Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів

Анотації 

Каленський А.А. Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні дисципліни). – Національний аграрний університет, Київ, 2005.

   У дослідженні обґрунтовуються загальні теоретичні та методичні основи застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами ВВНЗ, визначається їх концептуальна основа, з’ясовується стан застосування в навчальній діяльності курсантів. Визначається зміст поняття “сучасні інформаційні технології навчання” і на основі сучасних концепцій навчання теоретично обґрунтовується методика їх застосування, що системно досліджується у структурному, динамічному і функціональному аспектах. В основі функціонування й розвитку такої методики передбачається творче застосування методів, форм, прийомів і способів вивчення курсантами тактичних дисциплін за допомогою сучасних інформаційних технологій навчання у ВВНЗ, принципів і правил їхнього застосування, що спрямовані на особистісний і професійний (інформаційний і технологічний) розвиток особистості майбутнього офіцера, на формування і розвиток у нього особистісної, професійної і психологічної готовності до застосування автоматизованих систем в управлінні військами та розв’язанні різноманітних технологічних проблем функціонування військ.
   Ключові слова: інформаційні технології, сучасні інформаційні технології навчання, системний підхід, методика, квазіпрофесийні завдання.

Каленский А.А. Применение современных информационных технологий в процессе изучения тактических дисциплин курсантами высших военных учебных заведений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (технические дисциплины). – Национальный аграрный университет, Киев, 2005.

   В диссертации обосновываются общие теоретические и методические основы применения современных информационных технологий в процессе изучения тактических дисциплин курсантами ВВУЗ, определяется их концептуальная основа, выясняется состояние применения в учебной деятельности курсантов. Определяется содержание понятия “современные информационные технологии обучения” и на основе современных концепций обучения теоретически обосновывается методика их применения, что системно исследуется в структурном, динамическом и функциональном аспектах. В основе функционирования и развития такой методики предусматривается творческое применение методов, форм, приемов и способов изучения курсантами тактических дисциплин с помощью современных информационных технологий обучения в ВВУЗ, принципов и правил их применения, которые направлены на личностное и профессиональное (информационное и технологическое) развитие личности будущего офицера, на формирование и развитие у него личностной, профессиональной и психологической готовности к применению автоматизированных систем в управлении войсками и решении разнообразных технологических проблем функционирования войск.
   Ключевые слова: информационные технологии, современные информационные технологии обучения, системный подход, методика, квазипрофессиональные задания.

Kalensky A.A. Application of new educational information technologies in the study process of tactical disciplines by cadets of Higher Military Educational Institutions. – Manuscript.

The thesis as a manuscript submitted to the degree of Candidate of Pedagogical Sciences. Specialty 13.00.02 – Theory and Methods of teaching (technical disciplines). – National Agricultural University, Kyiv, 2005.

   The research deals with general theoretical and methodical bases of modern information technologies application in the process of studying tactical disciplines by cadets of Higher Military Educational Institutions.
   Modern informational technologies of study are meant as processes of accumulation, processing, conservation, introduction (reflection), handling and usage of information (of modern learning, didactic-methodological materials, databases, knowledge bases etc) according to principles of functioning psychics of students learning with help of electronic devices. They include program, informational and telecommunicational components, application means indicated in the methodical maintenance of modern informational study technologies.
   Pedagogical system of modern educational information technologies application in the process of studying tactical disciplines by cadets (students) is a well-organized amount of structural, dynamic and functional components of military-educational process in Higher Military Educational Institutions, which actively co-operate between themselves, come forward in co-operation with surroundings as a single whole and united by a common purpose.
   The main property of our system is wholeness, compatibility with other systems, stability, adaptiveness, technologicalness and basic components are purpose-having, motivational, contentfull, processional, control-regulating and evaluational-successful.
   Methods of modern educational information technologies application combine systematized forms, activities and means of studying be cadets tactical disciplines with help of modern educational information technologies in Higher Military Educational Institutions, principles and rules of their application directed at personal and professional (informational and technological) development of a future officer’s personality, forming and development by him of personal, professional and psychological readiness to application of modern information technologies while managing troops and solving various technological problems and quasiprofessional tasks of troop functioning.
   The effective functioning of the methods depends on such circumstances and terms: on the optimum observance of effective operating pedagogical conditions of the pedagogical systems and methods of study; on the presence of conceptual basis of methods of modern educational information technologies application in studying tactical disciplines by students; on creative filling of maintenance and basic stages of our methods with the positive aspects of the different didactics systems: theory of the stage-by-stage forming of mental actions, problem, activity, personality-developing study; on the agreed work of different structures of Higher Military Educational Institutions: commanding staff, department, scientific-pedagogical staff and bodies engaged in logistical support; on in-time adaptation of our methods to the content of concrete educational modules and themes of tactical disciplines; on creative enrichment of our methods by other forms and types of educational work of cadets (students); on stimulation of creative educational activity of cadets (students) in using modern educational information technologies.
   The conducted research does not give a full presentation of all aspects of the considered problem. The further research directions are: forming of cognitive interest of future officers to professional activity with application of modern educational information technologies; development of maintenance and structure of module study of cadets (students) by using modern educational information technologies; theoretical and practical application of modern educational information technologies for teaching of other military-special disciplines at Higher Military Educational Institutions; theoretical and practical training military specialists in the conditions of application of modern educational information technologies and etc.
   Key words: modern information technologies, modern information technologies of study, system approach, methods, quasiprofessional tasks.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі вивчення тактичних дисциплін курсантами вищих військових навчальних закладів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net