Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Воєнна наука. Військова справа arrow Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із заданими аеродинамічними властивостями
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із заданими аеродинамічними властивостями

Анотації 

Коломійцев О.В. Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із заданими аеродинамічними властивостями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, 2005.

   Робота присвячена розробці методу визначення вигляду літального апарату із максимальною щільністю компоновки та заданими аеродинамічними властивостями і обмеженнями – снаряда спеціального призначення. Із цією метою була визначена його раціональна форма у вигляді тіла обертання, що складається з увігнутої оживальної головної частини та циліндричної ведучої частини із внутрішньою порожниною. Проведено чисельне моделювання газодинамічних процесів обтікання поверхні експериментального снаряда в широкому діапазоні швидкостей з обліком його поступального та обертового руху, вивчений вплив окремих конструктивних елементів снаряда на величину коефіцієнта сили лобового опору. На основі отриманих експериментальних даних установлений закон зміни коефіцієнта опору. Крім того, робота містить теоретичні та практичні результати, до яких належать метод визначення динамічних характеристик снаряду з обліком конструктивних особливостей патронів та зброї, методи визначення параметрів траєкторії польоту за допомогою коефіцієнта сили лобового опору та балістичного коефіцієнта, експериментальні дослідження характеру зміни коефіцієнта сили опору снаряда, його вражаючих властивостей і пробивних здібностей та поведінки після рикошету.
   Результати роботи впроваджені у навчальному процесі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, у виробництві на Луганському патронному заводі, а також у експертній практиці лабораторії судових балістичних та вибуховотехнічних досліджень ХНДІСЕ ім. Засл. професора М.С. Бокаріуса.
   Ключові слова: літальний апарат, снаряд, увігнута оживальна головна частина, коефіцієнт сили лобового опору.

Коломийцев А.В. Метод расчётного и экспериментального определения облика снаряда специального назначения с заданными аэродинамическими свойствами. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.07.01 – аэродинамика и газодинамика летательных аппаратов. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", Харьков, 2005.

   Работа посвящена разработке метода определения облика летательного аппарата с максимальной плотностью компоновки с заданными аэродинамическими свойствами и ограничениями – снаряда специального назначения. С этой целью, с учётом имеющихся тактико-технических требований, была определена его рациональная форма в виде тела вращения, состоящего из вогнутой оживальной головной части и цилиндрической ведущей части с внутренней полостью. Проведено численное моделирование газодинамических процессов обтекания поверхности экспериментального снаряда в широком диапазоне скоростей при его поступательном и вращательном движении, изучено влияние отдельных конструктивных элементов снаряда на величину коэффициента силы лобового сопротивления. Для описания газодинамических процессов обтекания поверхности экспериментального снаряда применялась осреднённая по Рейнольдсу система уравнений Навье-Стокса совместно с k-ε моделью турбулентной вязкости. Консервативная форма записи системы уравнений состоит из уравнений законов сохранения массы, импульса (в проекциях на оси) и энергии (в целом и по отдельным видам). Для решения системы уравнений используется метод конечных объёмов. На основе полученных экспериментальных данных установлен закон изменения коэффициента сопротивления. Кроме того, в работе предложены удобные в практическом применении количественные зависимости для определения тактико-технических характеристик специальных снарядов данного вида и назначения. Помимо этого установлена область применения экспериментального снаряда и разработаны рекомендации по его использованию. Проведение указанных мероприятий позволило разработать снаряд, который обладает необходимым пробивным и останавливающим действием в пределах эффективной дистанции стрельбы и уменьшенной дистанцией гарантированного вывода из строя цели, по сравнению с другими видами снарядов, а также метод определения его аэродинамических и тактико-технических характеристик. Кроме того, применение более прогрессивных методов исследования газодинамических процессов позволило получить данные о характере изменения аэродинамических характеристик снаряда такой формы, повысить точность определения параметров траектории его полёта и отказаться от громоздких методов и таблиц вспомогательных функций законов сопротивления воздуха традиционных методов, ранее применявшихся для этих целей. Предложено использовать экспериментальный снаряд в качестве поражающего элемента для снаряжения специальных патронов калибра 9´ 18ПМ.
   Полученные в работе результаты использованы в учебном процессе Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "ХАИ", в производстве на Луганском патронном заводе, а также в экспертной практике лаборатории судебных баллистических и взрывотехнических исследований ХНИИСЭ им. Засл. профессора Н.С. Бокариуса.
   Ключевые слова: летательный аппарат, снаряд, вогнутая оживальная головная часть, коэффициент силы лобового сопротивления.

Kolomiytsev A.V. The Method of accounting and experimental shape determination of the special purpose projectile with given aerodynamic properties. – Manuscript.

Thesis for obtaining Candidate of Technical Sciences degree in speciality 05.07.01 – aerodynamics and gas dynamics of aircraft. National Aerospace University named after N.E. Zhykovsky “Kharkov Aviation Institute”, Kharkov, 2005.

   The thesis is dedicated to development of the method of the shape determination of the special purpose projectile with given aerodynamic characteristic and restrictions. For this purpose, was determined its rational form in the manner of bodies rotation, consisting of concave ogival nose and cylindrical leading part with internal cavity, and organized numerical modeling gas dynamics processes to flow around surfaces of the experimental projectile in broad range of the velocities with account its onward and rotating motion, studied influence separate constructive element projectile on value of the change air drag coefficient. It contains theoretical and practical results including methods of optimum geometrical projectiles parameters definition, taking into account the design features of the ammunition and weapon already in use, and also the characteristics connected with the definition of static projectiles stability; internal ballistic calculations of a barrel at the moment of shooting using experimental projectile; the definition of gyroscopic projectiles stability parameters; the definition of flight trajectory parameters with the help of ballistic coefficient and deduced law of the change of a projectile air drag coefficient. It also includes experimental researches of the characteristic changes of a projectile air drag coefficient, striking properties, penetration abilities and projectile behavior at the moment of ricochet.
   The results of the thesis have been introduced in training process by the National Aerospace University named after N.E. Zhykovsky “Kharkov Aviation Institute”, by the Lugansk cartridge works and by the laboratory in KhSRJE named after N.S. Bokarius which carries out judicial ballistic and explosive researches.
   Key words: aircraft, projectile, concave ogival nose cone, air drag coefficient.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метод розрахункового та експериментального визначення вигляду снаряда спеціального призначення із заданими аеродинамічними властивостями

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net