Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти

Анотації 

Ісаєнко Т.К. Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2005.

   У дисертаційному дослідженні розроблено, науково обґрунтовано й апробовано організаційно-функціональну, змістову модель виховання моральної культури курсантів у контексті цілісної педагогічної діяльності вищих військових закладів освіти; на теоретичному й емпіричному рівнях доведено педагогічну доцільність і ефективність використання сукупності об’єктивних (зовнішніх) умов виховання й самовиховання моральної культури курсантів (охарактеризовані чинники конструювання військово-педагогічного виховного середовища; виявлено специфіку втілення у військово-педагогічну діяльність основних положень Кодексу честі офіцерського корпусу; розкрито шляхи використання національно-культурних традицій та вітчизняного бойового досвіду; виявлено основні чинники забезпечення суб’єкт-суб’єктних відносин на рівні співробітництва й співтворчості); виявлено внутрішні (суб’єктивні) умови когнітивного, емоційно-вольового, поведінкового спрямування; розроблено й експериментально перевірено науково-методичну систему засобів забезпечення виховання моральної культури в цілісній військово-педагогічній діяльності вищого військового закладу освіти; розроблено авторську особистісно й професійно орієнтовану цільову програму виховання моральної культури майбутніх офіцерів у руслі гуманістичної парадигми виховання.
   Ключові слова: курсанти, вищий військовий навчальний заклад, моральна культура, виховання, модель, військово-педагогічна діяльність.

Исаенко Т.К. Воспитание моральной культуры курсантов в педагогическом процессе высших военных учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена проблеме воспитания моральной культуры будущих офицеров в высшем военном учебном заведении в период реформирования и модернизации Вооруженных сил Украины. Автором впервые теоретически обоснована и экспериментально проверена организационно-функциональная, содержательная модель воспитания моральной культуры курсантов высших военных учебных заведений, выявлены педагогические условия формирования моральной культуры будущих офицеров. Исследована специфика внедрения основных положений Кодекса чести офицерского корпуса Вооруженных сил Украины в практику воспитания моральной культуры будущих офицеров, выявлены способы обеспечения субъект-субъектных отношений между преподавателями и курсантами в педагогическом процессе высших военных учебных заведений, охарактеризована роль национально-культурных традиций в процессе морального воспитания курсантов, боевого опыта отечественных полководцев и военнослужащих, участников интернациональных военных Программ, определены факторы конструирования военно-педагогической воспитательной среды. На основе модели разработан процесс воспитания моральной культуры курсантов высших военных учебных заведений в единстве последовательных этапов (становления, индивидуально-коррекционного, саморазвивающего), а также определены критерии воспитанности моральной культуры будущих офицеров (интеллектуальный, аксиологический, практически-поведенческий).
   В диссертации модифицировано понятие “моральная культура курсанта”, которое рассматривается как составная часть системы общей культуры человека, объединяющая личностно воспринятые моральные нормы и социально одобренные в обществе образцы поведения и определяющая профессионально уместные способы взаимодействия на уровне сотрудничества и сотворчества, а также механизмы регуляции и саморегуляции всей жизнедеятельности будущего офицера.
   Установлено, что моральная культура будущего офицера – это результат морального воспитания, качественная характеристика морального развития и моральной зрелости, которая определяется на трёх уровнях: культура морального сознания (знание моральных требований общества, способность сознательно обосновать цель и средства деятельности), культура моральных чувств (внутреннее восприятие моральных целей и средств, готовность к их реализации), культура морального поведения (реализация моральной цели, активная жизненная позиция).
   Дано научное определение понятия “целостная военно-педагогическая деятельность”: это единство специально организованных, целенаправленных военно-профессиональной, психолого-педагогической, социально-гуманитарной аудиторной и внеаудиторной систем, которые имеют мотивационный, содержательный, процессуальный, субъект-субъектный компоненты и объединены одной целью – обеспечение личностно-социальной парадигмы воспитания моральной культуры курсантов.
   Разработана и экспериментально обоснована личностно и профессионально ориентированная целевая программа воспитания моральной культуры курсантов в высшем военном заведении.
   Ключевые слова: курсанты, высшее военное учебное заведение, моральная культура, воспитание, модель, военно-педагогическая деятельность.

Isayenko T. K. Training of moral culture of military students in pedagogical process in higher educational military establishments. – A manuscript.

Dissertation for the degree of Candidate in pedagogic, specialized in 13.00.04 – theory and methods of professional education. – G.S. Skovoroda National Pedagogical University of Kharkov. – Kharkov, 2005.

   The paper deals with the specific peculiarities of developing moral culture of higher military school students. The pedagogical importance and effectiveness of the theoretical model of developing moral culture of would be officers is experimentally checked.
   The peculiarities of introduction of the main principles of the Code of officer’s honor into military and pedagogical activities are determined. The usages of national and cultural traditions, battle experience are described in the paper in question. On the basis of the model worked out the process of developing moral culture of military school students.
   It is determined that moral culture of the future officer is the result of moral education and qualitative characteristic of moral development, which is determined on the three stages: the culture of moral consciousness, the culture of moral feelings and the culture of moral behavior.
   The process itself and pedagogical conditions of its fulfillment are defined and experimentally proved.
   Key words: military students, higher educational military establishment, culture of moral behaviour, education, model, military and pedagogical activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виховання моральної культури курсантів у педагогічному процесі вищих військових закладів освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net