Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філософські науки. Психологія arrow Потенціал метафізики в постпозитивістській філософії науки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Потенціал метафізики в постпозитивістській філософії науки

 Анотації

Рошкулець Р.Г. Потенціал метафізики в постпозитивістській філософії науки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

   У дисертаційному дослідженні проаналізовано постпозитивістські варіанти розв’язку проблеми ролі метафізики в науці та методологічний потенціал явних і неявних метафізичних ідей у науковому пізнанні. Зіставлено есенціалістські традиції розуміння метафізики, їх альтернативи в класичну добу й оновлений постпозитивістський образ метафізики, який максимально узгоджується з критеріями постнекласичної наукової раціональності. Показано, що в процесі історичної еволюції позитивізму здійснювалося поступове переакцентування уваги від формально-логічних до смисложиттєво-ціннісних аспектів. Доведено, що представники постпозитивізму в кінцевому підсумку сприяли реабілітації методологічного потенціалу метафізики. Виявляючи недоліки суб’єктивістських, фундаменталістських, редукціоністських моделей наукового пізнання, вони запропонували оновлені стандарти методології науки – плюралістичні, герменевтичні, гуманітарні, людиномірні.
   Новим є висновок, що постпозитивізм не ставить питання ні про категоричну альтернативність у світоглядному виборі між наукою і філософією, ні про їх синтез, а лише про необхідність актуалізації потенціалу їхньої взаємодії. Саме такий напрям подальшого розвитку наукового пізнання визначається як методологічно перспективний і ціннісно виправданий у контексті постнекласичних реалій.
   Ключові слова: метафізика, методологія, наука, постпозитивізм, потенціал, світогляд, філософія науки, цінність.

Рошкулец Р.Г. Потенциал метафизики в постпозитивистской философии науки. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук по специальности 09.00.09 – философия науки. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

   В диссертационном исследовании, исходя из ценностно-смысловых методологических установок постнеклассической методологии, проанализированы постпозитивистские варианты решения проблемы роли метафизики в науке, а также методологический потенциал явных и неявных метафизических идей в научном познании. Сопоставлены эссенциалистские традиции понимания метафизики, их альтернативы в классический период и обновленный образ метафизики, максимально согласованный с критериями постнеклассической научной рациональности. Показано, что в процессе исторической эволюции позитивизма совершалось постепенное переакцентирование внимания с формально-логических на смысложизненно-ценностные аспекты.
   В диссертации раскрыта мировоззренческая ограниченность антиметафизических идей первых волн позитивизма, побудившая К.Поппера и И.Лакатоса отбросить неопозитивистский критерий демаркации научного и ненаучного знания. По-новому осмысленная демаркация стала средством не столько отрицания метафизики, сколько использования ее возможностей в создании картины мира.
   Представители историко-релятивистской тенденции в постпозитивистской философии науки гораздо убедительнее обосновали место, роль и функции философских идей в науке. Особое значение у Т.Куна и П.Фейерабенда приобретает роль экстерналистских – социокультурных, социально-психологических факторов развития научного знания.
   Подвергая критике различные методологические концепции, постпозитивисты в конечном итоге способствовали реабилитации методологического потенциала метафизики. Обнаруживая изъяны субъективистских, фундаменталистских, редукционистских моделей научного познания, постпозитивисты развивают обновленные стандарты методологии науки – плюралистические, герменевтические, гуманитарные, человекомерные. Эти новации созвучны выводам синергетики, глобального эволюционизма, биоэтики, других феноменов постнеклассики. Они согласуются также с ситуацией постмодерна в культуре.
   В постпозитивизме не идет речь ни о категорической альтернативности в мировоззренческом выборе между наукой и философией, ни об их синтезе, а всего лишь о необходимости актуализации потенциала их взаимодействия. Именно такое направление дальнейшего развития научного познания представляется методологически убедительным в контексте постнеклассических реалий.
   Ключевые слова: метафизика, методология, мировоззрение, наука, постпозитивизм, потенциал, философия науки, ценность.

Roshkulets’ R.G. Metaphysical Potentiality of the Postpositivistic Philosophy of Science. – Manuscript.

Candidate thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Philosophical Sciences in specialty 09.00.09 – philosophy of science. – Chernivtsi National University by Juriy Fedkovych.

   Postpositivisic solutions of the problem on role of metaphysics in science as well as methodological potential of explicit and implicit metaphysical ideas in scientific research. were considered in the thesis.
   Essentialistic tradition was compared with alternatives and new image of metaphysics, which is entirely related to postnonclassical criteria of rationality. During its late history positivism considered sense and values rather than formal logic. There was shown that essential feature of historical evolution of positivism payed attention to senses and value rather than to formal logic. There was proved that postpositivists at least influenced methodological potential of metaphysics. Explicating incompletness of subjectivism, fundamentalism, reductionism as scientific approaches they proposed new pluralistic, hermeneutic, humanitarian standards of science methodology.
   There has been shown that postpositivism doesn’t consider the problem neither of controversy, nor of synthesis of philosophy and science but only emphasizes on necessity of actualizing the potential of interaction between them. The very tendency of following scientific knowledge development is the most methodologically perspective and valuably effective in postnonclassical reality.
   Key words: metaphysics, methodology, science, postpositivism, potential, Weltanschauung, philosophy of science, value.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Потенціал метафізики в постпозитивістській філософії науки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net