Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України

Анотації 

Жаховський В.О. Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005.

   У дисертаційному дослідженні обґрунтувано теоретико-методологічні підходи до вдосконалення механізмів державного управління формуванням кадрового потенціалу медичної служби ЗС в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.
   Розкрито сутність та сформульовано зміст поняття державна кадрова політика військово-медичної служби як комплекс прийнятих загальнодержавних рішень чи взятих зобов’язань щодо забезпечення ЗС України висококваліфікованими медичними фахівцями шляхом реалізації сукупності політичних, економічних, правових та наукових методів і критеріїв роботи з медичним персоналом.
   З’ясовано, що основна мета кадрової політики медичної служби ЗС України полягає у створенні оптимальної професійної та ефективної організаційно-штатної структури медичної служби ЗС України, залученні до реформування медичного забезпечення та формуванні оптимальної системи охорони здоров’я військовослужбовців найбільш досвідчених медичних працівників, укомплектуванні військово-медичних закладів та органів управління медичної служби ініціативними та компетентними кадрами, які визнають необхідність якісних і структурних змін у медичному забезпеченні та можуть впровадити їх у життя, безперервному удосконаленні та оновленні кадрового складу медичної служби, підвищенні професіоналізму та відповідальності її керівного складу.
   Ключові слова: державна політика, державне управління, механізми державного управління, військово-медична служба, кадровий потенціал.

Жаховский В.А. Государственное управление системой формирования кадрового потенциала медицинской службы Вооруженных Сил в контексте европейской и евроатлантической интеграции Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. – Киев, 2005.

   В диссертационной работе решен важный научный вопрос оптимизации государственного управления формированием кадрового потенциала медицинской службы Вооруженных Сил в контексте европейской и евроатлантической интеграции Украины.
   В процессе исследования обосновано, что для системы здравоохранения военнослужащих ВС Украины европейская и евроатлантическая интеграция означает: интеграцию медицинских служб всех силовых ведомств Украины; дальнейшую интеграцию медицинской службы ВС Украины в систему медицины катастроф и в систему единого медицинского пространства Украины; более частое привлечение медицинской службы ВС для медицинского обеспечения национальных и многонациональных военных контингентов под руководством НАТО и ООН; получение доступа военно-медицинской службы к передовым мировым технологиям.
   Определено, что главными факторами влияния на формирование кадрового потенциала медицинской службы ВС Украины являются такие: расширение географии и увеличение масштабов участия Украины в международных гуманитарных и миротворческих операциях; новые задачи и формы применения военных формирований; интенсивное использование в управлении войсками новых технологий; оснащение войск современными высокоэффективными образцами вооружения и техники.
   Теоретически обобщена и практически обоснована целесообразность использования опыта России и стран Восточной Европы в решении проблемы государственного управления формированием кадрового потенциала медицинской службы ВС Украины. Раскрыто содержание понятия государственная кадровая политика военно-медицинской службы как комплекс принятых общегосударственных решений или взятых обязательств относительно обеспечения ВС Украины высококвалифицированными медицинскими специалистами путем реализации политических, экономических, правовых и научных методов и критериев работы с медицинским персоналом.
   В исследовании доказано, что основная цель кадровой политики медицинской службы ВС Украины состоит в создании оптимальной профессиональной и эффективной организационно-штатной структуры медицинской службы ВС Украины, привлечении к реформированию системы медицинского обеспечения и созданию оптимальной системы здравоохранения военнослужащих наиболее квалифицированных специалистов системы здравоохранения Украины, комплектовании военно-медицинских учреждений и органов управления медицинской службой инициативными и компетентными кадрами, которые понимают необходимость качественных и структурных изменений в медицинском обеспечении и могут внедрять их в жизнь.
   Результаты исследования имеют теоретическое и практическое значение, а также могут быть использованы в практической деятельности органов управления военным здравоохранением и стать основой для дальнейших теоретических исследований.
   Ключевые слова: государственная политика, государственное управление, механизмы государственного управления, военно-медицинская служба, кадровый потенциал.

Zhakhovskiy V.O. State management of the personnel potential creation system of the Medical Service of the Armed Forces of Ukraine within the framework of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine. –Manuscript.

The dissertation is to obtain the scientific degree of the Master of Science in state management, specialty 25.00.02 – state management mechanisms. – National Academy of State Management under the President of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The vital scientific task has been studied in this dissertation research. This task lies in the grounding of the theoretic and methodological approaches to improvement of the state management mechanisms of the personnel potential creation of the Medical Service of the Armed Forces of Ukraine within the framework of European and Euro-Atlantic integration of Ukraine.
   Social necessities have been taken into consideration while determining the goals, contents and main tasks of the state policy and state management of the personnel potential creation of the Medical Service of the Armed Forces of Ukraine. The notion of the state personnel policy of the military and medical service as a complex of the adopted national decisions or obligations on Armed Forces of Ukraine support with highly-qualified medical specialists through the realization of political, economic and scientific methods and criteria of work with medical personnel has been formulated and defined.
   It has been proved that the principal aim of the personnel policy of the Medical Service of the Armed Forces of Ukraine is to create the appropriate professional and effective organizational structure of the Medical Service of the Armed Forces of Ukraine, to involve the most qualified specialists of Health Care of Ukraine into reforming of medical support and creation of appropriate system of military staff health care, to man the military medical institutions and medical service management bodies with the initiating and competent personnel who is aware of the necessity of the qualitative and structural changes in medical support and can implement them, to provide permanent improvement and rotation of the medical personnel, to rise professionalism and medical leadership responsibility.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне управління системою формування кадрового потенціалу медичної служби Збройних Сил у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net