Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання

Анотації 

Комишан А.І. Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2005.

   Дисертаційна праця становить теоретико-експериментальне дослідження, присвячене проблемі визначення освітнього рейтингу курсантів ВВНЗ в умовах модульної системи навчання.
   На основі аналізу можливостей та особливостей використання модульної системи навчання у ВВНЗ, а також вивчення змісту діяльності курсантів теоретично узагальнено і запропоновано нове рішення проблеми рейтингування курсантів ВВНЗ, яке полягає у створенні моделі і рейтинг-моделі діяльності курсанта та на їх основі розробки методики визначення освітнього рейтингу курсантів ВВНЗ в умовах модульної системи навчання й експериментально перевірено її вплив на підвищення рівня успішності курсантів. У дисертації введено і вироблено цілісний підхід до тлумачення понятійно-термінологічного апарату проблеми дослідження. На основі розробленої методики, за допомогою програмного продукту Delphi розроблена інформаційно-розрахункова система “КУРСАНТ-Е”, яка сприяла оперативній і якісній обробці даних.
   Доведено, що використання розробленої методики створює більш сприятливі умови для особистісного зростання кожного курсанта, яке впливатиме на формування необхідного рівня його готовності до майбутньої військово-професійної діяльності завдяки позитивних змін якості та рівня знань, умінь і навичок.
   Ключові слова: вищий військовий навчальний заклад, курсант, освітній рейтинг курсанта, частковий рейтинг курсанта, рейтингова оцінка, відносна оцінка, первинна оцінка, модель діяльності курсанта, рейтинг-модель діяльності курсанта, коефіцієнт вагомості.

Комышан А.И. Определение образовательного рейтинга курсантов высших военных учебных заведений в условиях модульной системы обучения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко, Луганск, 2005.

   Диссертационная работа посвящена теоретико-экспериментальному исследованию проблемы определения образовательного рейтинга курсантов ВВУЗа в условиях модульной системы обучения.
   На основе анализа возможностей и особенностей использования модульной системы обучения в ВВУЗе, а также изучения содержания деятельности курсантов теоретически обобщено и предложено новое решение проблемы рейтингования курсантов ВВУЗов в условиях модульной системы обучения и экспериментально проверено ее влияние на повышение уровня успешности курсантов.
   В диссертации введен и выработан целостный подход к толкованию понятийно-терминологического аппарата проблемы исследования, а именно введены такие понятия как: “образовательный рейтинг курсанта”, “модель деятельности курсанта”, “рейтинг-модель деятельности курсанта”, “частный рейтинг”, “рейтинговая оценка”, “относительная оценка”, “первичная оценка”.
   Разработанная методика рейтингования построена на основе предложенного в диссертации подхода к рейтингованию курсантов ВВУЗов по результатам их деятельности с пользованием системного подхода к решению данной проблемы. Данная методика включает три основных этапа:
   – обоснование и разработку модели деятельности курсанта ВВУЗа;
   – разработку рейтинг-модели, адекватной модели деятельности курсанта ВВУЗа;
   – разработку методики определения образовательного рейтинга курсанта ВВУЗа на основе разработанных модели деятельности курсантов ВВУЗов и рейтинг-модели, адекватной модели деятельности курсантов.
   Предлагаемая методика определения образовательного рейтинга курсантов в свою очередь предполагает многоэтапным процесс, включающий:
   - оценку курсанта по результатам составляющих видов деятельности с выставлением ему первичных оценок;
   - преобразованием первичных оценок в рейтинговые оценки по предложенному в диссертации правилу;
   - определение частных рейтингов по составляющим видов деятельности и в целом видов деятельности;
   - путем аддитивной свертки значений частных рейтингов по видам деятельности определения образовательного рейтинга курсантов ВВУЗов.
   Методика учитывает не только учебную деятельность курсанта (в отличие от существующих методик, касающихся только одной отдельно взятой учебной дисциплины), но и существенные в подготовке военного специалиста научную и научно-техническую, служебную, общественную, спортивную и спортивно-массовую а также деятельность по развитию личностных профессиональных качеств в условиях модульной системы обучения.
   В разработанной методике предложен математический аппарат, позволяющий осуществлять определение образовательного и частных рейтингов, а также рейтинговых оценок курсантов ВВУЗов.
   На основе разработанной методики определения образовательного рейтинга курсантов в условиях модульной системы обучения с помощью программного продукта Delphi разработана информационно-расчетная система “КУРСАНТ-Э”, позволяющая определять рейтинговые оценки и частные рейтинги курсантов по результатам усвоения ими программ учебных дисциплин. Данная система способствует оперативной и качественной обработке данных.
   Доказано, что использование разработанной методики создает более благоприятные условия для личностного возрастания каждого курсанта, которое будет влиять на формирование необходимого уровня его готовности к будущей военно-профессиональной деятельности благодаря положительным изменениям качества и уровня знаний, умений и навыков.
   Ключевые слова: высшее военное учебное заведение, курсант, образовательный рейтинг курсанта, частный рейтинг курсанта, рейтинговая оценка, относительная оценка, первичная оценка, модель деятельности курсанта, рейтинг-модель деятельности курсанта, коэффициент важности.

Komishan A.I. Definition of educational rating of cadets of High Military Educational Institution in conditions of the module training system. – Manuscript.

Dissertation to get the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences in speciality 13.00.04. – Theory and Methods of Professional Education. - Luhansk National Pedagogical University named after Taras Shevchenko. – Luhansk, 2005.

   Dissertation makes theoretical and experimental research, which devoted to the problem determination of educational rating of cadets of High Military Educational Institution (HMEI) in conditions of the module training system.
   New decision of problem of the cadets rating in HMEI was generalised and proposed by theoretical process on a basis of analysis of possibilities and peculiarities of the module training system of HMEI, and study of the substance of cadets activity. It consists in creation of the model and rating-model of definition of educational rating of cadets in HMEI was elaborated in conditions of the module training system and tested by an experiment its influence on the level of rising of cadets progress. The complete method to the interpretation of conception and terminological apparatus to research the problem was entered and made. In formation and estimation System "CADET E" was elaborated on a basis of the working methodical to help the programmatic product Delphi. It contributed to operative and qualitative data processing.
   Is led to, that using of elaborated methodical creates more favourable conditions for personal progress of such cadet.
   It will influence on the forming of the necessary level of their readiness to the future military and professional activity owing to positive changes of quality and the knowledge level, skills and experience.
   Keywords: High Military Educational Institution, cadet, the educational rating cadet, partial rating cadet, rating estimation, relative estimation, primary estimation, model of activity cadet, rating- model of activity cadet, importance coefficient.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної системи навчання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net