеми дослідження. Введено до наукового обігу значний масив раніше невідомих архівних матеріалів і документів.
   Визначені соціально-економічні та воєнно-політичні умови становлення системи підготовки старшинських кадрів. У хронологічній послідовності висвітлена діяльність державного та військового керівництва по організації навчання та виховання командного складу армії – від українізації та реформування існуючих на території України військових шкіл колишньої російської армії до створення нової системи військової освіти, виявлені позитивні та негативні чинники, які впливали на якість цієї роботи.
   Дисертантом зроблені висновки про те, що у досліджуваний період в Україні була створена нормативно-правова база, розроблений повний комплект навчально-методичних матеріалів для вишколу старшин; розгорнута мережа військових навчальних закладів різного типу та рівня фахової підготовки командного складу для збройних сил, практична діяльність яких здійснювалася у відповідності до конкретно-історичних умов воєнного часу. Висвітлена участь особового складу військово-освітніх закладів та установ у бойових діях по захисту української державності.
   Ключові слова: національні державні утворення, українізація, старшинські кадри, система військової освіти, національно-патріотичне виховання, інструкторська школа старшин, військові юнацькі школи.

Герасименко Н.В. Подготовка старшинских кадров в украинских национальных государственных образованиях (март 1917 – ноябрь 1920 гг.) – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 20.02.22 – военная история. – Национальная академия обороны Украины, Киев, 2005.

   В диссертации впервые в отечественной историографии проведено систематизированное исследование комплекса проблем, связанных с организацией подготовки офицерского (старшинского) состава для национальной армии Украины. Привлечение значительного массива исторической литературы, неопубликованных ранее архивных документов, мемуаров, материалов периодических изданий, дало возможность автору осуществить глубокий анализ процесса становления и развития системы обучения и воспитания командных кадров в 1917-1920 гг.
   Диссертантом показано, что работа по организации подготовки старшин на протяжении всего исследуемого периода проводилась в неблагоприятных социально-экономических и военно-политических условиях (внутрипартийные и межфракционные противоречия в украинских государственных и военных кругах, непрерывные боевые действия, немецкая оккупация), усложнявших осуществление намеченных планов и программ.
   Вместе с тем, была отработана нормативно-правовая основа и создана теоретическая и учебно-методическая база национальной системы военного образования. Были разработаны планы и программы реорганизации сети военных школ бывшей российской армии; переподготовки старшин и обучения старшин-инструкторов; организации новых военно-учебных заведений различного типа и уровня специальной подготовки; объединения их в единую систему с общим органом управления. Для этих структур разработаны штаты, уставы, положения, определены методологические основы подготовки, издана учебно-методическая литература. Решением указанных вопросов непосредственно занимались специальные органы, созданные в системе военного управления – школьный отдел Украинского Генерального Военного Комитета, Главное управление военных школ и Главная школьная управа военного министерства.
   Полный комплект документов по подготовке старшинских кадров разработала “Комиссия по созданию постоянных военных школ и академии Украины”, которая предложила целостную систему специальной подготовки командного состава для всех родов войск. Автор пришел к выводу, что в 1917-1920 гг. в Украине была теоретически разработана новая многоуровневая система единой военной школы, которая позволяла осуществлять комплексную подготовку старшин и поэтапно повышать их профессиональный уровень.
   В исследуемый период в Украине создана и функционировала сеть военно-учебных заведений, в которых осуществлялась подготовка военных специалистов. Она включала в себя школы и курсы переподготовки старшин бывшей российской армии, инструкторские старшинские школы, совместные и профильные военные юношеские школы, курсы подготовки обер- и штаб-старшин, военно-учительские курсы для подготовки старшин – специалистов по воспитательной работе. Однако, состояние войны, в котором почти постоянно находилась Украина, малочисленность опытных педагогов и неудовлетворительное материальное обеспечение не позволили должным образом организовать их работу. Были также созданы учебные заведения по образцу Военной Политехники для подготовки старшин инженерно-технических и артиллерийских частей (подразделений), Военная академия и высшие курсы подготовки старшин Генерального Штаба, хотя они фактически не успели развернуть свою деятельность.
   Организация подготовки старшинских кадров осуществлялась поступательно, с учетом предыдущих наработок, хотя на разных этапах исследуемого периода имела свои особенности. Усложнение военно-политической обстановки, особенно в 1919 г., привело к изменению взглядов военно-политического руководства на организацию системы военного образования в Украине, обусловив переход от стремления создать широкомасштабную сеть учебных заведений к налаживанию работы отдельных школ и курсов, необходимых в условиях военных действий.
   Управление вновь созданной системой подготовки старшин осуществляли специальные органы – военно-учёный комитет и отдел образования Генерального штаба, Главная школьная управа и временные комиссии военного министерства, занимавшиеся налаживанием учебно-воспитательного процесса.
   Сложные военно-политические условия становления украинской государственности не позволили полноценно воплотить в жизнь весь комплекс намеченных планов и на практике осуществить эффективную подготовку старшин.
   На протяжении исследуемого периода личный состав военно-учебных заведений активно участвовал в боевых действиях по защите украинской государственности, проявляя стойкость и героизм, чем на практике подтверждал эффективность созданной системы обучения и воспитания командных кадров. К тому же, юношеские и старшинские школы довольно часто были единственными организованными, боеспособными и дисциплинированными фронтовыми подразделениями, которым поручалось выполнение наиболее ответственных задач. Автором разработаны практические рекомендации по использованию исторического опыта становления системы военного образования в Украине 1917-1920 гг. в условиях реформирования военно-образовательной сферы современной Украины.
   Ключевые слова: национальные государственные образования, украинизация, старшинские кадры, система военного образования, национально-патриотическое воспитание, инструкторская школа старшин, военные юношеские школы.

Gerasimenko N.V. Preparation of officers in the Ukrainian national state formations (march 1917 – november 1920) – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of historical sciences on a speciality 20.02.22 - Military history. The National academy defence of Ukraine. – Kiev, 2005.

   The author gives the historical analysis of existing sources about research problem in dissertation. As great emphasis was placed on the unknown archival materials and documents.
   They are determined the socio-economic and military-political conditions of preparation system of officers. In a chronological sequence the covered activity of a state and military management on organization of education of a army command staff from reforming former Russian military school to creation new system of military education, positive and negative factors are revealed, which influenced on quality of this work. The author comes to the conclusion that in the researched period in Ukraine legislation base was created, complete set of methodical materials for preparation of officers was developed; the network of military educational institutions of a different type and professional standard was developed. The participation of military-educational establishments personal in battle actions on protection Ukraine was covered.
   Key words: national state formations, officer’s staff, system of military education, national-patriotic education, instructor school of the officers, military youthful schools.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних утвореннях (березень 1917 – листопад 1920 рр.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net