Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Любов як форма екзистенції особистості
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Любов як форма екзистенції особистості

 Анотації

Нікішина Н.В. Любов як форма екзистенції особистості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – “філософська антропологія, філософія культури”. – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України. Сімферополь, 2006.

   У дисертаційному дослідженні здійснено комплексний аналіз проблеми любові на матеріалах західної, російської та української філософії. Постановка і вирішення цієї проблеми тісно пов’язані з питаннями про природу, сутність, цінності та сенс життя людини, процесами самопізнання й самореалізації. Любов забезпечує повноцінний і гармонійний розвиток людини, оптимальну реалізацію її особистісного та творчого потенціалу. Саме вона конституює людину, особистість у цій якості.
   У дисертації стверджується, що повноцінно функціонуюча особистість – це цілісна, гармонійна, унікальна, вільна, здатна до самотрансценденції та любляча особистість. Цю повноцінність забезпечує любов, виключно любов. Тільки той, хто любить, здатний перейти від пріоритету власної користі до почуття людяності, до подвигу світотворення, перетворити себе та світ, усвідомити загальний зв’язок і єдність, побачити істинний сенс всього, що існує.
   Ключові слова: особистість, цінність, любов, андрогін, сублімація.

Никишина Н.В. Любовь как форма экзистенции личности. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.04 – “философская антропология, философия культуры”. – Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского Министерства образования и науки Украины. Симферополь, 2006.

   В диссертационном исследовании осуществлен комплексный анализ проблемы любви на материале западной, русской и украинской философии. Постановка и решение данной проблемы неразрывно связаны с вопросами природы, сущности, ценностей и смысла жизни человека, процессами самопознания и самореализации. Любовь обеспечивает полноценное и гармоничное развитие человека, оптимальную реализацию его личностного и творческого потенциала. Именно она конституирует личность в данном качестве. Только любящий способен перейти от приоритета собственной выгоды к чувству человечности, к подвигу миротворения, преобразить себя и мир, осознать всеобщую связь и единство, увидеть истинный смысл всего сущего.
   На основании представленных философских учений о человеке предложены критерии для разграничения понятий индивид, человек, личность. Индивид – это представитель человеческого рода, носитель общих видовых признаков. В основе статуса индивида находится природное, или биологическое, начало, своеобразный базис. В процессе развития индивид становится собственно человеком, реализуя не только физиологические, но и антропологические потребности. Человек социален и социабелен. Он является и продуктом, и производителем общественных отношений. Нравственным заданием, идеалом для индивида и человека выступает личность. В ней базируется и реализуется духовное, божественное, начало. Обязательную основу статуса личности образуют экзистенциально-ценностный выбор, иерархически организованная система ценностей и смыслосодержащий стержень.
   Существует две модальности экзистенциально-ценностного выбора: Эрос и Танатос. Экзистенциальный выбор в пользу Танатоса означает служение идее Смерти, Разрушения и Ненависти. На наш взгляд, данный выбор не решает экзистенциальных проблем, а лишь разрушает и самого человека, и окружающий мир. Выбор в пользу Эроса, наоборот, предполагает служение идее Жизни, Созидания и Любви. Именно Эрос позволяет человеку сохранить свою целостность, свободу, любовь, реализовать собственно человеческий, личностный, потенциал.
   В работе представлена аксиологическая структура любви, основными компонентами которой выступают эрот, андрогин, красота и бессмертие. Эрот выражает стремление, потенциальную возможность любить. Наиболее адекватное развитие эротический импульс получает в половой любви, или андрогинизме. Человек по своей природе андрогиничен. Каждому “Я” предназначено единственное в мире “Ты”, без которого невозможно достижение целостности, гармоничности и совершенства личности. Андрогин как соединение противоположных начал, мужского и женского, активного и пассивного, духовного и телесного воплощает собой целостность человека. Эрот и любовь призваны дать человеку бессмертие. В свою очередь, бессмертие возможно лишь при условии действительного перерождения, воскресения человека и мира в красоте. Этот процесс предполагает взаимодействие, со-творчество Бога и человека.
   Сублимация любви является обязательным условием духовного становления человека, личности, поскольку она предполагает не только трансформацию сексуальной энергии в оформленное чувство любви между мужчиной и женщиной, но и восстановление в человеке образа и подобия Бога. Мы выделяем четыре этапа сублимации любви: первый – любовь к себе, осознание человеком своей значимости, богоподобности; второй этап – андрогинизм, половая любовь – восстановление первоначальной целостности, образа и подобия Бога; третий – осознание единосущности всего человеческого рода, единение с обществом; четвертый этап – реализация идеала всеединства и сизигии, преображение всего окружающего мира и преодоление в конечном итоге смертного начала в самом человеке. На наш взгляд, сублимация любви представляет собой путь восхождения к Богу, олицетворяющему Высшую Справедливость, Всеединство, Любовь. Приобщаясь к миру Бога, человек становится более совершенным и человечным.
   В диссертации утверждается, что полноценно существующая личность – это цельная, гармоничная, уникальная, свободная, способная к самотрансценденции и любящая личность. Данную полноценность обеспечивает любовь, исключительно любовь. Она позволяет соединиться с другим человеком, обществом, миром, не нарушая собственной целостности. Это деятельное и творческое отношение к самому себе и к окружающему миру.
   Ключевые слова: личность, ценность, любовь, андрогин, сублимация.

Nikishina N.V. Love as the form of existence of personality. – Manuscript.

Dissertation thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (degree in Philosophy). Speciality 09.00.04 – “Philosophical Anthropology, Philosophy of Culture”. – Tavrida National V. Vernadsky University. Ministry of Education and Science. Simferopol, 2006.

   Complex analysis of the problem of love on the material of Western, Russian and Ukrainian philosophy is realized in this dissertation research. Posing and solving of this problem are indissolubly connected with questions about nature, essence, values and sense of human life, processes of self-knowledge and self-realization. Love provides entire and harmonious development of man, the optional realization of his personal and creative potential. Just it forms the man, the personality in this quality.
   In dissertation we confirm that a completely functionating personality is the entire, harmonious, unique, free, capable of self-transcendence and loving personality. This completeness is provided by love, exceptionally by love. Only the loving person is able to pass from priority of his own profit to the feeling of humanity, to the feat of world-creating, to transform himself and the world, to realize the universal connection and unity, to see the true sense of the whole being.
   Key words: personality, value, love, androgyn, sublimation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Любов як форма екзистенції особистості

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net