Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Хімічні науки arrow Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність

Анотації 

Новікова О.О. Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук. - Київський університет ім. Тараса Шевченка, Київ, 1999.

   Дисертацію присвячено синтезу та дослідженню будови, фотохімічних і спектрально-люмінесцентних властивостей нових органічних азидів, похідних ксантону і флуорану з метою використання їх в матеріалах для запису інформації. Досліджена фотоініційована полімеризація метилметакрилату в присутності синтезованих азидів в розчині і масі, методом дилатометрії вивчена кінетика процесу, визначені молекулярні маси продуктів полімеризації. Виявлено ефект “темнової” полімеризації після припинення опромінення. Досліджені азиди можуть бути використані як фотоотверджувачі в фотополімеризаційних композиціях на основі олігоефіракрилатів, як фотоініціатори радикальної полімеризації метилметакрилату, що дають полімер з досить високим значенням ступеня полімеризації, але невисоким виходом, причому процес можна проводити в темряві після попереднього опромінення зразка.
   При застосуванні синтезованих азидів як світлочутливих компонент були розроблені композиції і одержані зразки фотографічних матеріалів для везикулярного і люмінесцентного процесів запису інформації.
   Ключові слова: oрганічні азиди, фотоліз, фотоініціатори, фотополімеризація.

Новикова Е.А. Азиды ксантона и флуорана и их фотоинициирующая способность - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений. Киевский университет им. Тараса Шевченка, Киев, 1998.

   Диссертация посвящена синтезу и исследованию строения, фотохимических и спектрально-люминесцентных свойств новых органических азидов, производных ксантона и флуорана с целью применения их в материалах для записи информации. Изучена фотоинициированная полимеризация метилметакрилата в присутствии синтезированных азидов в растворе и массе, дилатометрическим методом изучена кинетика процеса, определены молекулярные массы продуктов полимеризации. Установлен эффект “темновой” полимеризации после прекращения облучения, Полученные азиды могут быть использованы как фотоотвердители в фотополимеризующихся композициях на основе олигоэфиракрилатов, как фотоинициаторы радикальной полимеризации метилметакрилата, которые дают полимер с достаточно высокими значениями степени полимеризации, но невысоким выходом, причем процесс можно проводить в темноте после предварительного облучения образца.
   При использовании синтезированных азидов в качестве светочувствительных компонент были разработаны композиции и получены образцы фотографических материалов для везикулярного и люминесцентного процесов записи информации.
   Ключевые слова: oрганические азиды, фотолиз, фотоинициаторы, фотополимеризация.

Novikova O.O. Azides of xanthone and fluorane and their photoinitiation ability.

The manuscript thesis for scientific degree of Candidate of Chemical Sciences on the speciality - 02.00.06 - Macromolecular Chemistry.-Kyiv Tarasa Shevchenko University, Kyiv, 1999.

   16 scientific works are defended, which decribe results of synthesis and studies of new organic azides, derivatives of xanthone and fluorane, their structure, photochemical and spectral-luminescent properties, photoinitiation activity and applications in information recording materials. The structure of fluorane azides was studied in solid state, polar and nonpolar solutions, solutions with different pH and in polymeric matrice. It was established, that azides of fluorane with hydroxy- or aminogroups: 3-azido-6-hydroxy- IV and 3-azido-6-aminofluoranes V, similarly rhodamine dyes, can exist in two forms: lactone or xanthene in dependence of conditions (polarity and pH of solution), but 3,6-diazidofluorane has always lactone structure. Transformation of azides IV, V to xanthene form occures with increasing of solution polarity. Compound V exists mostly in xanthene form in acidic solutions and compound IV - in basic ones.
   The spectroscopic and photochemical properties (free-radical forming reactions) of 2-azido- I and 2,7-diazidoxanthones II, and azides of fluorane III-V in ethanol solutions and polymers were investigated by UV- and IR-spectroscopy. As a result of photolysis III-V the mixture of products is found to be obtained which absorb in more long-wave part of spectrum than primary ones. Their quantity and nature depend on wavelength of an irradiation and media. As a result of secondary free-radical photochemical reactions in polymer and in ethanol the coloured amine-type products similar to rhodamine dyes are found to be produced and for a short time of irradiation imine-type products are obtained. The production of amine-type compounds is observed to have more high velocity and quantum yield in proton-donator media (ethanol, VAM-copolymer) and in presence of more “soft” irradiation. In polymeric films photolysis of azidogroup and secondary photochemical reactions carry out more slowly than in solutions and with lower quantum yields. The quantum yields of photodestruction of azidogroup in films are 0,03-0,4 and don’t depend on the polymeric matrice nature, and for 3-azido-6-aminofluorane proton-donator polymeric matrice catalyzes this process. Fotolysis of azides I, II in polymers proceedes with quantum yields 0,02 and 0,13 respectively and the formation of products mixture, mostly aminoderivativs, was observed. The corresponding nitroderivatives are basic components in ethanol solutions. Secondary processes and oxidation are more rapid in solutions than in polymers.
   By liquid chromatography and chromato-mass-spectroscopy methods the composition of photolysate in ethanole, methanole, MMA and DMFA of I was established. The results of these investigations confirmed the earlier ones, obtained by spectroscopy. The unexpected phenomenon was the formation of xanthone, which yield was considerable in DMFA. Products of carbonyl group photoreduction weren’t found.
   The photoinitiated polymerization of methyl methacrylate was studied in the presence of synthesized azides, xanthone and benzoine in DMFA solution and mass at 30 ° С. Тhe process kinetics was studied by dilatometry and molecular weights of polymerization products were measured. It was established, that the polymerization with azides I-V proceeds more rapidly than with xanthone, but more slowly than with benzoine. With introduction of the second azidogroup in xanthone molecule the increasing of polymerization speed is observed in comparison with I. More high molecular products are formed during of polymerization with xanthone azides than azides of fluorane, xanthone and benzoine. Reaction order for initiator differs from 0,5 and is 0,3 (for I) and 0,8 (for II).
   The “dark” polymerization effect was found after the end of irradiation. Firstly the process is observed to be accelerated, but lately its decelaration can be observed. When xanthone or benzoine were initiators so phenomenon didn’t observe. The activation energy of “dark” polymerization with 2-azidoxanthone in 22-42° C intervale is 40 kJ/mol. The durable effect of “dark” polymerization and considerable temperature dependence were observed during the polymerization in mass. The polymerization in experiments with aromatic azides without carbonyl group (azidobenzene, p,p¢ -diazidodiphenyl), didn’t proceed in our conditions.
   The obtained azides can be used as photocrosslinking agents in photopolymerized compositions based on oligoesteracrylates. By using of synthesized azides as light-sensitive compounds the compositions were developed and photographic materials were obtained for vesicular and luminescent processes of an information recording. Light sensitivity of vesicular materials, based on azides I, III is 1,5-2,0*10-3 m2/J and Gamma value up to g =3,5, what exceeds values accomplished for industrial photomaterials “VZ-2” (Russia) and “OZAPHAN” (Hoechst, Germany) 1,0*10-3 m2/J, g =2,5.
   Key words: organic azides, photolysis, photoinitiators, photopolymerization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Азиди ксантону і флуорану та їх фотоініціююча здатність

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net