Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Психологічні умови запобігання травматизму та загибелі військовослужбовців Державної прикордонної служби України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Психологічні умови запобігання травматизму та загибелі військовослужбовців Державної прикордонної служби України

Анотації 

Іваненко В.М. Психологічні умови запобігання травматизму та загибелі військовослужбовців Державної прикордонної служби України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – „Психологія діяльності в особливих умовах.” – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена вивченню та аналізу тенденцій, умов і причин загибелі, травмування та поранень військовослужбовців ДПС України, дослідженню основних психологічних детермінант службового травматизму і смертності прикордонників, з урахуванням яких розроблено систему психологічних заходів, спрямованих на зниження травматизму особового складу в умовах оперативної службової діяльності підрозділів Державної прикордонної служби України.
   Виявлено типові травмонебезпечні ситуації військовослужбовців під час виконання оперативно-службових завдань і спектр психологічних причин загибелі та травмування.
   Розроблені та апробовані тренінг і система моніторингу та упрувління критичним інцидентом, метою яких є попередження та усунення психологічних, соціальних і професійних причин загибелі і травматизму прикордонників, дали позитивні результати.
   Ключові слова: травматизм прикордонників, психологічні умови, травмонебезпечна ситуація, тренінг, моніторинг критичним інцидентом.

Иваненко В.М. Психологические условия предупреждения травматизма и гибели военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – “Психология деятельности в особых условиях”. – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, Хмельницкий, 2005.

   Диссертационное исследование посвящено изучению проблемы психологических детерминант гибели и травматизма военнослужащих Государственная пограничная служба (ГПС) Украины и разработке психологических средств предупреждения этих явлений.
   В работе представлены результаты теоретико-аналитического обзора психологической литературы по проблеме травматизма и гибели людей в условиях профессиональной деятельности. Одной из главных причин гибели и травматизации военнослужащих ГПС Украины является их подверженность несчастным случаям в опасных ситуациях профессиональной деятельности. Одним из направлений изучения несчастных случаев является виктимология, в которой исследуются профессии с повышенной вероятностью стать жертвой нападения.
   Спектр психологических причин гибели и травматизма личного состава ГПС Украины достаточно разнообразен и включает в себя: 1) индивидуально-психофизиологическую склонность к травматизму; 2) личностные свойства и состояния военнослужащих; 3) особенности реагирования военнослужащих на стрессовые ситуации; 4) социально-психологические детерминанты, проблемы индивидуальной и профессиональной коммуникации и адаптации; 5) тактико-психологические качества военнослужащих. Сочетание психологических аспектов и причин служебного травматизма, с одной стороны, и объективных социопрофессиональных факторов и условий деятельности, с другой, характеризирует уровень личной склонности к травматизму военнослужащих ГПС Украины.
   Выделено базисную (индивидную), личностную, временную и ситуативную склонности военнослужащего к несчастным случаям, а также группы травмоопасных ситуаций. Установлено, что несчастный случай обусловлен особенностями деятельности, объективными обстоятельствами, а также ситуативными состояниями различной природы и личностными свойствами субъекта деятельности.
   В констатирующем эксперименте с целью разностороннего изучения динамики, причин, обстоятельств чрезвычайных происшествий, связанных с гибелью и травмированием военнослужащих был отобран и апробирован комплекс валидных и надежных психологических методов и методик. С их помощью были выделены типичные травмоопасные ситуации в деятельности пограничников, выделены составляющие несчастного случая, дана характеристика уровня личностной травмосензитивности, а также составлен “портрет военнослужащего-жертвы”. Дана характеристика фаз эмоциональных переживаний военнослужащих после применения оружия на поражение.
   Предложена и апробирована система мониторинга и управления стрессом критического инцидента с целью оказания помощи личному составу, который принимал участие в различных жизненно опасных инцидентах. Указанная система включает методы предупреждения и снижения до минимума вероятности травмирования и гибели пограничников, а также их посткризисную стабилизацию. “Мониторинг и управление стрессом в критическом инциденте” включает мониторинг потенциальноопасной кризисной ситуации, кризисные интервенции, программы поддержки в период катастроф и критических инцидентов, работу с малыми группами военнослужащих. Для комплексного решения профессиональных и психологических проблем разработан и апробирован тренинг. Предложен комплекс методов целенаправленного психологического сопровождения подготовки личного состава к стрельбе из табельного оружия и обеспечения надежности водителей-пограничников.
   Ключевые слова: травматизм пограничников, психологические условиия, травмоопасная ситуация, тренинг, мониторинг и управление критическим инцидентом.

Ivanenko V.M. Psychological conditions to prevent traumatism and the death of servicemen of the State Border Guard Service of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in Psychological Science by specialty 19.00.09 – <Psychology of activity in particular covenants>. - The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. – Khmelnytskyi, 2005.

   The thesis is dedicated to the research and analysis of tendencies, conditions and reasons for the death, traumatism and wounding of servicemen of the State Border Guard Service of Ukraine, defining of the main psychological determinants of service traumatism and the death of the border guards, to be taken them into one’s account to work out the system of psychological measures to reduce the traumatism of the personnel under the conditions of operational and service activity of the border guard units.
   The typical situations leading to traumatism of servicemen during service activity and the spectrum of psychological reasons for death and traumatism have been revealed.
   The system of monitoring and management of critical incident to prevent and eliminate psychological, social and professional reasons for the death and traumatism of borderguards has been worked out and approved with the core component being utilized by the psychological technologies which gave positive results.
   Key words: traumatism of borderguards, psychological conditions, dangerous situation, tranning, monitoring and management of critical incident.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Психологічні умови запобігання травматизму та загибелі військовослужбовців Державної прикордонної служби України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net